Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 3/2020 
16/03/2020 
 

    KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 3/2020
    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
    a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
    - Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ sung Danh mục Quyết định của UBND tỉnh năm 2020. Tham gia khảo sát, thẩm tra về các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh.
    - Tiến hành thẩm định, góp ý 18 văn bản (02 thẩm định, 16 góp ý); từ ngày 01/01/2020 đến ngày 03/3/2020, UBND tỉnh ban hành 05 Quyết định quy phạm pháp luật.
    b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 về việc đính chính căn cứ pháp lý ban hành và tên gọi của văn bản tại Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019.  
    c) Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh ban hành về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 732/KH-UBND ngày 12/3/2020 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
    b) Tham mưu tư vấn các vụ việc do UBND tỉnh giao và các Sở, ban ngành và địa phương đề nghị  và hướng xử lý một số dự án trọng điểm: Báo cáo kết quả rà soát, nghiên cứu hồ sơ và đề xuất hướng xử lý đối với Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ; dự án du lịch và nghe báo cáo rà soát các dự án khu lịch Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải; kết quả kiểm tra, rà soát, thẩm định nội dung và đề xuất hướng xử lý đối với Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể của Công ty Cổ phần Sơn Hải.  
    3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật: 
    a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh; trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.  
    b) Phối hợp các Sở, ban ngành liên quan tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống dịch bệnh cho người dân, đặc biệt là các quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản khác có liên quan và Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng bộ câu và trả lời để tổ chức Chương trình giao lưu - hỏi đáp kiến thức pháp luật về phòng, chống dịch bệnh và hướng dẫn cho Nhân dân. Ban hành Kế hoạch về tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020; Công bố các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (đợt 2).  
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm: 
    a) Công tác Hộ tịch, Quốc tịch và nuôi con nuôi: Tổ chức lễ bàn giao trẻ em vào ngày 03/3/2020 cho vợ chồng ông Kim Lee Hales và bà Kelly Michelle Hales (quốc tịch Hoa Kỳ) theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài tên Trần Thị Xuân Ánh. Ban hành Văn bản đề nghị các Sở, ban ngành và địa phương góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
    b) Về lý lịch tư pháp (Số liệu tính từ 05/02/2020 đến 05/3/2020): Tiếp nhận 151 hồ sơ; đã cấp 80 Phiếu lý lịch tư pháp và đang giải quyết 71 hồ sơ; tiếp nhận 315 thông tin lý lịch tư pháp; cung cấp 47 thông tin; lập hồ sơ lý lịch tư pháp 38 hồ sơ. Ban hành các Văn bản gửi các cơ quan Công an, Tòa án đề nghị xác minh án tích để lập Phiếu Lý lịch tư pháp.
    5. Công tác Bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 451/KH-BCĐGĐTP ngày 21/02/2020 về việc hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 659/UBND-TCDNC ngày 09/3/2020 về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; các Văn bản: Hướng dẫn, chỉ đạo trong hoạt động đấu giá tài sản; triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 386/KH-STP ngày 09/3/2020 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập năm 2019; Thông báo về kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư. Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật cho 03 trường hợp tại Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia.
    - Tình hình tổ chức và hoạt động Phòng Công chứng số 1: Tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 1.987 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực: 228.280.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 54.772.000 đồng.
    - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã ký 06 hợp đồng. Tổng giá khởi điểm: 1.978.080.900 đồng, tổng giá bán: 3.352.200.000 đồng, chênh lệch 1.374.119.100 đồng. Tổng số phí đấu giá thu được 33.353.772 đồng.
    b) Công tác trợ giúp pháp lý:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 562/KH-UBND ngày 26/02/2020 về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch số 377/KH-HĐLHLN ngày 06/3/2020 về phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020.  
    - Ban hành 07 Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng; 04 Quyết định phân công người thẩm định vụ việc trợ giúp pháp lý (28 vụ việc trợ giúp pháp lý đã hoàn thành). Tổng số vụ việc trong kỳ báo cáo cho các đối tượng người thuộc diện được trợ giúp pháp lý: 07 vụ việc. Tổng số việc tiếp đối tượng người không thuộc diện được trợ giúp pháp lý: 05 việc. 
    6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    a) Ban hành Quyết định số 09/QĐ-STP ngày 10/3/2020 về thanh tra hành chính việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; đề nghị xem xét ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá tài sản theo Kết luận thanh tra số 02/KL-TTR của Thanh tra Bộ Tư pháp; kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động công chứng đối với Văn phòng công chứng Lê Vi; Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2020.  
    b) Tham gia Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp; Ban Chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất; Hội đồng thẩm định phương án giá đất..
    c) Giám đốc Sở trực tiếp công dân theo định kỳ; công chức tiếp công dân theo Quy chế Tiếp công dân của Sở theo quy định.
    7. Công tác Văn phòng:
    a) Ban hành các Văn bản: Kế hoạch số 335/KH-STP ngày 02/3/2020 về tổ chức thi tuyển các chức danh Phó Trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Tư pháp và các Kế hoạch chuyên ngành ; triển khai Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp; triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19; triển khai rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020.       
    b) Ban hành Báo cáo: Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 02/2020; Báo cáo kết quả thực hiện đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 và các báo cáo chuyên ngành .
    c) Ban hành Quyết định số 05/STP-QĐ ngày 26/02/2020 về việc thành lập Ban Kiểm kê tài sản Sở Tư pháp năm 2019; Quyết định số 07/STP-QĐ ngày 03/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; bổ sung giao dự toán ngân sách 2020.  
    (Báo cáo)

Văn phòng