Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017 
24/04/2017 
 

    1. Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 
    - Tập trung thực hiện góp ý và thẩm định văn bản phục vụ kỳ họp của HĐND tỉnh giữa năm 2017 đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.
    - Dự thảo Quyết định ban hành quy định tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp khi ban hành các chính sách có liên quan đến doanh nghiệp
    - Dự thảo Nghị quyết, Quyết định về định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
    - Soạn đề cương tập huấn công tác lập đề nghị xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
    - Phối hợp Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh khảo sát hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017.  
    - Tham mưu trình UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính năm 2017.
    - Tham gia Tổ giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý trật tự xây dựng đất đai năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    3. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp theo Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
    - Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua bưu chính công ích của các Sở, ngành.
    4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    - Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố về công tác chuẩn bị Hội thi 
    - Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; xây dựng, quản lý và sử dụng tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.
    - Tổ chức tập huấn chuyên sâu về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 cho các huyện, thành phố theo Kế hoạch đã đề ra.
    5. Công tác Hành chính tư pháp: 
    - Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mức thu, miễn thu nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh về lệ phí hộ tịch.
    - Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và quản lý hộ tịch giai đoạn 2017-2024
    - Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Ninh Phước tổ chức tập huấn về công tác hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi cho công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã trên địa bàn huyện.
    6. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp: 
    - Giải quyết vụ việc theo nội dung đơn tố cáo của ông Đặng Thanh Huệ theo quy định của pháp luật.
    - Phối hợp tổ chức Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Ninh Thuận.
    - Tham mưu báo cáo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” và Quy chế, quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND.
    b) Công tác trợ giúp pháp lý: 
    - Triển khai Quyết định số 328/QĐ-BTP ngày 17/3/2017 của Bộ Tư pháp về triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017 và Quyết định số 390/QĐ-HĐPH ngày 22/3/2017 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương.
    - Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
    - Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
    7. Công tác Văn phòng:
    - Tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở nhiệm kỳ 2015-2020; công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và  và những nhiệm kỳ tiếp theo gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ theo quy định.
    - Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
    - Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
    - Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Tư pháp phát động: “Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017”
    8. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    Thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng Luật sư Thanh Thủy.
    Trên đây là chương trình công tác tháng 5/2017 của Sở Tư pháp./.

Văn phòng