Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8/2016 
15/08/2016 
 
   
 1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 
    - Tập trung công tác thẩm định, góp ý văn bản của Trung ương, địa phương đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; trong đó, tập trung hướng dẫn các Sở, ban, ngành trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
    - Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác lập đề nghị xây dựng văn bản; soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh (thay Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND tỉnh), Báo cáo về tình hình cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành 6 tháng đầu năm 2016.
    - Chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ năm 2016 theo Công văn số 642/VPUB-NC ngày 15/4/2016 của Văn phòng UBND tỉnh.
    - Tập trung cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
    - Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công nhận cán bộ làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh (thay Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh); ban hành báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tổ chức kiểm tra về xử phạt vi phạm hành chính tại UBND các huyện, thành phố và Báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND tỉnh.
    - Tham gia tư vấn vụ việc thu hồi đất tại K1 theo Thông báo số 242/TB-VPUB ngày 28/6/2016 của Văn phòng UBND tỉnh và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ đập Sông Dinh.
    3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo tình hình kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Báo cáo kết quả thực hiện đơn giản hóa TTHC năm 2015 theo quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015.
    - Công bố các Bộ thủ tục hành chính tại Sở và các Sở, ngành theo quy định.
    4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các Đề án.
    - Trình Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2016.
    - Ban hành Kế hoạch tham gia Hội thi Hoà giải viên giỏi của Khu vực thi đua Miền Đông Nam bộ. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 659/KH-STP ngày 18/5/2016 triển khai thực hiện nội dung “Ngành Tư pháp Ninh Thuận chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” tại xã Cà Ná-huyện Thuận Nam, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước.
    5. Công tác hành chính tư pháp: 
    - Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát quốc tịch trẻ em.
    -  Tiến hành rà soát, đối chiếu thông tin về án tích với TAND các cấp theo Kế hoạch.
    - Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính về chứng thực và giao dịch bảo đảm.
    6. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Bổ Trợ tư pháp:
    - Báo cáo và Thông báo kết quả kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư theo Kế hoạch số 692/KH-STP ngày 23/5/2016.
    - Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh.
    - Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
    b) Trợ giúp pháp lý:
    - Báo cáo kết quả công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 theo Kế hoạch số 50/KH-TGPL ngày 26/4/2016.
    - Kiện toàn Hội đồng phối hợp hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong họat động tố tụng và Kế hoạch kiểm tra liên ngành tại một số cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện.
    - Xây dựng Đề án sắp xếp vị trí việc làm của các công chức, viên chức trong Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước phù hợp với nội dung Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý.
    7. Công tác văn phòng:
    - Trình Ban Cán sự Đảng Báo cáo công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2016.
    - Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 15/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận chính quyền thời kỳ công nghiệp hoá-hiện đại hoá.
    - Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc Sở.
    - Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 và phân loại công chức, viên chức Quý II/2016.
    8. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    Tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch tại UBND xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.
    Trên đây là chương trình trọng tâm công tác Tư pháp tháng 8/2016.
Văn Phòng