Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Tổng kết công tác Tư pháp năm 2017 
03/01/2018 
 

    Thực hiện Công văn số 5007/BTP-VP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

    I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
    1. Kết quả
    - Triển khai các văn bản của cấp trên:
    Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chương trình hành động của Ngành Tư pháp theo Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Ngị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" ,"tự chuyển hóa " trong nội bộ; 
    Ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017 và Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 về kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 về Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 – 2020.
    Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 240/KH-STP ngày 17/02/2017 về việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Kế hoạch số 356/KH-STP ngày 07/03/2017 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 06/01/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 536/UBND-NC ngày 23/2/2017 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 13/12/2011; Báo cáo 01 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 193/STP-VP ngày 10/02/2017 về việc tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức...Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 27/9/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 1571/KH-STP ngày 26/10/2016 về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; ban hành Quyết định số 83/QĐ-STP ngày 14/11/2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, trong đó có xác định 26 nhóm công việc trọng tâm trên 06 nội dung cải cách hành chính, đến nay đã hoàn thành 26/26 nhóm công việc (đạt 100%); Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tổ chức ký kết và ban hành Quy chế phối hợp hành động thực hiện Chỉ số thiết chế pháp lý giữa các cơ quan có liên quan số 354/QCPH-STP-TTr-CA-VKS-TA-THA để thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao; ban hành Công văn số 312/STP-KSTTHC ngày 27/02/2017 về triển khai Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 21/01/2017; ban hành Kế hoạch số 1874/KH-STP ngày 15/12/2016 triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) về “Thiết chế pháp lý” năm 2017.
    - Kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ:
    Ban hành Kế hoạch số 3925/KH-UBND ngày 22/9/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1859/KH-STP ngày 06/10/2017 kế hoạch triển khai, tập huấn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
    Tổ chức hội nghị triển khai và hướng dẫn nghiệp vụ: tổ chức 385 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, có 40.109 lượt người tham dự; cấp phát miễn phí 3.289 tài liệu; 355 tin, bài về pháp luật được đăng tải phát trên phương tiện thông tin đại chúng; 09 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, có 558 lượt người tham dự; thực hiện 62 tin, bài, 19 phóng sự, 10 ghi nhận, 18 phỏng vấn, 06 cuộc tọa đàm, 03 buổi giao lưu, 36 chuyên đề, chuyên mục, 24 tiểu phẩm phát thanh và truyền hình và nhiều thông tin văn bản pháp luật khác; trả lời 54 thư trên chuyên mục Hộp thư truyền hình của Đài phát thanh và Truyền hình trên các lĩnh vực pháp luật về đất đai, dân sự và hôn nhân và gia đình; thực hiện đăng tải trên 135 lượt tin, bài, hình ảnh trên ấn phẩm Báo Ninh Thuận.
    II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ
    1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính
    1.1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 
    - Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ngày càng được quan tâm đúng mức về trình tự, thủ tục ban hành. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành cơ bản tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành (từ khâu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý và gửi cơ quan thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành). Do đó, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp giữa văn bản địa phương và văn bản cấp trên; tính hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, từ đó bảo đảm chất lượng của văn bản được ban hành khi tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 441/KH-STP ngày 16/3/2017 về việc tập huấn công tác lập đề nghị xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lập đề nghị xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh cho các cán bộ pháp chế của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, cán bộ tư pháp của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; trên cơ sở đó, đã tổ chức 02 lớp tập huấn có trên 136 người tham dự. Tổng số văn bản góp ý, thẩm định từ đầu năm đến nay là 504 văn bản (194 thẩm định, 310 góp ý).
    - Ban hành Công văn số 4907/UBND-TH ngày 06/12/2016 đăng ký chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017, theo đó đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 09/01/2017 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017, với 30 Nghị quyết; đồng thời ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017, với 49 văn bản.
    - Ban hành 07 văn bản QPPL( ) và trình HĐND tỉnh 02 dự thảo văn bản QPPL( ) liên quan đến công tác Tư pháp; ban hành kế hoạch số 2154/KH-UBND ngày 24/12/2016 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh và Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 14/02/2017 về kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành từ ngày 01/5/2016 đến ngày 31/12/2016; trong đó, kiểm tra 61 văn bản (16 nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 45 quyết định của Ủy ban nhân dân). Qua kiểm tra, cơ bản các văn bản phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của cơ quan nhà nước cấp trên quy định; tuy nhiên, vẫn còn 10/61 nghị quyết, quyết định có nội dung chưa đúng theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể : 03 quyết định quy định nội dung chưa phù hợp với quy định, nội dung dẫn chiếu trong văn bản chưa chính xác, dẫn chiếu áp dụng văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên đã hết hiệu lực trước thời điểm ban hành văn bản; 07 nghị quyết chưa quy định hiệu lực thi hành hoặc quy định hiệu lực thi hành chưa đúng theo quy định.
    - Ban hành Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 24/3/2017 về kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/5/2016 đến ngày 31/12/2016; trong đó, tự kiểm tra 82 văn bản quy phạm pháp luật. Qua kiểm tra, có 05 văn bản có nội dung chưa phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của cơ quan nhà nước cấp trên, 03 văn bản quy định hiệu lực thi hành chưa đúng quy định, 03 văn bản căn cứ pháp lý chưa đúng quy định và 29 văn bản chưa đúng thể thức, kỹ thuật, trình bày văn bản quy phạm pháp luật. Đối với văn bản có nội dung chưa phù hợp, đã chỉ đạo các Sở, ngành tiến hành rà soát và tham mưu xử lý đúng quy định, riêng các văn bản sai sót về thể thức, cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ban hành các văn bản để đính chính cho phù hợp. Về kết quả tự kiểm tra văn bản theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương ở các lĩnh vực quản lý nhà nước; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ: Giao Thông vận tải, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Công thương Quốc phòng với tổng số 76 Quyết định, Chỉ thị và ban hành Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.
    - Ban hành Kế hoạch số 5153/KH-UBND ngày 24/12/2016 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo Sở Tư pháp Báo cáo số 1953/BC-STP ngày 28/12/2016 về kết quả rà soát các văn bản bản QPPL của UBND tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2016 và tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 theo Kế hoạch số 4854/KH-UBND ngày 01/12/2016. Ban hành Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 15/02/2017 kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 với tổng số văn bản là 309 văn bản; rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và quản lý, sử dụng con dấu với số văn bản là 06 văn bản.
    - Ban hành Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 15/02/2017 về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 và Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 14/3/2017 về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh năm 2016. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1455/STP-XDKTVB ngày 10/8/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt kết quả kinh điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề đất đai và 35 đề mục.
    - Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính:
    Ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, cụ thể trên các lĩnh vực: Luật sư, Công chứng, Giám định Tư pháp, Tư vấn pháp luật, Bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Quyết định số 2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp, gồm 112 thủ tục để thay thế 90 thủ tục hành chính đã được công bố, trong đó giảm thời gian giải quyết 50/112 thủ tục, đạt 44,64%. Đến nay, có 139 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; đã được niêm yết công khai đầy đủ 139 thủ tục trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp với 11 lĩnh vực, gồm: lý lịch tư pháp : 03 thủ tục; nuôi con nuôi: 03 thủ tục; chứng thực: 02 thủ tục; trợ giúp pháp lý: 09 thủ tục; luật sư: 20 thủ tục; tư vấn pháp luật: 10 thủ tục; công chứng: 39 thủ tục (trong đó QLNN: 27 thủ tục, tổ chức hành nghề công chứng: 22 thủ tục); giám định tư pháp: 11 thủ tục; Đấu giá tài sản: 11 thủ tục; trọng tài thương mại: 19 thủ tục; quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản: 12 thủ tục; bồi thường nhà nước: 07 thủ tục; phổ biến giáo dục pháp luật: 02 thủ tục.
    Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức góp ý 36 dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành; phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương; ban hành 51 Quyết định công bố thủ tục hành chính (cấp tỉnh 31, cấp huyện 11, cấp xã 09). Tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được công bố là 1.473 thủ tục (thủ tục mới ban hành, được chuẩn hóa: 820; sửa đổi, bổ sung: 09; thay thế hoặc bãi bỏ: 497). Đã tổ chức công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia 9767 thủ tục hành chính, đồng thời đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính không công khai 497 thủ tục hành chính đã bị thay thế. Ban hành Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 23/01/2017 về truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.
    1.2. Khó khăn, hạn chế.
    Công tác tự kiểm tra văn bản ở cấp xã thực hiện chưa hiệu quả; tính chủ động thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật của một số cơ quan chuyên môn chưa cao; công tác phối hợp giữa các Sở, ngành trong quá trình xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy pham pháp luật chưa thực sự chặt chẽ, kịp thời. 
    Một số ngành đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật còn lúng túng; một số thủ tục hành chính công bố còn chậm; biên chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế.
    2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và hòa giải ở cơ sở
    2.1. Kết quả đạt được:
    2.1.1. Về phổ biến, giáo dục pháp luật, nhấn mạnh các nội dung sau: 
    a) Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật: 
    - Nhằm tuyên truyền sâu rộng, vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân; ngày 12/01/2017, Chỉ đạo Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 127/KH-HĐPHPBGDPL tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật - Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017, đây là đợt sinh hoạt, giao lưu văn hóa, pháp lý hết sức thiết thực nhằm hiện thực hóa đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; ban hành Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 về Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh và Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 phân công nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đối với Báo cáo viên pháp luật tỉnh; từ đó, chỉ đạo cho từng Sở, ngành tham mưu triển khai thực hiện. Chỉ đạo Sở Tư pháp cử Báo cáo viên pháp luật phổ biến Bộ luật Dân sự năm 2015 tại các huyện: Thuận Bắc (70 người tham dự), Thuận Nam (100 người tham dự); các xã, phường: Đô Vinh, Bảo An và Thành Hải có trên 160 người; Luật bán đấu giá tài sản có trên 40 người tham dự... Ngoài ra, chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tuyên truyền Luật trẻ em cho thanh niên tình nguyện có trên 50 người tham dự và Báo cáo ngoại khóa cho học sinh trung học phổ thông Trường chuyên Lê Quý Đôn...
    - Ban hành Kế hoạch số 4066/KH-UBND ngày 29/9/2017 triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật; tổ chức tuyên truyền trực quan hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 và Tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017; ban hành Kế hoạch số 3925/KH-UBND ngày 22/9/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chỉ đạo Sở Tư pháp cũng đã ban hành Kế hoạch số 1859/KH-STP ngày 06/10/2017 về tổ chức tập huấn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và ngày 26/10/2017 đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, có trên 80 người tham dự.
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Tổng kết công tác năm 2016 và ban hành Kế hoạch số 385/KH-HĐPHPBGDPL ngày 14/02/2017 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Báo Ninh Thuận ký kết Chương trình số 51/CTr-STP-BNT và Đài phát thanh truyền hình ký kết Chương trình số 165/CTr-STP-ĐPTTH ngày 07/02/2017 để triển khai thực hiện. Thông qua đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu; đạt nhiều kết quả và mở rộng đến nhiều đối tượng. Cụ thể: Tham gia Tọa đàm: Luật phí và lệ phí, Luật Đấu giá tài sản và Luật Tố tụng hành chính trên Đài Phát thanh và truyền hình. Viết bài Hỏi-đáp trên Báo Ninh Thuận: những điểm mới về Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015, Luật Phí và lệ phí, Luật Dược. Trả lời thư trong chuyên mục Hộp thư truyền hình trên Đài phát thanh và Truyền hình: 33 thư. Điểm nổi bật, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện soạn thảo hỏi, đáp về pháp luật để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của các Sở, ngành và UBND cấp huyện.
    b) Công tác Hòa giải ở cơ sở: 
    Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 695/KH-STP ngày 19/4/2017 kế hoạch tập huấn chuyên sâu về công tác hòa giải cơ sở năm 2017 và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở tại 07/07 huyện, thành phố với 846/846 hòa giải viên tham dự. Đến nay, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện đã được công nhận là 110 báo cáo viên; Lực lượng tuyên truyền viên pháp luật củng cố kiện toàn có 810 người, trong đó có 136 người có trình độ chuyên môn ngành luật, có 175 người thuộc dân tộc thiểu số; công tác hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn 402 Tổ hòa giải ở cơ sở với số lượng 2.721 hòa giải viên, trong đó có 2.058 hòa giải viên nam và 703 hòa giải viên nữ; 1.875 người kinh và 846 người thuộc các dân tộc thiểu số; 1.633 hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 17 hòa giải viên có trình độ chuyên môn  ngành luật, 2.061 người chưa qua đào tạo chuyên môn ngành luật.
    2.1.2. Kết quả thực hiện các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
    Ban hành Kế hoạch số 2852/KH-UBND ngày 17/7/2017 về Kiểm tra, rà soát việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017; chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra rà soát việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; ban hành Kế hoạch số 3925/KH-UBND ngày 22/9/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1859/KH-STP ngày 06/10/2017 kế hoạch triển khai, tập huấn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức có trên 87 người tham dự.
    2.2. Khó khăn, hạn chế.
    Công tác phối hợp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao; chưa phát huy hết trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; chưa có mô hình, hình thức mới.
    Nguồn nhân lực làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ; kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở còn khó khăn; đội ngũ làm công tác PBGDPL chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa thực sự chủ động và chưa làm tốt vai trò tham mưu về công tác PBGDPL; khả năng cập nhật thông tin, văn bản pháp luật mới còn hạn chế; việc tuyên truyền, phổ biến chưa đều khắp, nhiều văn bản chưa được tổ chức tuyên truyền sâu rộng, còn chạy theo văn bản mới ban hành.
    3. Công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước
    3.1. Kết quả đạt được 
    - Công tác Hộ tịch: Trình Hội đồng nhận dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; ban hành Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 09/5/2017 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh và tổ chức Hội nghị triển khai có trên 158 người tham dự; ban hành Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND huyện Ninh Sơn về việc cải chính năm sinh.
- Công tác chứng thực: Chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai Thông tư số 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực;  Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc băi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành; và Công văn số 413/HTQTCT-CT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 829/KH-STP ngày 12/5/2017 kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh.
    - Công tác lý lịch tư pháp: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp: đã thụ lý 1.701 hồ sơ (hồ sơ trực tuyến: 14); trong đó: Hồ sơ đã giao nhận cho đương sự: 1.508 hồ sơ trước hẹn; hồ sơ trễ hẹn: 186 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết theo quy định : 09 hồ sơ; vào sổ tiếp nhận thông tin: 4.720 thông tin; cung cấp thông tin cho các Sở Tư pháp khác: 1.161; trao đổi thông tin với Trung tâm LLTPQG: 438 hồ sơ; rà soát thông tin với Tòa án nhân dân cấp huyện: 230; lập hồ sơ lý lịch tư pháp: 438 hồ sơ; 
    Ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 43/QĐ-STP ngày 26/5/2017 về việc ủy quyền ký văn bản liên quan đến công tác lý lịch tư pháp.
    - Công tác giao dịch bảo đảm: Ban hành Kế hoạch số 2639/KH-UBND ngày 05/7/2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017; Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 thành lập Đoàn kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và tiến hành kiểm tra theo kế hoạch; chỉ đạo Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 146/STP-HCTP ngày 25/01/2017 về việc cơ quan tham mưu các khoản phí liên quan đến Giao dịch bảo đảm.
    - Công tác bồi thường nhà nước: Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại cho hộ gia đình bà Cao Thị Kính; chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Công văn số 29/STP-HCTP ngày 09/01/2017 về việc gấp rút triển khai xem xét trách nhiệm hoàn trả Bồi thường trách nhiệm nhà nước và Công văn số 509/STP-HCTP ngày 24/3/2017 về việc góp ý dự thảo Luật trách nhiệm Bồi thường nhà nước (sửa đổi); chỉ đạo Sở Tư pháp bàn hành Kế hoạch số 977/KH-STP ngày 30/5/2017 về việc triển khai áp dụng Bộ tiêu chí trong năm 2017 và Báo cáo công tác Bồi thường nhà nước năm 2017.
    3.2. Khó khăn, hạn chế
    Công tác rà soát, đối chiếu thông tin về lý lịch tư pháp giữa các Sở, ban, ngành còn hạn chế; tham mưu giải quyết vụ kiện yêu cầu bồi thường nhà nước vẫn còn lúng túng; số lượng thông tin lý lịch tư pháp ngày càng nhiều trong khi nguồn nhân lực làm công tác này lại giảm so với trước; vụ việc về bồi thường nhà nước là vụ việc phức tạp, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh.
    4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật 
    4.1. Kết quả đạt được: 
    - Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính: 
    Ban hành các văn bản: Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/01/2017 triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2016/KH-UBND ngày 30/5/2017 về tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Báo cáo số 242/BC-UBND ngày 02/8/2017 về báo cáo Tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và tập huấn chuyên sâu về công tác xử lý vi phạm hành chính có trên 79 người tham dự.
    Ban hành Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính năm 2017 tại Hạt kiểm lâm các huyện: Ninh Sơn, Bác Ái; Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Thanh tra Sở Y tế; Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 986/KH-ĐKT để triển khai thực hiện và Báo cáo số 1553/BC-ĐKT ngày 21/8/2017 về kết quả kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; ban hành Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 11/10/2017 về công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017, tổng số 4.850 vụ vi phạm. Các cơ quan chức năng đã ban hành 4.287 quyết định xử phạt; đã thi hành xử phạt 4.269 trường hợp, 18 trường hợp chưa thi hành xử phạt. Tổng số vụ chưa xử phạt: 563 trường hợp. Tổng số tiền thu được: 9.193.080.458 đồng; tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 428.222.000 đồng. 
    Kết quả áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 33 đối tượng; Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 30 (trong đó áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 29 đối tượng; áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở bắt buộc: 01 đối tượng).
    - Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
    Ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch số 887/KH-UBND ngày 17/3/2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017; chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1769/KH-ĐKT ngày 25/6/2017 về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 và tiến hành kiểm tra tại các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đã có Báo cáo số 1923/BC-ĐKT ngày 13/10/2017 về kết quả kiểm tra.
Để đảm bảo tốt cho việc phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc tại tỉnh Ninh Thuận. Ban hành Báo cáo số 231/BC-UBND ngày 25/7/2017 về việc báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    4.2. Khó khăn, hạn chế
    Phạm vi và nội dung của công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính rộng nhưng thực tế được thực hiện còn ít; hiện nay, cán bộ thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở các sở, ngành chủ yếu kiêm nhiệm nên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
    Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính rộng, được điều chỉnh bởi nhiều Nghị định khác nhau, hành vi vi phạm còn nhiều trong khi đó nguồn lực để thực hiện rất hạn chế; đội ngũ công chức làm nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn thiếu, chủ yếu kiêm nhiệm; nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhất là theo dõi các lĩnh vực trọng tâm chưa được Bộ Tư pháp bồi dưỡng thường xuyên nên còn một số vướng mắc trong triển khai thực hiện.
    5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    5.1. Kết quả đạt được:
    - Công tác bổ trợ tư pháp:
    Về lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật: Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 08/QĐ-STP ngày 10/01/2017 về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư Hoàng Ấn và Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng Luật sư; cấp Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư Hải Phát; ban hành Công văn số 902/STP-BTTP ngày 19/5/2017 đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với đội ngũ Luật sư là thành viên của Đoàn, nhất là các Luật sư chưa đăng ký hành nghề theo quy định của pháp luật; chỉ đạo Sở Tư pháp Thông báo số 1301/TB-STP ngày 19/7/2017 về thông báo thời gian kiểm tra về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; chỉ đạo Sở Tư pháp tham gia tư vấn pháp luật xử lý vụ việc vi phạm hành chính của Công ty TNHH thực phẩm Nam Nguyên, Công an tỉnh, Công an huyện Thuận Nam, Thuận Bắc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh... vụ việc khiếu nại của các hộ dân tại tiểu khi 63a, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn; dự án Khu du lịch Bình Tiên; tư vấn vụ khiếu nại đất đai của 3 hộ dân tại huyện Thuận Nam; cấp 03 thẻ Tư vấn viên pháp luật cho Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.
    Về lĩnh vực công chứng: chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai Thông tư số 257/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Phối hợp Ban vận động thành lập Hội công chứng viên tỉnh tổ chức thành công Đại hội Hội công chứng viên tỉnh và ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội công chứng viên tỉnh giai đoạn 2017 – 2021; ban hành Quyết định cho phép chuyển đổi 03 Văn phòng công chứng. Phòng Công chứng số 1 đã thụ lý giải quyết 16.016 hồ sơ, thu nộp cho ngân sách nhà nước 1.951.355.600đồng.
    Về lĩnh vực giám định tư pháp: ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; phê duyệt danh sách thành viên của Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Công văn số 168/STP-BTTP ngày 08/02/2017 về việc triển khai Thông báo số 04/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và Thông báo số 1302/TB-STP ngày 19/7/2017 về thời gian kiểm tra về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và đã tổ chức kiểm tra Trung tâm giám định pháp y trực thuộc Sở Y tế.
    Về lĩnh vực bán đấu giá tài sản: ban hành Kế hoạch số 1742/KH-UBND ngày 15/5/2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo đạo Sở Tư pháp ban hành Công văn số 694/STP-BTTP ngày 19/4/2017 về việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản; Công văn số 1603/STP-BTTP ngày 28/8/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá; Công văn số 1433/STP-BTTP ngày 07/8/2017 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Công văn số 113/STP-BTTP ngày 20/01/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản; 
    Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã ký 31 hợp đồng, tổ chức đấu giá thành 38 với giá khỏi điểm 11.580.644.500 đồng, giá bán 12.005.697.000 đồng chênh lệch 425.052.500 đồng.
    Về hòa giải thương mại: ban hành Kế hoạch số 3680/KH-UBND ngày 06/9/2017 triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại.
    - Công tác trợ giúp pháp lý:
    Ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/01/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số1045/KH-STP ngày 07/6/2017 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và Quyết định số 55/QĐ-STP ngày 03/8/2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý cơ sở theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; đã tổ chức tại 13 xã, với 31 thôn; với 838 người tham dự; tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thông tin pháp luật 55 vụ việc; ban hành Kế hoạch số 4536/KH-UBND ngày 31/10/2017 triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    Chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành ban hành Kế hoạch số 649/KH-HĐPHLN ngày 13/4/2017 hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017 và Kế hoạch số 1441/KH-HĐPHLN ngày 08/8/2017 kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017; Quyết định số 66/QĐ-HĐPHLN ngày 11/9/2017 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017; tiến hành kiểm tra tại Công an huyện Bác Ái và Công an huyện Ninh Sơn; Báo cáo số 1966/BC-HĐPHLN ngày 18/10/2017 về kết quả kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Thuận năm 2017 và Báo cáo số 2050/BC-HĐPHLN ngày 27/10/2017 về kết quả hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Ninh Thuận năm 2017.
    Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành: Quyết định số 09/QĐ-STP ngày 10/01/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch Công tác trợ giúp pháp lý năm 2017; Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 19/4/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch số 54/KH-TTTGPL ngày 18/4/2017 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017; Quyết định số 55/QĐ-STP ngày 03/8/2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017; Báo cáo số 603/BC-STP ngày 07/4/2017 về kết quả thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Công văn 166/STP-BTTP ngày 08/02/2017 về việc triển khai Quyết định số 2662/QĐ-BTP ngày 29/12/2016 về việc ban hành tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2016 và năm 2017; Công văn số 156/STP-BTTP ngày 07/02/2017 về việc thực hiện quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư; Công văn số 971/STP-BTTP ngày 29/5/2017 về việc triển khai thực hiện thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 491/STP-BTTP ngày 22/3/2017 về việc báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 25/01/2013 của Bộ Tư pháp.
    Tổng số vụ việc thụ lý giải quyết: 334 vụ việc. Đã giải quyết: 334 vụ việc, đạt 100%. (ước 02 tháng cuối năm 67 vụ việc).
    5.2. Khó khăn, hạn chế
    Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện được cấp xã; chưa thu hút được luật sư trẻ tham gia hoạt động luật sư; chưa có tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế, thương mại có yếu tố nước ngoài.
    Đối tượng và địa bàn được hưởng các chính sách trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhiều trong khi các nguồn lực để thực hiện còn hạn chế.
    6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học pháp lý
    6.1. Kết quả đạt được:
    Để kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, cũng như năng lực, sở trường của từng công chức; chỉ đạo Sở đã ban hành Kế hoạch số 322/KH-STP ngày 28/02/2017 kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng chuyên môn; luân chuyển, điều động công chức 08 công chức và tiếp nhận 01 công chức từ cấp huyện về Sở. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1861/KH-STP ngày14/12/2016 triển khai thực hiện Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 ban hành Kế hoạch đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; năm 2017, Sở Tư pháp đã tinh giản 01 biên chế tại Sở. 
    Chỉ đạo Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh thực hiện chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh và bàn giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và 03 biên chế; ban hành Quyết định số 111/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
    Ban hành Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tư pháp. Theo đó đã mô tả cụ thể đối với 32 vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2070/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 và xác định các Khung năng lực tương ứng với từng vị trí việc làm.
    Chỉ đạo Sở đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 20/02/2017 thực hiện theo Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 đã phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017. Việc bố trí công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo kế hoạch, lộ trình và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan; phù hợp với công tác quy hoạch của Sở. Trong năm 2017, Sở Tư pháp đã cử 02 công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng Trung cấp Lý luận chính trị (hệ không tập trung); 04 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị (hệ tập trung); 03 công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính; 02 công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên; lập thủ tục đề nghị Sở Nội vụ  ban hành quyết định cử công chức đi học lớp Thạc sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh và 01 viên chức dự lớp bồi dưỡng Trợ giúp viên pháp lý hạng II. 
    Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1546/KH-STP ngày 24/10/2016, triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Phòng và đơn vị thuộc Sở nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả: đưa ra khỏi quy hoạch 14 đồng chí, bổ sung quy hoạch đối với 18 đồng chí; ban hành Kế hoạch số 381/KH-STP ngày 10/3/2017 triển khai thực hiện công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo và kết quả Thông báo số 766/TB-STP ngày 05/5/2017 về kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo, có 34 công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (trong đó đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phê duyệt kết quả quy hoạch đối với 13 công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh thuộc Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý); đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt kết quả quy hoạch đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở đối với 06 công chức (Giám đốc: 03, Phó Giám đốc: 03).
    6.2. Khó khăn, hạn chế
    Năng lực chuyên môn của một số cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc tham gia các lớp đào tạo nhất là việc đào tạo các chức danh bổ trợ tư pháp còn khó khăn, khó thực hiện Đề án vị trí việc làm.
    7. Công tác kế hoạch, thống kê, ngân sách-tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
    7.1. Kết quả đạt được:
    Công tác tổng hợp, tham mưu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, phát huy tốt vai trò đầu mối xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác chung của toàn Ngành; ban hành đầy đủ các kế hoạch để triển khai thực hiện và đảm bảo chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ, Tỉnh ủy, Bộ Tư pháp. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 20/6/2017 về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 và thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan; ban hành Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 phê duyệt dự toán công trình sửa chữa các hạng mục phụ trợ Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp, với tổng số vốn đầu tư 2.129.466.515 đồng đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
    Hoàn thành cuộc thanh tra theo Kế hoạch đề ra ngay từ đầu năm 2017; cụ thể: Triển khai cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư tại Văn phòng luật sư Thanh Thủy; thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại Công ty TNHH đấu giá Chương Dương – Chi nhánh Ninh Thuận; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; thanh tra việc chấp hành pháp luật của Công ty TNHH đấu giá Chương Dương – Chi nhánh Ninh Thuận.
    Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành: Quyết định số 69/QĐ-STP ngày 15/9/2017 về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2017; Kế hoạch số 18/KH-ĐTTKT ngày 15/9/2017 của Đoàn thanh tra, kiểm tra; sau kết quả kiểm tra đã có Thông báo số 2028/TB-STP ngày 25/10/2017 về kết quả kiểm tra công tác Tư pháp năm 2017 tại UBND các xã Hòa Sơn, Ma Nới, Phước Chiến, Công Hải và Kết luận số 2066/KL-STP ngày 31/10/2017 về thanh tra công tác Tư pháp năm 2017 tại Phòng Tư pháp các huyện Ninh Sơn và Thuận Bắc.
    Chỉ đạo Sở Tư pháp Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của ông Lại Hồng Vân và báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra từ năm 2007 đến hết năm 2016 theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Tư pháp; báo cáo kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Kim Long cho Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tiếp nhận được 14 đơn (02 đơn kiến nghị, phản ánh, 06 đơn khiếu nại, 06 đơn tố cáo), giảm 03 đơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó : lĩnh vực công chứng: 03 đơn; đất đai 06 đơn; lĩnh vực khác 05 đơn. Kết quả xử lý đơn: đơn không thuộc thẩm quyền 12 đơn, đã xử lý 12 đơn (hướng dẫn 03 đơn; chuyển 08 đơn; lưu theo dõi 01 đơn), đơn thuộc thẩm quyền 02 đơn, đã giải quyết xong. 
    8. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế:
    8.1. Kết quả đạt được
    Tiếp tục thực hiện tốt Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 25/01/2017 về công tác pháp chế năm 2017; chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Báo cáo số 187/BC-STP ngày 09/02/2017 về kết quả công tác pháp chế năm 2016 và duy trì nghiêm túc chế độ giao ban theo quy định.
    Ban hành Kế hoạch số 1127/KH-UBND ngày 03/4/2017 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Công văn số 661/STP-XDKTrVB ngày 14/4/2017 về việc phối hợp, rà soát nội dung tập huấn, bồi dưỡng hỗ trợ pháp lý năm 2017 và Công văn số 219/STP-XDKTrVB ngày 14/02/2017 về việc phối hợp rà soát nhu cầu hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2017; Công văn số 1543/STP-XDKTrVB ngày 21/8/2017 về việc báo cáo tình hình triển khai công tác tập huấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2017.
    8.2. Khó khăn, hạn chế
    Một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương quy định không thống nhất về việc thành lập tổ chức pháp chế, cụ thể tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định việc thành lập phòng pháp chế ở 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc bố trí cán bộ chuyên trách ở các cơ quan chuyên môn được thành lập theo đặc thù riêng của từng địa phương và ở các cơ quan chuyên môn ngoài các cơ quan chuyên môn theo quy định. Tuy nhiên, các VBQPPL quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh do các Bộ ban hành không có quy định việc thành lập phòng pháp chế; do đó, gây khó khăn cho việc triển khai tại địa phương; 
    Một số ít lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa quan tâm về tầm quan trọng của công tác pháp chế, nên ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này; cán bộ pháp chế chủ yếu là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, chưa qua đào tạo nghiệp vụ pháp chế, nên ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức còn mang tính hình thức, chưa có sự chủ động; kinh phí, chế độ đối với cán bộ pháp chế ở các Sở, ban, ngành chưa được đảm bảo theo quy định.
    9. Công tác chỉ đạo, điều hành; thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng
    9.1. Kết quả đạt được:
    - Công tác chỉ đạo, điều hành: ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017 (Kế hoạch số 1947/KH-STP ngày 27/12/2016), trong đó xác định 15 nhóm công việc trọng tâm; đến nay đã hoàn thành 15 nhóm công việc; trong đó có 01 nhóm công việc đã chuyển giao Sở Thông tin và Truyền thông và 01 nhóm công việc do Bộ Tư pháp không chỉ đạo.
    Thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tư pháp; ban hành kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 12/01/2017; chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 160/KH-STP ngày 07/02/2017 về triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017.
    Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-BTP ngày 10/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2017; Quyết định số 216/QĐ-BTP ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Công tác phía Nam. Ngày 16/6/2017, Cục Công tác phía Nam đã phối hợp cùng Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban khu vực phía Nam về công tác Tư pháp và Tọa đàm về công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp ở địa phương tại tỉnh Ninh Thuận, nhằm tạo điều kiện để các địa phương trong Khu vực trao đổi kinh nghiệm, chia sẽ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, tìm ra phương pháp, cách thứ nâng cao chất lượng công tác tư pháp cũng như có những báo cáo, kiến nghị đối với Lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp.
    Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng vừa bám sát kế hoạch, vừa linh hoạt chủ động trong từng vụ việc cụ thể. Duy trì tốt các cuộc giao ban để chỉ đạo kịp thời tình hình thực hiện Kế hoạch công tác và triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Tư pháp đảm bảo sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành.
    - Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính:
    Để triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 11/01/2017 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động năm 2017; trong đó tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin mạng, ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ người dân, doanh nghiệp và xác định nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 576/KH-STP ngày 31/3/2017 triển khai thực hiện Kế hoạch số 1088/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Tiếp tục duy trì sử dụng mạng nội bộ (LAN) và mạng Internet trong trao đổi công việc qua hệ thống thư điện tử (Email).
    Chỉ đạo Sở Tư pháp kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử và ban hành Quyết định số 36/QĐ-STP ngày 12/4/2017 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận và ngày 27/02/2017, Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Trang thông tin điện tử. Việc đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử được đưa vào tiêu chí xét thi đua khen thưởng của năm. Hiện nay 100% công chức thuộc Sở Tư pháp đã sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử trong cơ quan. 
    Chỉ đạo Sở Tư pháp: tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả cải cách tư pháp; ban hành Báo cáo công tác Tư pháp định kỳ gửi Bộ Tư pháp. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Báo cáo số 383/BC-STP ngày 10/02/2017 tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Quyết định số 83/QĐ-STP ngày 14/11/2016 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, trong đó xác định 26 nhiệm vụ trọng tâm trên 06 nội dung cải cách hành chính; Kế hoạch số 139/KH-STP ngày 24/01/2017 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017; Báo cáo số 157/BC-STP ngày 07/02/2017 phục vụ chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh năm 2016. Duy trì tốt việc Báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính tại Kế hoạch số 274/KH-STP ngày 22/02/2017. Phát động phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017. Kiện toàn Tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017. Ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tư pháp năm 2017 và Quyết định đánh giá nội bộ năm 2017. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoạt động hiệu quả, nề nếp. Ban hành Kế hoạch số 1929/KH-STP ngày 23/12/2016 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017; ban hành Công văn số 1017/STP-VP ngày 02/6/2017 hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở thống nhất quy trình thực hiện việc thành lập, kiện toàn, tổ chức lại các Ban Chỉ đạo và tổ chức phối hợp liên ngành, góp phần vào quá trình cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.
    Ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung  trên lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; ban hành Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 công bố TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 công bố TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; ban hành Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 bãi bỏ các Quyết định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2017). Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của các Sở, ban, ngành tỉnh Ninh Thuận. Kết quả đến nay có 814 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và 344 thủ tục hành chính không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ này. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính; ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 công bố TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, cụ thể trên các lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo Quyết định số 2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp, gồm 112 thủ tục để thay thế 90 thủ tục hành chính đã được công bố, trong đó giảm thời gian giải quyết 50/112 thủ tục, đạt 44,64%. Đến nay, có 139 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; đã được niêm yết công khai đầy đủ 139 TTHC trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp. Từ đầu năm 2017 đến nay không có phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính.
    Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 26/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); ban hành Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 về Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tổ chức ký kết và ban hành Quy chế phối hợp hành động thực hiện Chỉ số thiết chế pháp lý giữa các cơ quan có liên quan số 354/QCPH-STP-TTr-CA-VKS-TA-THA để thực hiện. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1874/KH-STP ngày 15/12/2016 triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) về “Thiết chế pháp lý” năm 2017; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 746/KH-UBND ngày 08/3/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
    - Công tác Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực tư pháp:
    Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành: Kế hoạch số 63/KH-STP ngày 12/01/2017 về phát động phong trào thi đua năm 2017 thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Công văn số 64/STP-VP ngày 12/01/2017 về việc phát động phong trào thi đua đợt 1 năm 2017; Công văn số 62/STP-VP ngày 12/01/2017 về hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2017; Công văn số 132/STP-VP ngày 23/01/2017 về đăng ký thi đua năm 2017; Kế hoạch số 241/KH-STP ngày 17/02/2017 phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Hưởng ứng các phong trào thi đua: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”…Ký giao ước thi đua năm 2017. Ban hành Kế hoạch số 730/KH-STP ngày 26/4/201 về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2017”. Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
    9.1. Khó khăn, hạn chế
    Đề án “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” chỉ thực hiện đối với các tổ chức hành nghề công chứng. Đối với cấp xã còn hạn chế.
    Do nguồn ngân sách của địa phương khó khăn nên việc ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu nhất là việc xây dựng dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đai.
    III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
    1. Đánh giá khái quát những kết quả nổi bật công tác tư pháp năm 2017, những ảnh hưởng tích cực đến ổn định, phát triển kinh tế - xã hội
    Bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tư pháp. Năm 2017, chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, sát hợp, tạo chuyển biến tích cực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế -xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của Ngành. Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng; lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân; quản lý nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào nề nếp, việc xã hội hóa được tiếp tục đẩy mạnh theo đúng chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính; công tác trợ giúp pháp lý triển khai đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền pháp luật. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong ngành Tư pháp được thực hiện thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, nghiêm minh; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ; hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 09/12/2015; công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật chất lượng ngày càng được quan tâm đúng mức về trình tự, thủ tục ban hành; chính sách cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức có chuyển biến so với trước, thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kiểm soát; công nghệ thông tin (hệ thống văn bản quản lý điều hành, hộp thư điện tử công vụ, chữ ký số, phần mềm một cửa điện tử…) tiếp tục được quan tâm đầu tư; mô hình thực hiện cơ chế một cửa ngày càng hoàn thiện và phát huy hiệu quả..., phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân. 
    2. Đánh giá khái quát những khó khăn, hạn chế.
    Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân vẫn còn trễ hạn so với thời gian quy định; vụ việc tham gia tố tụng trợ giúp pháp lý còn thấp.
    Hiệu quả triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa cao, chưa phản ánh đúng những khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương. Việc chuẩn hóa thủ tục hành chính còn chậm. 
    Một số tổ chức hành nghề luật sư chưa thật sự nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Luật sư và pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động. Một số luật sư năng lực, kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu, chưa thật sự đáp ứng kịp nhu cầu của công việc. 
    3. Nguyên nhân
    Do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia trả lời kết quả xác minh chậm, hơn nữa thực hiện việc cắt giảm 30% thời gian theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nên việc cấp Phiếu của một vài trường hợp có chậm hơn so với quy định.
    Việc trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của người dân chưa nhiều; công tác phối hợp trong theo dõi thi hành pháp luật chưa chặt chẽ. Khối lượng các mặt công tác theo dõi thi hành pháp luật rộng, trên nhiều lĩnh vực. 
    Vai trò tự quản của tổ chức luật sư chưa được phát huy đầy đủ; công tác phối hợp giữa luật sư và cơ quan quản lý nhà nước chưa nhịp nhàng; một số Sở, ngành, địa phương báo cáo chậm so với thời gian quy định nên ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, báo cáo...

Văn phòng