Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2018 
05/03/2018 
 

    1. Công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
    - Tiếp tục hướng dẫn các Sở, ban ngành và địa phương thực hiện các Kế hoạch số 5065/KH-UBND ngày 04/12/2017 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018 và Kế hoạch số 5296/KH-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018.
    - Xây dựng dự thảo Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: 
    Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lý lịch tư pháp và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018.
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    - Tham mưu Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PBGDPL năm 2018.
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.
    - Triển khai thực hiện Kế hoạch truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự và các nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL trên Báo, Đài theo các Chương trình đã được ký kết. 
     4. Công tác Hành chính tư pháp: 
    - Tổ chức tập huấn phần mềm hộ tịch tại huyện Thuận Bắc và huyện Thuận Nam.
    - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực năm 2018.
    - Chuẩn bị công tác tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về biện pháp bảo đảm.
    5. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp: 
    - Tiếp tục tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Đề án “thực hiện Chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh” trước khi trình Bộ Tư pháp xem xét.
    - Phối hợp Đoàn Luật sư khảo sát nhu cầu tham gia lớp đào tạo nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.
    - Thay đổi địa điểm hoạt động trong Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư Duy Phước tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
    b) Công tác trợ giúp pháp lý: 
    Tiếp tục việc cập nhật vụ việc tham gia tố tụng lên phần mềm Hệ thống quản lý trợ giúp pháp lý; cử Trợ giúp pháp lý thực hiện đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được trợ giúp pháp lý.
     6. Công tác Văn phòng:
    - Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018, với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”.
    - Triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh 2018.
    - Báo cáo thống kê cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước; Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
    - Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán của cơ quan và đôn đốc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về các vấn đề chúc Tết, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.
    - Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết công dân và tổ chức về cấp phiếu lý lịch tư pháp và kinh doanh theo từng lĩnh vực.
    7. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    - Chuẩn bị nội dung thanh tra hành chính trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đối với Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp.
    - Tham mưu Đảng ủy Sở ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Văn phòng