Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
CHI BỘ PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017 
01/06/2017 
 

    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK ngày 17/3/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Công văn số 28-CV/ĐU ngày 30/3/2017 của Đảng ủy về việc hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”;

    Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo sinh động, thiết thực, hiệu quả, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của mỗi Đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, nhằm thực hiện có hiệu quả việc học tập chuyên đề năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; từ đó, nâng cao nhận thức của Đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong giai đoạn hiện nay; đưa việc học tập và làm theo trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của Đảng viên thuộc Chi bộ để phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
    Ngày 09/5/2017, Chi bộ phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành Kế hoạch số 07-KH/CB tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Nội dung trọng tâm của Kế hoạch đã định hướng và phân công từng Đảng viên thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2017 trong sinh hoạt chi bộ gắn với nội dung cụ thể./.

Thanh Thủy