Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019  (12/06/2019)
    Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 và Công văn số 2270/UBND-KTTH ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:
BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019  (04/06/2019)

Thực hiện Công văn số 3477/UBND-NC ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính. Sở Tư pháp báo cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp Quý I  (12/03/2019)

    Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 và Công văn số 746/UBND-KTTH ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2019. Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Quý I và chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019 như sau: