Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11/2016 
 
 

    1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 
    - Tập trung công tác góp ý, thẩm định các Tờ trình, Đề án do các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2016.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ.
    - Phối hợp với Sở Tài Chính rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu UBND tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
    - Tiến hành rà soát, đánh giá mức độ tương thích của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về biển với các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam đã và dự định ký kết.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác kiểm tra văn bản 2017 và Kế hoạch rà soát năm 2017.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: 
    Trình UBND tỉnh ban hành báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện nội dung Công văn số 3953/UBND-TCD ngày 27/9/2016 về việc đề xuất giải quyết, kiến nghị của người bị phạt vi phạm hành chính.
    3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Tập trung góp ý kịp thời, có chất lượng đối với  dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính, dự thảo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh do các Sở, ngành tham mưu, nhất là việc chuẩn hóa các thủ tục hành chính. Tổ chức đăng nhập kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia và đề nghị Cục Kiểm soát TTHC công khai; rà soát đề nghị Cục Kiểm soát TTHC gỡ bỏ TTHC của tỉnh không còn hiệu lực theo quy định. 
    - Báo cáo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
    4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
     - Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Chỉ thị nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quyết định củng cố, kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và hướng dẫn các ngành, các huyện, thành phố củng cố, kiện toàn Báo cáo viên pháp luật theo Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 Quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thay thế Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013; Quyết định thay thế Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp và Văn bản chỉ đạo về việc triển khai Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
    - Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
    - Xin chủ trương UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tọa đàm về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
    - Phối Hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai Luật Hôn ngân và Gia đình năm 2014, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình tại 14 xã có đồng bào dân tộc sinh sống.
    5. Công tác hành chính tư pháp: 
    - Báo cáo kết quả kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho Bộ Tư pháp; Báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký hộ tịch tại UBND xã Cà Ná, Phước Hậu theo Kế hoạch số 659/KH-STP ngày 18/5/2016 triển khai thực hiện nội dung “Ngành Tư pháp Ninh Thuận chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” tại xã Cà Ná – huyện Thuận Nam, xã Phước Hậu-huyện Ninh Phước; Thông báo kết quả kiểm tra công tác Hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại UBND các huyện, thành phố.
     - Thực hiện tốt việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân và thường xuyên theo dõi việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cấp độ 3 đảm bảo, có hiệu quả.
     - Tiếp tục theo dõi vụ bà Cao Thị Kính, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các tình huống phát sinh đặc biệt là việc chi trả bồi thường nhà nước, xử lý trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan để xảy ra thiệt hại.
    6. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Bổ trợ tư pháp:
    - Phối hợp Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Ninh Thuận.
    - Ban hành Quyết định và Kế hoạch kiểm tra về tổ chức và hoạt động hành nghề Công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2016. 
    - Báo cáo và Thông báo kết quả kiểm tra theo Quyết định số 75/QĐ-STP ngày 16/9/2016, Kế hoạch số 1346/KH-STP ngày 16/9/2016 của Sở Tư pháp kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    b) Trợ giúp pháp lý:
    - Báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Thuận Nam và Ninh Sơn; Báo cáo kết quả hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016.
    - Hoàn chỉnh Đề án sắp xếp vị trí việc làm của các công chức, viên chức trong Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước phù hợp với nội dung Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý.
    - Triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.
    7. Công tác văn phòng:
    - Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và tự chấm điểm Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016.
    - Hướng dẫn xét đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2016 của Bộ Tư pháp.
    - Báo cáo công tác thống kê theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp.
    - Chọn các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.
    - Ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Trưởng, phó phòng, đơn vị năm 2016 và những năm tiếp theo.
    - Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, Kế hoạch năm 2017 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
    8. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    Tham gia Đoàn kiểm tra tổ chức và hoạt động đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Duy trì tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Văn phòng