Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 10/2016  (24/10/2016)

    Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tháng 10/2016 và chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2016, cụ thể như sau:

BÁO CÁO công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2016  (13/09/2016)

    Thực hiện Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch định hướng công tác Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2016. Qua 9 tháng triển khai thực hiện, Sở Tư pháp báo cáo kết quả cụ thể như sau:

BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 7/2016  (15/08/2016)

Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tháng 7/2016 cụ thể như sau

BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 8/2016  (15/08/2016)

    Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tháng 8/2016 cụ thể như sau:

BÁO CÁO Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016  (01/08/2016)

Thực hiện Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch định hướng công tác Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2016. Qua 6 tháng triển khai thực hiện, Sở Tư pháp báo cáo kết quả cụ thể như sau:

BÁO CÁO Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016  (27/06/2016)

    Thực hiện Công văn số 1545/BTP-VP ngày 13/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:
(Đính kèm báo cáo)

BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 5/2016  (13/05/2016)
Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tháng 5/2016 và chương trình công tác trọng tâm tháng 6/2016, cụ thể như sau:
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 4/2016  (13/05/2016)
Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tháng 4/2016 và chương trình công tác trọng tâm tháng 5/2016, cụ thể như sau:
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp Quý I/2016  (13/05/2016)
Thực hiện Công văn số 676/UBND-TH ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội Quý I năm 2016; Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Quý I và chương trình công tác trọng tâm Quý II/2016 như sau:
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 02/2016  (13/05/2016)
Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tháng 02/2016 và chương trình công tác trọng tâm tháng 3/2016, cụ thể như sau:
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 01/2016  (26/01/2016)

Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tháng 01/2016 và chương trình công tác trọng tâm tháng 02/2016, cụ thể như sau:

Báo cáo Kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2015  (19/06/2015)

    Thực hiện Công văn số 1453/BTP-VP ngày 06/5/2015 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2015; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 5/2015  (19/06/2015)

    Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tháng 5/2015 và chương trình công tác trọng tâm tháng 6/2015, cụ thể như sau:

BÁO CÁO CÔNG TÁC TƯ PHÁP QUÝ I/2015  (19/06/2015)

    Thực hiện Công văn số 826/UBND-TH ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội Quý I năm 2015; Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Quý I và chương trình công tác trọng tâm Quý II/2015 như sau:

BÁO CÁO CÔNG TÁC TƯ PHÁP THÁNG 02/2015  (19/06/2015)
    Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tháng 02/2015 và chương trình công tác trọng tâm tháng 3/2015, cụ thể như sau:
BÁO CÁO CÔNG TÁC TƯ PHÁP THÁNG 01/2015  (19/06/2015)

    Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tháng 01/2015 và chương trình công tác trọng tâm tháng 02/2015, cụ thể như sau:

BÁO CÁO CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2014  (19/06/2015)
    Bám sát Chương trình công tác của Bộ Tư pháp và kế hoạch công tác năm 2014 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 17/01/2014; trong năm 2014 cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã vượt qua khó khăn, tập trung triển khai và thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Kết quả cụ thể như sau:
Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2012  (19/06/2015)
     Thực hiện văn bản số 5107/UBND-TH ngày 26/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2012 và xây dựng kế hoạch năm 2013. Sở Tư pháp báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2012  như sau:
báo cáo tháng 11 năm 2012  (19/06/2015)
 

Báo cáo Kết quả công tác Tư pháp tháng 11/2012

báo cáo 9 tháng năm 2012  (19/06/2015)
Theo  báo cáo số 1183/BC-STP ngày 21/9/2012, tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2012 của Sở Tư pháp như sau: