Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017 
05/06/2017 
 

    1. Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 
    - Tập trung thực hiện góp ý và thẩm định văn bản phục vụ kỳ họp của HĐND tỉnh giữa năm 2017 đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế lấy ý kiến doanh nghiệp khi ban hành các chính sách có liên quan đến doanh nghiệp.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Báo cáo công tác thi hành pháp luật để phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp.
    - Xây dựng Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
    - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra về công tác xử lý vi phạm hành chính.
    3. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành báo cáo sơ kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017.
    - Tổ chức đăng nhập kịp thời, đầy đủ TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia và đề nghị Cục Kiểm soát công khai, gỡ bỏ các TTHC không còn hiệu lực.
    4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    Tổ chức họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi để kiểm tra công tác chuẩn bị và thống nhất ngày tổ chức Hội thi.
    Ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng hương ước, quy ước; xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật.
    Tiếp tục tập huấn chuyên sâu công tác hòa giải cơ sở cho hòa giải viên các huyện Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam, Bác Ái.
    5. Công tác Hành chính tư pháp: 
    - Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mức thu, miễn thu nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh.
    - Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.
    6. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp: 
    - Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 746/KH-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ.
    - Tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” đến năm 2022 và báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh.
    b) Công tác trợ giúp pháp lý: 
    - Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Kế hoạch số 54/KH-STP ngày 18/4/2017.
    - Triển khai thực hiện Kế hoạch số 649/KH-HĐPHLN ngày 13/4/2017 hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017.
    7. Công tác Văn phòng:
    - Phát động phong trào thi đua tổng điều tra kinh tế năm 2017
    - Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch hành động “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” 
    - Báo cáo sơ kết công tác tư pháp, phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017.
    - Báo cáo công tác thống kê trong ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017.
    8. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động Luật sư tại Văn phòng Luật sư Thanh Thủy.
    Trên đây là Chương trình công tác tháng 6/2017 của Sở Tư pháp./.

Văn phòng