Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 4 /2019 
20/05/2019 
 

    KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4/2019
    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
    - Tiếp tục chủ động bám sát, theo dõi và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao chủ trì trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành. Tổng số văn bản góp ý, thẩm định có 47 văn bản (16 thẩm định, 31 góp ý). Tính đến thời điển hiện nay đã cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật: 18 văn bản.
    - Ban hành các văn bản liên quan đến công tác xây dựng văn bản, cụ thể như sau: đề nghị thông tin tình hình tham mưu xây dựng 02 Nghị quyết thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường; lấy ý kiến về thời gian dự kiến trong quy trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; đề nghị rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.
    - Báo cáo số 542/BC-STP về kết quả tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương và thẩm quyền điều chỉnh bổ sung Quyết định số 343/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008; Báo cáo số 583/BC-STP ngày 28/3/2019 về kết quả rà soát nội dung sai sót về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản; Quyết định số 17/QĐ-STP ngày 26/02/2019 về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định và tổ chức 02 cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định đối với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
    - Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp: Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 699/KH-UBND ngày 27/02/201 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 về thanh tra việc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại một số Sở ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
    - Ban hành Công văn số  535/STP-NV2 ngày 22/3/2019 về việc bổ sung thống kê số lượng người có thẩm quyền xử phạt của từng chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính gửi Bộ Tư pháp; Công văn số 462/STP-NV2 ngày 13/3/2019 về việc xem xét quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thẩm quyền đối với Công an huyện Ninh Phước gửi UBND tỉnh.
     - Tham mưu tư vấn vụ việc như: xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực điện lực; đề xuất hướng xử lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh đối với dự án Trung tâm Du lịch Thương mại Ninh Hải; trường hợp thi hồi đất của bà Trần Thị Cái tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải; tư vấn lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc xác định giá đất dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam; vụ việc bồi thường đất tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
     3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 01/4/2019 về tổng kết 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013;. 
    - Tham mưu Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 847/KH-HĐPHPBGDPL ngày 14/3/2019 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2019.
     - Ban hành các báo cáo: Báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người Quý I năm 2019; báo cáo kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018; báo cáo kết quả nghiên cứu và đề xuất nội dung liên quan đến kiến nghị điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng 02 Quy chế liên quan đến thu thập, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên môi trường từ Sở Tài nguyên và Môi trường sang Sở Thông tin và Truyền thông.
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1019/KH-UBND ngày 19/3/2019 về sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.
    - Báo cáo số liệu thu thập thông tin chỉ tiêu cấp tỉnh năm 2018; gửi hồ sơ trẻ em Danh sách 2 cho Cục con nuôi.
    - Công tác lý lịch tư pháp: Số liệu tính từ 01/3/2019 đến 11/4/2019, thụ lý 347 hồ sơ; đã cấp 232 phiếu và đang giải quyết 115 hồ sơ; vào sổ tiếp nhận thông tin 817; lập hồ sơ lý lịch tư pháp 24 hồ sơ, cập nhận bổ sung Quyết định bản án 217.
    5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Trình UBND tỉnh đề nghị phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2019-2024) của Đoàn luật sư và hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội. 
    - Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ban hành Kế hoạch số 1098/KH-BCĐGĐTP ngày 21/3/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” năm 2019 trên địa bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự.
    - Ban hành Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 25/3/2019 Quy định điều kiện, tiêu chí xét duyệt hồ sơ lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp; Quyết định số 23/QĐ-STP ngày 29/3/2019 về việc thành lập Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp với Sở Tư pháp tỉnh; hỗ trợ cung cấp thông tin để cấp thẻ công chứng viên và Thừa phát lại cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố.
    - Tình hình tổ chức và hoạt động Phòng Công chứng số 1: tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 2.214 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực: 229.401.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 54.786.900 đồng.
    - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã ký 02 hợp đồng. Tổng giá khởi điểm: 1.070.066.750 đồng, tổng giá bán: 1.073.562.750 đồng, chênh lệch 3.496.000 đồng. Tổng số thù lao dịch vụ thu được 16.954.800 đồng.
    b) Công tác trợ giúp pháp lý:
    - Báo cáo số 441/BC-STP ngày 11/3/2019 về rà soát Trợ giúp viên pháp lý, Chi nhánh trợ giúp pháp lý, tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý, rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; 
    - Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019; ban hành 06 quyết định về việc phân công Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, 01 quyết định về việc phân công người thẩm định vụ việc trợ giúp pháp lý; cập nhật vụ việc tham gia tố tụng lên phần mềm Hệ thống quản lý vụ việc TGPL; cập nhật thông tin việc, vụ việc trợ giúp pháp lý lên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý. 
     - Tổng số vụ việc các Phòng Chuyên môn thụ lý giải quyết cho các đối tượng thuộc diện người được TGPL: 10 vụ việc, đã giải quyết: 10 vụ việc, đạt 100%. Tổng số vụ việc tiếp công dân cho các đối tượng không thuộc diện người được trợ giúp pháp lý: 02 vụ việc (Dân sự: 02).
     6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    Báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018; ban hành Kế hoạch số 585/KH-STP ngày 28/3/2019 về triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Quyết định số 25/QĐ-STP ngày 05/4/2019 về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
     7. Công tác Văn phòng:
    - Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
    - Ban hành Kế hoạch: Kế hoạch số 674/KH-STP ngày 09/4/2019 về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Lãnh đạo và người đứng đầu Sở Tư pháp năm 2019; Kế hoạch số 632/KH-STP ngày 03/4/2019 về hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2019; Kế hoạch số 608/KH-STP ngày 29/3/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 606/KH-STP ngày 29/3/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; Kế hoạch số 572/KH-STP ngày 26/3/2019 về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT; công tác xây dựng chính quyền điện tử và công tác dân vận chính quyền năm 2019; Kế hoạch số 534/KH-STP ngày 22/3/2019 về Chuyên đề về bảo vệ An ninh trật tự năm 2019; Kế hoạch số 532/KH-STP ngày 21/3/2019 về phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2019; Kế hoạch số 486/KH-STP ngày 18/3/2019 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 880/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.   
    - Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của công chức, viên chức; báo cáo kết quả tổ chức hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019; báo cáo công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; Báo cáo số 623/BC-STP ngày 02/4/2019 về đánh giá tình hình thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ; Báo cáo số 484/BC-STP ngày 15/3/2019 về tình hình, kết quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm; Báo cáo số 607/BC-STP ngày 29/3/2019 về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Văn phòng