Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo cáo kết quả thực hiện tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ; tiếp nhận xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh năm 2019 
08/07/2020 
 
Thanh tra