Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 5/2019 
20/05/2019 
 

    KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5/2019
    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
    - Tiếp tục chủ động bám sát, theo dõi và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao chủ trì trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành. Tổng số văn bản góp ý, thẩm định 43 văn bản, gồm 13 thẩm định và 30 góp ý; cập nhật cơ sở dữ liệu đến ngày 02/5/2019 có 19 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 với tổng số 487 văn bản (gồm 101 Nghị quyết, 377 Quyết định, 09 Chỉ thị); Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 bổ sung Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019; Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 02/5/2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong kỳ 2014 - 2018; Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 về việc đính chính ký hiệu năm và ngày, tháng, năm ban hành văn bản.
    - Ban hành các văn bản liên quan đến công tác xây dựng văn bản, cụ thể: Rà soát các dự án đã có Quyết định thu hồi đất và rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh; chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức lấy ý kiến theo quy định; lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về trách nhiệm, thời gian, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan chức năng trong việc tham mưu xây dựng Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tình.
    - Báo cáo số 724/BC-STP ngày 16/4/2019 về kết quả rà soát nội dung sai sót về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản tại Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh.
    - Tổ chức 02 cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
     - Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 699/KH-UBND ngày 27/02/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Ban hành Kế hoạch số 784/KH-ĐTT ngày 22/4/2019 về việc thanh tra việc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại một số Sở ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
     - Tham mưu tư vấn các vụ việc như: xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Quốc Châu theo đề nghị của UBND huyện Ninh Phước; chấm dứt hoạt động dự án Trung tâm Du lịch Thương mại Ninh Hải tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải; phối hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Ân; đề xuất xử lý việc thu hồi kinh phí đã hỗ trợ khó khăn cho 17 trường hợp thuộc dự án đường Vĩnh Hy-Ninh Chữ; xử lý đất bị chiếm tại dự án Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1), thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; xem xét hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của hộ ông Bùi Văn Dễ và 05 người con tại dự án Đường N9 thuộc dự án Khu quy hoạch dân cư Bắc đường Trần Phú,…
     3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 về việc công nhận báo cáo viên pháp luật; Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 về việc miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Kế hoạch số 1774/KH-UBND ngày 02/5/2019 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2019; Công văn số 1941/UBND-TCDNC ngày 13/5/2019 về việc thực hiện nghiêm túc việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và dự thảo Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
    - Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch số 824/KH-STP ngày 26/4/2019 về việc tuyên truyền, phổ biến, vận động tích cực tham gia thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
    - Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2019 đã ký kết.
     4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 02/5/2019 về sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.
    - Công tác lý lịch tư pháp: Số liệu tính từ 10/4/2019 đến 12/5/2019, thụ lý 331 hồ sơ; đã cấp 171 phiếu và đang giải quyết 160 hồ sơ; vào sổ tiếp nhận thông tin 262; lập hồ sơ lý lịch tư pháp 42 hồ sơ; cung cấp thông tin các Sở Tư pháp: 65 thông tin; cập nhận bổ sung Quyết định bản án 240.
    5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 10/4/2019 việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự 06 năm  trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2018); Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
    - Phối hợp Đoàn Luật sư tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ VII (2019-2024) vào ngày 06/5/2019; tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; triển khai hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng và chứng thực được nâng cấp; hỗ trợ cung cấp thông tin để cấp thẻ công chứng viên và Thừa phát lại cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; tham gia Đoàn tham mưu xử lý sai phạm trong thực hiện chính sách trợ cấp xã hội trên địa bàn huyện Bác Ái.
    - Tình hình tổ chức và hoạt động Phòng Công chứng số 1: tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 1.835 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực: 252.748.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 63.187.000 đồng.
    - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã ký 04 hợp đồng. Tổng giá khởi điểm: 237.829.000 đồng, tổng giá bán: 249.687.000 đồng, chênh lệch 11.858.000 đồng. Tổng số thù lao dịch vụ thu được 14.251.200 đồng.
    b) Công tác trợ giúp pháp lý:
    - Ban hành Báo cáo số 715/BC-STP ngày 12/4/2019 về tình hình triển khai thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; Thông báo số 812/TB-STP ngày 25/4/2019 về việc kết thúc đợt tiếp nhận hồ sơ lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; rà soát cơ sở pháp lý danh sách thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.
    - Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước ban hành 10 quyết định về việc phân công Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, 02 quyết định về việc phân công người thẩm định vụ việc trợ giúp pháp lý (10 hồ sơ vụ việc hoàn thành). Tổng số vụ việc các Phòng Chuyên môn thụ lý giải quyết cho các đối tượng thuộc diện người được TGPL: 10 vụ việc, đã giải quyết: 10 vụ việc, đạt 100%. Tổng số vụ việc tiếp công dân cho các đối tượng không thuộc diện người được trợ giúp pháp lý: 02 vụ việc (Dân sự: 01; đất đai: 01).
    - Thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại Trung tâm công tác xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần, Cơ sở bảo trợ xã hội Từ Ân, Cơ sở bảo trợ xã hội Thanh Trúc, cơ sở bảo trợ xã hội Trần Châu; cập nhật vụ việc tham gia tố tụng lên phần mềm Hệ thống quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý. 
     6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    - Ban hành Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 17/4/2019 về việc thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Phòng Công chứng số 1và đã tiến hành thanh tra; Quyết định số 27/QĐ-STP ngày 08/5/2019 về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. 
    - Ban hành Kế hoạch số 811/KH-STP ngày 25/4/2019 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Báo cáo các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Báo cáo số 731/BC-STP ngày 16/4/2019 về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 4 năm 2019 (từ ngày 16/3/2019 đến ngày 15/4/2019); xác nhận số liệu thực hiện thu phạt; tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.
    - Tiếp nhận 02 đơn khiếu nại (không thuộc thẩm quyền và hướng dẫn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết) và tiếp 01 lượt người dân công dân.  
     7. Công tác Văn phòng:
    - Tổ chức ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan nội chính năm 2019 (Sở Tư pháp đơn vị Trưởng Khối) và ban hành Quyết định quy chế hoạt động, Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng và Bản ký kết giao ước thi đua của Khối năm 2019.
    - Ban hành Kế hoạch: Kế hoạch số 876/KH-STP ngày 09/5/2019 về phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) ; Kế hoạch số 837/KH-STP ngày 02/5/2019 về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 830/KH-STP ngày 26/4/2019 về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”  
    - Ban hành Báo cáo số 902/BC-STP ngày 10/5/2019 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Báo cáo số 880/BC-STP ngày 09/5/2019 báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế qua Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ; báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức năm 2018; Báo cáo số 805/BC-STP ngày 24/4/2019 về thực trạng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn từ năm 2014 - 2018; Báo cáo số 778/BC-STP ngày 19/4/2019 về việc báo cáo bổ sung kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018; Báo cáo số liệu phục vụ báo cáo thống kê Ngành Xây dựng.

Văn phòng