Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 
21/08/2017 
 

    1. Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 
    - Dự thảo và tham mưu tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành quy định tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp khi ban hành các chính sách có liên quan đến doanh nghiệp
    - Tập trung thẩm định và góp ý văn bản sau kỳ họp của HĐND tỉnh giữa năm 2017 đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; triển khai Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2017.
    - Trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tiếp tục tham gia Tổ giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý trật tự xây dựng đất đai năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    - Tham mưu tư vấn vụ khiếu nại đất đai của 3 hộ dân tại huyện Thuận Nam theo Công văn 2237/VPUB-TCD ngày 18/7/2017 của Văn phòng UBND tỉnh;
    - Báo cáo kết quả kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính tại các đơn vị được kiểm tra năm 2017.
    - Phối hợp Sở Tài chính xây dựng Nghị quyết chi công tác xử lý vi phạm hành chính theo Thông tư 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính 
    3. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Tổ chức đăng nhập kịp thời, đầy đủ TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia và đề nghị Cục Kiểm soát công khai, gỡ bỏ các TTHC không còn hiệu lực.
    - Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo khi có văn bản hướng dẫn thực hiện của Văn phòng Chính phủ.
    4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    - Tổ chức Hội thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
    - Xây dựng Kế hoạch triển khai tiếp cận pháp luật xã, phường, thị trấn
    - Kiểm tra thực hiện Hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.
    5. Công tác Hành chính tư pháp: 
    - Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
    - Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động Quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh.
    - Tổ chức tập huấn phần mềm quản lý hộ tịch
    - Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
    6. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp: 
    - Báo cáo và thông báo kết quả kiểm tra tổ chức và hoạt động hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Thanh Hằng và Lê Vi.
    - Tổ chức kiểm tra về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư; hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
    - Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    - Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc thủ tục hành chính về lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
    b) Công tác trợ giúp pháp lý: 
    - Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh
    - Tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở tại các xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn theo Kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017.
    - Tham mưu Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra công tác phối hợp tại một số cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 649/KH-HĐPHLN ngày 13/4/2017 hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017.
    7. Công tác Văn phòng:
    - Báo cáo tổng kết thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
    - Triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2017.
    - Báo cáo công tác tư pháp, công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện Thông báo Kết luận tại cuộc họp giao ban công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ.
    - Đánh giá, phân loại công chức, viên chức Quý III/2017.
    8. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động bán đấu giá tại Công ty TNHH đấu giá Chương Dương – Chi nhánh Ninh Thuận.

Văn phòng