Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2017 
10/02/2017 
 

    1. Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 
    - Thực hiện góp ý và thẩm định văn bản của Trung ương và địa phương đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định. Tập trung hướng dẫn các Sở, ban, ngành trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản đảm bảo phù hợp quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.
    - Tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế về tự kiểm tra, kiểm tra xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý ngành, nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và quản lý sử dụng con dấu theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Báo cáo kết quả tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành từ ngày 01/5/2016 đến ngày 31/12/2016; Báo cáo kết quả kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành từ ngày 01/5/2016 đến ngày 31/12/2016; Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần.
    - Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tiến hành cập nhật các văn bản mới ban hành theo quy định.
    - Báo cáo kết quả công tác pháp chế năm 2016.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
    - Tham gia đoàn phúc tra về công tác bồi thường đất đai của 07 hộ dân tại tuyến đường ven biển Phước Dinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
    3. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Tổ chức đăng nhập kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia và đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính công khai và gỡ bỏ các thủ tục hành chính của tỉnh không còn hiệu lực theo quy định pháp luật.
    - Triển khai Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.
    - Tiếp tục tham mưu, theo dõi lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính đối với các Sở, ngành, địa phương.
    4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở: 
    - Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở; Kế hoạch phát động thi đua về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017; Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017.
    - Tham mưu Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Hội đồng Phối hợp công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật.
    - Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh năm 2017.
    - Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Thể lệ Hội thi Báo cáo viên pháp luật-Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017.
    5. Công tác Hành chính tư pháp: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với thủ tục Lý lịch tư pháp, chứng thực, đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp; rà soát, kiểm tra việc giảm thời gian giải quyết của thủ tục Lý lịch tư pháp (cắt giảm 30% thời gian theo quy định).
    - Tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại cho hộ gia đình bà Cao Thị Kính.
    - Tiếp tục cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. 
    - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác hộ tịch năm 2017.
    6. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp: 
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án 258. 
    - Xây dựng Quy chế phối hợp triển khai thực hiện Chỉ số “Thiết chế pháp lý” và lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành có liên quan.
    - Rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp.
    b) Công tác trợ giúp pháp lý: 
    - Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2017.
    - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thụ lý và giải quyết yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý theo đúng trình tự, thủ tục luật định.
    7. Công tác Văn phòng:
    - Tổ chức tổng kết công tác Tư pháp năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017.
    - Báo cáo hồ sơ quản lý cán bộ, công chức và số lượng, chất lượng, danh sách tiền lương cán bộ, công chức năm 2016.
    - Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.
    - Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán của cơ quan; phân công trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
    8. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    - Thành lập Đoàn thanh tra hành chính về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động trợ giúp pháp lý tại Trung tâm dịch vụ pháp lý tỉnh Ninh Thuận.
    - Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
    - Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Văn phòng