Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2018 
05/03/2018 
 

    1. Công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
    - Tập trung thẩm định và góp ý văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
    - Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh và do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành năm 2017.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: 
    Tổng hợp các ý kiến góp ý của các Sở, ban ngành và địa phương về dự thảo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018.
    - Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác cải cách Tư pháp năm 2018.
    4. Công tác Hành chính tư pháp: 
    - Triển khai phần mềm hộ tịch cho huyện Ninh Sơn và huyện Ninh Hải.
    - Tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho các huyện; xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực năm 2018.
    5. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp: 
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và trình Bộ Tư pháp Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện Chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh và Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 30/2010/CT-UBND về thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
    - Tổ chức họp giao ban giữa Sở Tư pháp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo quy chế phối hợp.
    b) Công tác trợ giúp pháp lý: 
    Tiếp tục thực hiện việc thụ lý và giải quyết yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý; cập nhật vụ việc tham gia tố tụng lên phần mềm Hệ thống quản lý trợ giúp pháp lý.
    6. Công tác Văn phòng:
    - Phối hợp với phòng Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.
 - Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến; Quy chế làm việc của Sở Tư pháp; Báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017.
    - Ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch hành động “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2018; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 139-CTr/TU ngày 20/7/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch duy trì hệ thống chất lượng TCVN 9001:2008.
    7. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    Ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Văn phòng