Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
Báo cáo Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 02/2020 
17/02/2020 
 

    KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02/2020
    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
    a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 ban hành Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2020 (bao gồm 35 Quyết định); trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/02/2020 thông qua các kỳ họp năm 2020; với tổng số 45 nghị quyết (23 quy phạm pháp luật, 22 cá biệt). 
    - Tiến hành thẩm định, góp ý 05 văn bản (03 thẩm định, 02 góp ý); cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật: 04 văn bản
    b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019, trong đó văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2019: 46 văn bản ; văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2019: 21 văn bản . Hướng dẫn các Sở, ban, ngành thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020.
    c) Công tác kiểm tra văn bản: 
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 30/01/2020 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. Trong đó: UBND tỉnh ban hành 74 Quyết định ; tự kiểm tra văn bản do UBND cấp huyện ban hành 07 Quyết định . Các văn bản có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn có liên quan tiến hành rà soát, báo cáo nguyên nhân sai sót và tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đính chính hoặc chỉ đạo rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định đính chính căn cứ pháp lý ban hành và tên gọi của văn bản . Tiếp tục triển khai thực hiện tự kiểm tra theo Kế hoạch số 4996/KH-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020.
    c) Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 11/02/2020 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 30/01/2020 về việc triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 17/01/2020 về việc theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số 10/BC-UBND ngày 20/01/2020 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trển địa bàn tỉnh, cụ thể: tình hình xử phạt vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh tăng 49,5% số vụ so với năm 2018 (từ 4.385 vụ vi phạm năm 2018 lên 6.554 vụ vi phạm năm 2019) tương ứng với số tiền phạt thu được là 8.543.623.448 đồng; số vụ việc vi phạm và đối tượng bị XLVPHC năm 2019 là 6.554 vụ. Kết quả thi hành quyết định XLVPHC: 5.924  quyết định, bao gồm 5.816 cá nhân và 108 tổ chức (tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2018) .
    b) Tham mưu tư vấn các vụ việc do UBND tỉnh giao và các Sở, ban ngành và địa phương đề nghị .
    3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật: 
    a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 10/02/2020 về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2020. Đề nghị UBND tỉnh ký báo cáo thuyết minh và tờ trình về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.  
    b) Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Báo Ninh Thuận 2020 và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2020; đề nghị phối hợp thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh ký Kế hoạch phát động thi đua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; thông tin báo cáo thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; rà soát, củng cố báo cáo viên pháp luật tỉnh năm 2020; thông tin, báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nhu cầu hỗ trợ.
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm: 
    a) Công tác Hộ tịch, Quốc tịch và nuôi con nuôi: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài tên Trần Thị Xuân Ánh. Sở Tư pháp ban hành các Văn bản: kiểm tra, rà soát và khắc phục tồn tại, sai sót trong công tác hộ tịch, chứng thực; phối hợp thực hiện liên thông hộ tịch; thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; trả lời trên chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.  
    b) Về lý lịch tư pháp (Số liệu tính từ 04/01/2020 đến 05/02/2020): Tiếp nhận 243 hồ sơ; đã cấp 190 Phiếu lý lịch tư pháp và đang giải quyết 53 hồ sơ; lập hồ sơ lý lịch tư pháp 03 hồ sơ, cập nhật bổ sung thông tin lý lịch tư pháp 64. Ban hành các Văn bản gửi các cơ quan Công an, Tòa án đề nghị xác minh án tích để lập Phiếu Lý lịch tư pháp.
    5. Công tác Bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 137/UBND-TCDNC ngày 17/01/2020 về việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp ban hành Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động luật sư, tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản, tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Họp giao ban giữa Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong quản lý luật sư, hoạt động hành nghề luật sư và trợ giúp pháp lý của luật sư trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ giới thiệu các tổ chức kinh doanh bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên; Thông báo xóa tên đăng ký hành nghề công chứng viên; Thông báo ghi tên vào danh sách Quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; đề nghị nghiên cứu có văn bản gửi cơ quan Tòa án, Thi hành án dân sự tỉnh tạo điều kiện trong hoạt động tống đạt văn bản. 
    - Tình hình tổ chức và hoạt động Phòng Công chứng số 1: Tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 2.132 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực: 290.801.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 70.418.900 đồng.
    - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã ký 03 hợp đồng. Tổng giá khởi điểm: 96.600.000 đồng, tổng giá bán: 118.100.000 đồng, chênh lệch 21.500.000 đồng. Tổng số phí đấu giá thu được 9.448.000 đồng.
    b) Công tác trợ giúp pháp lý:
    - Ban hành Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 08/01/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý và chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; 07 Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng (06 vụ việc hình sự và 01 vụ việc dân sự); 03 Quyết định về việc phân công người thẩm định hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý hoàn thành (14 vụ việc). 
    - Tổng số vụ việc Trung tâm thụ lý trong kỳ báo cáo cho các đối tượng người thuộc diện được trợ giúp pháp lý: 08 vụ việc; việc tiếp đối tượng người không thuộc diện được trợ giúp pháp lý: 02 vụ việc.
6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    a) Ban hành Kết luận số 118/KL-STP ngày 17/01/2020 về Kết luận nội dung tố cáo đối với Văn phòng công chứng Thanh Hằng; Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2020; báo cáo kết quả thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, quy định tặng quà và nhận quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020.
    b) Tham gia Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp; Ban Chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất; Hội đồng thẩm định giá đất. Ban hành Văn bản gửi Công an huyện Ninh Hải kiểm tra và xử lý sai phạm trong việc xác nhận nhân khẩu có liên quan đến hồ sơ công chứng; đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý vụ việc bà Nguyễn Thị Thanh Hằng theo Thông báo số 324/TB-VPUB; kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 1289/KLTTCN-HTQTCT của Cục Hộ tích Quốc tịch, Bộ Tư pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
    c) Giám đốc Sở trực tiếp công dân theo định kỳ; công chức tiếp công dân theo Quy chế Tiếp công dân của Sở theo quy định.
    7. Công tác Văn phòng:
    a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 về phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2020. Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 03/QĐ-STP ngày 15/01/2020 về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020.
    b) Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Kết quả thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; kết quả kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức tại cơ quan trong những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết; báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.  
    c) Ban hành các Văn bản: Kế hoạch 164/KH-STP ngày 05/02/2020 về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch 148/KH-STP ngày 03/02/2020 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; triển khai Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp; triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; triển khai rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020; đăng ký thi đua năm 2020 của Sở Tư pháp...

Văn phòng