Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 
18/07/2017 
 

    Thực hiện Công văn số 1772/BTP-VP ngày 25/15/2017 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

    I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ
    1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính:
    a) Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy pháp luật:
    - Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ngày càng được quan tâm đúng mức về trình tự, thủ tục ban hành. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành cơ bản tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành (từ khâu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý và gửi cơ quan thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành). Do đó, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp giữa văn bản địa phương và văn bản cấp trên; tính hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, từ đó bảo đảm chất lượng của văn bản được ban hành khi tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 441/KH-STP ngày 16/3/2017 về việc tập huấn công tác lập đề nghị xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lập đề nghị xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh cho các cán bộ pháp chế của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, cán bộ tư pháp của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Tổng số văn bản góp ý, thẩm định từ ngày 01/01/2017 đến ngày 01/6/2017 là 231 văn bản (88 thẩm định, 143 góp ý).
    Để bảo đảm công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (nhất là các văn bản có liên quan đến xây dựng chính sách) được tuân thủ chặt chẽ, thủ tục theo quy định và tiến độ thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4907/UBND-TH ngày 06/12/2016 đăng ký chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017, theo đó đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 09/01/2017 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017, với 30 Nghị quyết; đồng thời ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017, với 49 văn bản.
    Trong 6 tháng đầu năm, đã ban hành các 03 văn bản quy phạm pháp luật( ) và trình Hội đồng nhân dân tỉnh 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật( ) liên quan đến công tác tư pháp.
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp tự kiểm tra 82 văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ ngày 01/5/2016 đến ngày 31/12/2016; trong đó có 05 văn bản có nội dung chưa phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của cơ quan nhà nước cấp trên, 03 văn bản quy định hiệu lực thi hành chưa đúng quy định, 03 văn bản căn cứ pháp lý chưa đúng quy định và 29 văn bản chưa đúng thể thức, kỹ thuật, trình bày văn bản quy phạm pháp luật. Đối với văn bản có nội dung chưa phù hợp, đã chỉ đạo các Sở, ngành tiến hành rà soát và tham mưu xử lý đúng quy định, riêng các văn bản sai sót về thể thức, cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ban hành các văn bản để đính chính cho phù hợp. Về kết quả tự kiểm tra văn bản theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương ở các lĩnh vực quản lý nhà nước: Trong thời gian từ ngày 01/5/2016 đến ngày 31/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ: Giao Thông vận tải, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Công thương Quốc phòng với tổng số 76 Quyết định, Chỉ thị và ban hành Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng; Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 30/12/2016 về kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 10/10/2015 đến ngày 10/10/2016 đang còn hiệu lực pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ.... gửi các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp Báo cáo số 1953/BC-STP ngày 28/12/2016 về kết quả rà soát các văn bản bản QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2016 và tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 theo Kế hoạch số 4854/KH-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh triển khai rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách của Trung ương, địa phương ban hành liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 với tổng số văn bản là 309 văn bản (Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 15/02/2017). Rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và quản lý, sử dụng con dấu với số văn bản là 06 văn bản.
    - Ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2016; Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016; 
    b) Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính:
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1929/KH-STP ngày 23/12/2016 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 và hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở thống nhất quy trình thực hiện việc thành lập, kiện toàn, tổ chức lại các Ban Chỉ đạo và tổ chức phối hợp liên ngành, góp phần vào quá trình cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.
- Ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Nội dung sửa đổi, bổ sung  giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày làm việc còn 07 ngày làm việc và phí, lệ phí theo Thông tư mới; Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2017). Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đã chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu ban hành Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của các Sở, ban, ngành tỉnh Ninh Thuận. Kết quả, đến nay có 814 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và 344 thủ tục hành chính không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ này. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính.
    - Ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 09/5/2017  công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, cụ thể trên các lĩnh vực: Luật sư, Công chứng, Giám định Tư pháp, Tư vấn pháp luật, Bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Quyết định số 2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp, gồm 112 thủ tục để thay thế 90 thủ tục hành chính đã được công bố, trong đó giảm thời gian giải quyết 50/112 thủ tục, đạt 44,64%. Đến nay, có 139 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; đã được niêm yết công khai đầy đủ 139 thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của Sở và tại trụ sở cơ quan.
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình thủ tục hành chính đã được công bố, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình một cửa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; có Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; có sổ theo dõi quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả nên chất lượng giải quyết hồ sơ ngày càng nâng lên, số hồ sơ đều giải quyết đúng và trước hẹn. Từ đó, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp. Từ đầu năm 2017 đến nay không có phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính.
    - Thực hiện cơ chế “một cửa”: Sở Tư pháp có 08 phòng và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trong đó có 03 phòng và 02 đơn vị triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt yêu cầu. Bố trí 03 công chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (trong đó 01 chuyên trách) do đồng chí Phó Chánh Văn phòng phụ trách làm Tổ trưởng. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoạt động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-STP ngày 28/12/2013.
    - Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016; chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng dự thảo Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với thủ tục lý lịch tư pháp, thủ tục chứng thực, thủ tục đăng ký kết hôn và thủ tục đăng ký khai sinh, chứng thực, xác thực của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ về chỉ số hài lòng của người dân đối với các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Sở Tư pháp đã chủ động ban hành Công văn 209/STP-HCTP ngày 14/02/2017; theo đó đề xuất lồng ghép với Đề án của Sở Thông tin và Truyền thông.
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu góp ý 30 dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành. Ban hành 26 Quyết định công bố thủ tục hành chính (cấp tỉnh 14, cấp huyện 06, cấp xã 06). Tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được công bố là 656 thủ tục (Thủ tục mới ban hành, được chuẩn hóa: 433; sửa đổi, bổ sung: 09; thay thế hoặc bãi bỏ: 214). Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố các thủ tục hành chính, đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức nhập dữ liệu 442 thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy định thủ tục hành chính và đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính công khai theo quy định; đồng thời rà soát đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính không công khai (gỡ bỏ) 214 thủ tục hành chính không còn hiệu lực.
    - Ban hành Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 23/01/2017 về truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.
    - Ban hành kịp thời, đầy đủ các Kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 23/01/2017 về truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017; Kế hoạch số 5260/KH-UBND ngày 28/12/2016 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017; Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; Công văn số 804/UBND-NC ngày 14/3/2017 về việc tập trung thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015; Quyết định số 3052/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường.
    - Để thực hiện Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 21/01/2017 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017; đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Công văn số 312/STP-KSTTHC ngày 27/02/2017 về việc triển khai thực hiện  Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực  cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017.
    - Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 26/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1874/KH-STP ngày 15/12/2016 triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) về “Thiết chế pháp lý” năm 2017.
    2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:
    a) Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật: 
    - Ban hành Kế hoạch số 127/KH-HĐPHPBGDPL ngày 12/01/2017 về tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật-Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017 (viết tắt là Hội thi); Quyết định số 204/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 14/02/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi; Quyết định số 205/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 14/02/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và ban hành Thể lệ Hội thi. Đến nay, Ban Tổ chức đã thực hiện các công việc chuẩn bị cho Hội thi; thường xuyên theo dõi đôn đốc các huyện, thành phố ban hành Quyết định thành lập Đội dự thi gửi về Sở Tư pháp để kiểm tra đối tượng dự thi đảm bảo đúng theo Thể lệ và tiểu phẩm, bản thuyết trình dự thi để thẩm định trước.
    - Ban hành Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 về Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh và Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 phân công nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đối với Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Kế hoạch số 1015/KH-UBND ngày 24/3/2017 phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.
    - Chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tổng kết công tác năm 2016 và ban hành Kế hoạch số 385/KH-HĐPHPBGDPL ngày 14/02/2017 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. Tại Hội nghị, đã tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 04 cá nhân, chỉ đạo Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.
    - Để thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Báo Ninh Thuận ký kết Chương trình số 51/CTr-STP-BNT và Đài phát thanh truyền hình ký kết Chương trình số 165/CTr-STP-ĐPTTH ngày 07/02/2017 để triển khai thực hiện. Thông qua đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu; đạt nhiều kết quả và mở rộng đến nhiều đối tượng. Cụ thể:
    + Tham gia Tọa đàm: Luật phí và lệ phí, Luật Đấu giá tài sản và Luật Tố tụng hành chính trên Đài Phát thanh và truyền hình.
    + Viết bài Hỏi-đáp trên Báo Ninh Thuận: những điểm mới về Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015, Luật Phí và lệ phí, Luật Dược.
    + Trả lời thư trong chuyên mục Hộp thư truyền hình trên Đài phát thanh và Truyền hình: 20 thư.
    Cử Báo cáo viên pháp luật phổ biến Bộ luật Dân sự năm 2015 tại các huyện: Thuận Bắc (70 người tham dự), Thuận Nam (100 người tham dự); các xã, phường: Đô Vinh, Bảo An và Thành Hải có trên 160 người tham dự.
    b) Công tác Hòa giải ở cơ sở: 
    - Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    - Ngày 30/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1096/UBND-NC về việc tập huấn chuyên sâu công tác hòa giải cơ sở, trên cơ sở đó, đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho 07/07 huyện, thành phố với 846/846 hòa giải viên tham dự.
    3. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước:
    a) Công tác Hộ tịch: Ban hành Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 09/5/2017 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
    b) Công tác chứng thực: Chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai Thông tư số 226/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực; Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; Công văn số 413/HTQTCT-CT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Ban hành Kế hoạch số 829/KH-STP ngày 12/5/2017 kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 03/3/2017 phê duyệt cộng tác viên dịch thuật của huyện Ninh Hải (có 03 cộng tác viên).
    c) Công tác lý lịch tư pháp: Cấp phiếu Lý lịch tư pháp: Hồ sơ đã thụ lý: 845 hồ sơ; trong đó: đã giải quyết 816 hồ sơ (730 trước hẹn; 86 trễ hẹn); đang giải quyết 29 hồ sơ. Vào sổ tiếp nhận thông tin 1456 thông tin; lập hồ sơ lý lịch tư pháp: 252 hồ sơ.
    - Ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thưộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận. 
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 43/QĐ-STP ngày 26/5/2017 về việc ủy quyền ký văn bản liên quan đến công tác lý lịch tư pháp. Theo đó, Giám đốc Sở ủy quyền cho Trưởng phòng Hành chính tư pháp ký phiếu xác minh thông tin lý lịch tư pháp, Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung và văn bản cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung, văn bản cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; ký sao y bản chính, sao lục đối với thông tin lý lịch tư pháp trước khi chuyển cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia  và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố.
    d) Công tác giao dịch bảo đảm: Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Công văn số 146/STP-HCTP ngày 25/01/2017 về việc cơ quan tham mưu các khoản phí liên quan đến Giao dịch bảo đảm.
    e) Công tác bồi thường nhà nước: Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại cho hộ gia đình bà Cao Thị Kính; đồng thời, chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Công văn số 29/STP-HCTP ngày 09/01/2017 về việc gấp rút triển khai xem xét trách nhiệm hoàn trả Bồi thường trách nhiệm nhà nước; Công văn số 509/STP-HCTP ngày 24/3/2017 về việc góp ý dự thảo Luật Trách nhiệm Bồi thường nhà nước (sửa đổi); Kế hoạch số 977/KH-STP ngày 30/5/2017 về việc triển khai áp dụng Bộ tiêu chí trong năm 2017 và tổng kết 03 năm triển khai áp dụng Bộ tiêu chí.
    4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    a) Về quản lý xử lý vi phạm hành chính: 
    - Ban hành các văn bản: Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/01/2017 triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017; Kế hoạch số 2016/KH-UBND ngày 30/5/2017 về tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 
    Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu ban hành Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính năm 2017 tại Hạt kiểm lâm các huyện: Ninh Sơn, Bác Ái; Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Thanh tra Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư . Trên cơ sở đó, ngày 31/5/2017, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 986/KH-ĐKT để triển khai thực hiện.
    - Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên phạm vi toàn tỉnh, tình hình xử phạt vi phạm hành chính chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm, y tế, an toàn giao thông đường bộ, quản lý và bảo vệ rừng, thương mại, xây dựng, đất đai, khoáng sản. Tổng số 2.878 vụ vi phạm. Các cơ quan chức năng đã ban hành 2.325 quyết định xử phạt; đã thi hành xử phạt 2.401 trường hợp, 477 trường hợp chưa thi hành xử phạt. Tổng số tiền thu được: 5.518.900.938 đồng; tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 428.222.000 đồng. 
    Kết quả áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 33 đối tượng; Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 30 (trong đó áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 29 đối tượng; áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở bắt buộc: 01 đối tượng).
b) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
    - Ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 887/KH-UBND ngày 17/3/2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
    - Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc tại tỉnh Ninh Thuận.
    c) Tham gia tư vấn pháp luật xử lý vụ việc vi phạm hành chính của Công ty TNHH thực phẩm Nam Nguyên, Công an tỉnh, Công an huyện Thuận Nam, Thuận Bắc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh... Báo cáo kết quả thực hiện nội dung Thông báo số 76/TB-VPUB ngày 14/3/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về vụ việc khiếu nại của các hộ dân tại tiểu khi 63a, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn.
    6. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác bổ trợ tư pháp:
    - Về lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật: 
    + Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 08/QĐ-STP ngày 10/01/2017 về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư Hoàng Ấn và Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng Luật sư; Công văn số 229/STP-BTTP ngày 19/02/2017 gửi Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho bà Nguyễn Minh Hà. Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư Hải Phát.   
    Nhằm bảo đảm đội ngũ Luật sư hoạt động hành nghề theo đúng quy định pháp luật, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 902/STP-BTTP ngày 19/5/2017 đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với đội ngũ Luật sư là thành viên của Đoàn, nhất là các Luật sư chưa đăng ký hành nghề theo quy định của pháp luật.
+ Cấp 03 thẻ Tư vấn viên pháp luật cho Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Liên  đoàn Lao động tỉnh
     - Về lĩnh vực công chứng: Chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai Thông tư số 257/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Công văn số 247/STP-BTTP ngày 27/02/2017 về hướng dẫn việc áp dụng thực hiện mức thu phí chứng thực và mức trần thu phí chứng thực tại UBND cấp xã. Phối hợp Ban vận động thành lập Hội công chứng viên tỉnh tổ chức thành công Đại hội Hội công chứng viên tỉnh và thẩm định hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội công chứng viên tỉnh giai đoạn 2017 – 2021. Báo cáo 518/BC-STP ngày 27/3/2017 về tình hình chuyển đổi Văn phòng công chứng. Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 06/06 Văn phòng Công chứng, tuy nhiên trên thực tế chưa thực hiện được việc chuyển đổi loại hình công ty hợp danh theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Công chứng năm 2014. Qua đó, đã chỉ đạo Sở Tư pháp có kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp tham mưu hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng, đảm bảo tính ổn định, khả thi và phù hợp với thực tiễn, trong đó có thực tiễn tại tỉnh Ninh Thuận hiện nay. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Phòng Công chứng số 1 đã thụ lý giải quyết 6.621 hồ sơ, với tổng số phí thu được là 964.426.000 đồng.
    - Về lĩnh vực giám định tư pháp: Ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; phê duyệt danh sách thành viên của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Công văn số 168/STP-BTTP ngày 08/02/2017 về việc triển khai Thông báo số 04/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; Công văn số 719/STP-BTTP 24/4/2017 về việc góp ý dự thảo Đề án " Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp" đến năm 2022. Triển khai tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp tại cơ quan đơn vị.
    - Về lĩnh vực bán đấu giá tài sản: Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Công văn số 694/STP-BTTP ngày 19/4/2017 về việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản; Công văn số 113/STP-BTTP ngày 20/01/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản; Công văn số 493/STP-BTTP ngày 22/3/2017 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 907/UBND-TH ngày 20/3/2017; Công văn số 449/STP-BTTP ngày 16/3/2017 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đã ký 28 hợp đồng, tổ chức đấu giá thành 28 hợp đồng với giá khởi điểm 5.631.425.450 đồng, giá bán 5.738.717.500 đồng, chênh lệch 10.292.050 đồng. Tổng số phí tham gia đấu giá: 9.950.000 đồng, tổng số phí đấu giá thu được 58.444.335 đồng, nộp ngân sách 19.738.300 đồng.
- Về thực hiện thiết chế pháp lý: Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức ký kết Quy chế số 354/QCPH-STP-TTr-CA-TA-VKS-THA ngày 06/3/2017 giữa Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về Phối hợp hành động thực hiện chỉ số "Thiết chế pháp lý" nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020 và Công văn số 522/STP-BTTP ngày 27/3/2017 về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ số thiết chế pháp lý năm 2016; Công văn số 479/STP-BTTP ngày 21/3/2017 về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp hành động thực hiện chỉ số " Thiết chế pháp lý"; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ số Thiết chế pháp lý 6 tháng đầu năm 2017 theo Quy chế số 354/QCPH-STP-TTr-CA-TA-VKS-THA ngày 06/3/2017 về phối hợp hành động thực hiện chỉ số thiết chế pháp lý nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 – 2020.
    Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 746/KH-UBND ngày 08/3/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
    b) Công tác trợ giúp pháp lý:
    - Ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành:
    + Quyết định số 09/QĐ-STP ngày 10/01/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch Công tác trợ giúp pháp lý năm 2017.
    + Kế hoạch số 649/KH-HĐPHLN ngày 13/4/2017 hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017;.
    + Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 19/4/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch số 54/KH-TTTGPL ngày 18/4/2017 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017; trong 6 tháng đầu năm, đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức Trợ giúp pháp lý lưu động tại 06 địa điểm có nhiều người khuyết tật, già neo đơn...; trong đó: 02 cơ sở Bảo trợ xã hội và 04 địa bàn xã, với 176 người tham dự và tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thông tin pháp luật 17 việc.
    + Quyết định số 39/QĐ-STP ngày 21/4/2017 ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9/1997-06/9/2017); Báo cáo 603/BC-STP ngày 07/4/2017 về kết quả thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Công văn 166/STP-BTTP ngày 08/02/2017 về việc triển khai Quyết định số 2662/QĐ-BTP ngày 29/12/2016 về việc ban hành tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2016 và năm 2017; Công văn số 156/STP-BTTP ngày 07/02/2017 về việc thực hiện quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư và Công văn số 971/STP-BTTP ngày 29/5/2017 về việc triển khai thực hiện thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 cảu Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 491/STP-BTTP ngày 22/3/2017 về việc báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 25/01/2013 của Bộ Tư pháp. Tổng số vụ việc các Phòng Chuyên môn, Chi nhánh thuộc Trung tâm thụ lý giải quyết: 146 vụ việc. Đã giải quyết: 146 vụ việc, đạt 100%.
    7. Công tác xây dựng Ngành, đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học pháp lý:
    a) Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành: 
    - Kế hoạch số 322/KH-STP ngày 28/02/2017 kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng chuyên môn; luân chuyển, điều động công chức của Sở Tư pháp; Kế hoạch số 240/KH-STP ngày 17/02/2017 về việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII);  Kế hoạch số 356/KH-STP ngày 07/03/2017 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 06/01/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 536/UBND-NC ngày 23/2/2017 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 20/02/2017 về phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017; Kế hoạch số 1861/KH-STP ngày 14/12/2016 triển khai thực hiện Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 193/STP-VP ngày 10/02/2017 về việc tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức...
    - Công văn số 628/STP-VP ngày 11/4/2017 về việc đề nghị phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở. Theo đó đã mô tả cụ thể đối với 32 vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2070/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 và xác định các Khung năng lực tương ứng với từng vị trí việc làm.
    - Căn cứ Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Chỉ đạo Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 20/02/2017 phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017. Việc bố trí công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo kế hoạch, lộ trình và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan; phù hợp với công tác quy hoạch của Sở. Trong 06 tháng đầu năm 2017, đã cử 02 công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng Trung cấp Lý luận chính trị (hệ không tập trung); 03 công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính; 02 công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên.
    - Ban hành Kế hoạch số 1546/KH-STP triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Phòng và đơn vị thuộc Sở nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả: đưa ra khỏi quy hoạch 14 đồng chí, bổ sung quy hoạch đối với 18 đồng chí.
Ngày 10/3/2017, Sở Tư pháp tiếp tục ban hành Kế hoạch số 381/KH-STP triển khai thực hiện công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo. Kết quả: Theo Thông báo số 766/TB-STP ngày 05/5/2017 về kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo, có 34 công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (trong đó đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phê duyệt kết quả quy hoạch đối với 13 công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh thuộc Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý); đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt kết quả quy hoạch đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở đối với 06 công chức (Giám đốc: 03, Phó Giám đốc: 03). 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 25/01/2017 về công tác pháp chế năm 2017. Báo cáo số 187/BC-STP ngày 09/02/2017 về kết quả công tác pháp chế năm 2016. Duy trì chế độ giao ban theo quy định.
    - Ban hành Kế hoạch số 1127/KH-UBND ngày 03/4/2017 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Công văn số 661/STP-XDKTrVB ngày 14/4/2017 về việc phối hợp, rà soát nội dung tập huấn, bồi dưỡng hỗ trợ pháp lý năm 2017.
    8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:
    Chỉ đạo Sở Tư pháp: 
    - Triển khai cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư tại Văn phòng luật sư Thanh Thủy. Qua thanh tra, về cơ bản hoạt động của Văn phòng luật sư Thanh Thủy đảm bảo các quy định của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót đã được chỉ ra và yêu cầu Văn phòng sớm khắc phục. 
    - Tiến hành cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Qua thanh tra, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đến các công chức, viên chức của đơn vị. Chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị được gửi về  Sở đầy đủ. Tuy nhiên chưa xây dựng Quy chế tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân năm 2013.
    - Thực hiện cuộc thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. Kết quả: công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được đẩy mạnh, củng cố, kiện toàn vì vậy các vụ việc tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật được Trung tâm thực hiện đều đạt chất lượng tốt. Công tác trợ giúp pháp lý lưu động được các cấp chính quyền địa phương quan tâm phối hợp nên đã đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, hồ sơ thanh toán vụ việc trợ giúp pháp lý còn có một số thiếu sót về việc kê khai không cụ thể thời gian làm việc của người thực hiện trợ giúp pháp lý.
    - Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư đối với Văn phòng luật sư Thanh Thủy theo kế hoạch thanh tra đầu năm.
    - Trong 6 tháng đầu năm. Sở nhận được 07 đơn (01 đơn kiến nghị, 04 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo); trong đó: 
    + 06 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
    + 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền nên đã tiến hành thụ lý và giải quyết đơn theo quy định. Kết quả, việc tố cáo của công dân là đúng một phần. Giám đốc Sở yêu cầu Văn phòng công chứng Thanh Hằng nghiêm túc rút kinh nghiệm và tuyệt đối chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện việc công chứng. Mặt khác, do một số sai phạm của công chứng viên Nguyễn Thanh Bình đã hết thời hiệu xử phạt nên Chánh Thanh tra Sở chỉ tiến hành xử phạt đối với công chứng viên Nguyễn Thanh Bình vì đã thực hiện hành vi vi phạm, với số tiền là 1.500.000 đồng. Đồng thời, có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải tuyên bố Hợp đồng vô hiệu theo quy định.
    9. Công tác chỉ đạo, điều hành; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng:
    a) Công tác chỉ đạo, điều hành:
    - Ngay từ đầu năm, chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017 (Kế hoạch số 1947/KH-STP ngày 27/12/2016), trong đó xác định 15 nhóm công việc trọng tâm; trong 6 tháng đầu năm phải thực hiện 09 nhóm công việc, đến nay đã hoàn thành 06 nhóm công việc; 01 nhóm công việc đã chuyển cho Sở Thông tin và Truyền thông (Công văn số 209/STP-HCTP ngày 14/02/2017 về việc đề xuất lồng ghép Đề án của Sở Thông tin và Truyền thông); 02 nhóm công việc đang triển khai thực hiện.
    - Thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tư pháp và Kế hoạch Kế hoạch số 160/KH-STP ngày 07/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 160/KH-STP ngày 07/02/2017 về triển khai thực hiện kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017. Tổng kết công tác Tư pháp năm 2016 và triển khai Kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành  và kết quả khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm 6 tháng đầu năm 2017.
    - Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-BTP ngày 10/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2017; Quyết định số 216/QĐ-BTP ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Công tác phía Nam. Ngày 16/6/2017, Cục Công tác phía Nam đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị giao ban khu vực phía Nam về công tác Tư pháp và Tọa đàm về công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp ở địa phương tại tỉnh Ninh Thuận, nhằm tạo điều kiện để các địa phương trong Khu vực trao đổi kinh nghiệm, chia sẽ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, tìm ra phương pháp, cách thứ nâng cao chất lượng công tác tư pháp cũng như có những báo cáo, kiến nghị đối với Lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp.
    - Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng vừa bám sát kế hoạch, vừa linh hoạt chủ động trong từng vụ việc cụ thể. Duy trì tốt các cuộc giao ban để chỉ đạo kịp thời tình hình thực hiện Kế hoạch công tác và triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Tư pháp đảm bảo sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành.
    b) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính:
    - Để triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; ngay từ đầu năm, đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 11/01/2017 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Sở Tư pháp năm 2017; trong đó tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin mạng, ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ người dân, doanh nghiệp và xác định nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Ban hành Kế hoạch số 576/KH-STP ngày 31/3/2017 triển khai thực hiện Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Tiếp tục duy trì sử dụng mạng nội bộ (LAN) và mạng Internet trong trao đổi công việc qua hệ thống thư điện tử (Email).
    Chỉ đạo Sở Tư pháp kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử và ban hành Quyết định số 36/QĐ-STP ngày 12/4/2017 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận. Ngày 27/02/2017, Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Trang thông tin điện tử. Tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 01/5/2017, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã đăng 101 tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở. Việc đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử Sở được đưa vào tiêu chí xét thi đua khen thưởng của năm. Hiện nay các công chức thuộc Sở Tư pháp đã thường xuyên sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử trong cơ quan. Tuy nhiên, chưa quy định cụ thể quy trình để thống nhất đồng bộ triển khai thực hiện.
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành: Báo cáo số 383/BC-STP ngày 10/02/2017 tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Quyết định số 83/QĐ-STP ngày 14/11/2016 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, trong đó xác định 26 nhiệm vụ trọng tâm trên 06 nội dung cải cách hành chính; Kế hoạch số 139/KH-STP ngày 24/01/2017 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017; Báo cáo số 157/BC-STP ngày 07/02/2017 phục vụ chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh năm 2016. Duy trì tốt việc Báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính tại Kế hoạch số 274/KH-STP ngày 22/02/2017. Phát động phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017. Kiện toàn Tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017. Ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tư pháp năm 2017 và Quyết định đánh giá nội bộ năm 2017. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoạt động hiệu quả, nề nếp.
    c) Công tác Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực tư pháp:
    Trên cơ sở Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 63/KH-STP ngày 12/01/2017 về phát động phong trào thi đua năm 2017; Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng; Công văn số 64/STP-VP ngày 12/01/2017 về việc phát động phong trào thi đua đợt 1 năm 2017; Công văn số 62/STP-VP ngày 12/01/2017 về hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2017; Công văn số 132/STP-VP ngày 23/01/2017 về đăng ký thi đua năm 2017; Kế hoạch số 241/KH-STP ngày 17/02/2017 phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Hưởng ứng các phong trào thi đua: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”… Ký giao ước thi đua năm 2017. Ban hành Kế hoạch số 730/KH-STP ngày 26/4/201 về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2017”. Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
    II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
    1. Những kết quả đạt được:
    Bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, sát hợp, tạo chuyển biến tích cực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế -xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành Tư pháp. Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng; lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân; quản lý nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào nề nếp, việc xã hội hóa được tiếp tục đẩy mạnh theo đúng chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính; công tác trợ giúp pháp lý triển khai đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền pháp luật. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong ngành Tư pháp được thực hiện thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, nghiêm minh; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ. 
    2. Những hạn chế và nguyên nhân:
    a) Hạn chế:
    - Công tác phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao, chưa phát huy hết trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. 
    - Hiệu quả triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa cao, chưa phản ánh đúng những khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương. Việc chuẩn hóa thủ tục hành chính còn chậm. 
    - Một số tổ chức hành nghề luật sư chưa thật sự nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Luật sư và pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động. Một số luật sư năng lực, kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu, chưa thật sự đáp ứng kịp nhu cầu của công việc. 
    b) Nguyên nhân:
    - Nguồn nhân lực làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ. 
    - Công tác phối hợp trong theo dõi thi hành pháp luật chưa chặt chẽ. Khối lượng các mặt công tác theo dõi thi hành pháp luật rộng, trên nhiều lĩnh vực. 
    - Vai trò tự quản của tổ chức luật sư chưa được phát huy đầy đủ; công tác phối hợp giữa luật sư và cơ quan quản lý nhà nước chưa nhịp nhàng. 
    - Một số Sở, ngành, địa phương báo cáo chậm so với thời gian quy định nên ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, báo cáo.
    Trên đây là báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017./.

Văn phòng