Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017 
20/02/2017 
 

    1. Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 
    - Thực hiện góp ý và thẩm định văn bản của Trung ương và địa phương đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định. Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định đối với Quyết định về việc bãi bỏ Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan về dự thảo Quyết định ban hành hành Quy chế về tự kiểm tra, kiểm tra xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa năm 2016.
    - Tiếp tục thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch số 4747/KH-UBND ngày 24/11/2016 về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017 và Kế hoạch số 4746/KH-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017. Ban hành văn bản triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Báo cáo số 02/BC-TGCP ngày 06/01/2016 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 175/VPUB-NC ngày 20/01/2017 về việc báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ về kết quả kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.
    - Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tiến hành cập nhật các văn bản mới ban hành theo quy định.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.
    3. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Tổ chức đăng nhập kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia và đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính công khai và gỡ bỏ các thủ tục hành chính của tỉnh không còn hiệu lực theo quy định pháp luật.
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo chính thức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016.
    - Tiếp tục tham mưu, theo dõi lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính đối với các Sở, ngành, địa phương.
    4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    - Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở. 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. 
    - Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Thể lệ Hội thi Báo cáo viên pháp luật-Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017; Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.
    -  Rà soát lại quy trình ban hành Bản tin tư pháp để làm thủ tục chấm dứt hoạt động. 
    5. Công tác Hành chính tư pháp: 
    - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác hộ tịch năm 2017.
    - Tiếp tục cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. 
    - Tham mưu Hội đồng thực hiện nhiệm vụ hoàn trả tiền bồi thường nhà nước giải quyết dứt điểm vụ bà Cao Thị Kính.
    6. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp: 
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.
    - Hoàn chỉnh Quy chế phối hợp triển khai thực hiện Chỉ số “Thiết chế pháp lý” sau khi lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành có liên quan.
    - Rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp.
    b) Công tác trợ giúp pháp lý: 
    - Triển khai Quyết định số 2662/QĐ-BTP ngày 29/12/2016 về việc ban hành tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2016 và năm 2017. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh.
    - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thụ lý và giải quyết yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý theo đúng trình tự, thủ tục luật định.
    7. Công tác Văn phòng:
    - Xây dựng Kế hoạch sắp xếp lại mô hình tổ chức các phòng chuyên môn; luân chuyển, điều động công chức để nâng cao hiệu quả hoạt động. Xây dựng Bản mô tả vị trí công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở.
    - Báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Kế hoạch số 48/KH-TU ngày 10/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo chất lượng, số lượng công chức, viên chức và danh sách tiền lương năm 2016. Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh và Báo cáo thống kê chính thức năm 2016;
    - Cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
    8. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    Thành lập Đoàn thanh tra hành chính về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động trợ giúp pháp lý tại Trung tâm dịch vụ pháp lý tỉnh Ninh Thuận.

Văn phòng