Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I/2018  (05/03/2018)

    Thực hiện Công văn số 3477/UBND-NC ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính. Sở Tư pháp báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I/2018 như sau:

BÁO CÁO Tổng kết công tác Tư pháp năm 2017  (03/01/2018)

    Thực hiện Công văn số 5007/BTP-VP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2017  (18/09/2017)

    Thực hiện Công văn số 3750/UBND-TH ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2017; Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

BÁO CÁO Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017  (18/07/2017)

    Thực hiện Công văn số 1772/BTP-VP ngày 25/15/2017 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp Quý I/2017  (17/03/2017)

    Thực hiện Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017 và Công văn số 770/UBND-TH ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội Quý I năm 2017. Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Quý I/2017 như sau:

BÁO CÁO Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016  (14/02/2017)

    Thực hiện Kế hoạch số 410/KH-HĐPHPBGDPL ngày 03/02/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 (Kế hoạch số 410); Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (viết tắt là Hội đồng PHPBGDPL tỉnh) báo cáo kết quả như sau:

BÁO CÁO Tổng kết công tác Tư pháp năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2017  (11/01/2017)

Thực hiện Công văn số 3815/BTP-VP ngày 28/10/2016 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

BÁO CÁO (lần 1) Tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016  (11/01/2017)

    Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Chương II Thông Tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện thủ tục hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016  (11/01/2017)

    Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016, nội dung như sau:

BÁO CÁO Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016  (11/01/2017)

    Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính về việc lập báo cáo công tác hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016, cụ thể như sau:

BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 10/2016  (24/10/2016)

    Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tháng 10/2016 và chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2016, cụ thể như sau:

BÁO CÁO công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2016  (13/09/2016)

    Thực hiện Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch định hướng công tác Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2016. Qua 9 tháng triển khai thực hiện, Sở Tư pháp báo cáo kết quả cụ thể như sau: