Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 02/2019 
20/02/2019 
 

    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
    - Tiếp tục chủ động bám sát, theo dõi và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao chủ trì trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành. Góp ý, thẩm định 21 văn bản (09 thẩm định và 12 góp ý); cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 09 văn bản.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 28/01/2019  về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2018; Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018; Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 10/01/2019 về kết quả tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018; Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 ban hành Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2019; Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 28/01/2019 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, cụ thể:
    + Công tác tự kiểm tra văn bản: tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong năm 2018, gồm 103 quyết định quy phạm pháp luật. 
    Kết quả như sau: Về thẩm quyền ban hành văn bản có 103/103 quyết định (chiếm tỷ lệ 100%) được ban hành đúng quy định; Về nội dung: văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành đảm bảo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và phù hợp thực tiễn địa phương; Về trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 103/103 quyết định (chiến tỷ lệ 100%) do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: 103 quyết định, có 82/103 quyết định phù hợp với quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, 21/103 quyết định có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày (căn cứ pháp lý: 13 văn bản; đánh số trang văn bản: 02 văn bản; một số khác: 06 văn bản, trong đó có 03 văn bản ghi sai ngày có hiệu lực). 
    + Công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền: tiếp nhận và kiểm tra 20 văn bản (02 nghị quyết, 18 quyết định, đạt 100%) của các huyện, thành phố gửi đến. Qua kiểm tra cho thấy các văn bản được ban hành vẫn còn một số sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, có 05 văn bản có dấu hiệu trái với các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày28/01/2019 theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/01/2019 về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 28/01/2019 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
     - Tham mưu tư vấn vụ việc như: thống nhất đề xuất UBND tỉnh xử lý dự án Trung tâm sản xuất tôm bố mẹ HVB - Ninh Thuận; xem xét chủ trương đầu tư dự án Khách sạn cao cấp kết hợp vườn ẩm thực tại phường Mỹ Hải, TPPRTC.
     3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật 
    - Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch phát động thi đua trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.
    - Xác nhận mức độ đạt tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 của các xã Phước Hữu và Lương Sơn; tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác cải cách Tư pháp năm 2019; thực hiện phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Ninh Thuận.
     4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm: 
    - Ban hành các văn bản: Giải quyết các thủ tục về hộ tịch để phục vụ cho việc thu thập thông tin dân cư; Kế hoạch số 172/KH-STP ngày 23/01/2019 về kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; xác minh việc chấp hành dân sự, án phí ; bổ sung hồ sơ trẻ em Nguyễn Văn Toàn; báo cáo việc tham mưu xử lý vụ việc ông Nguyễn Ngọc Quế; ghi chú Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam.
     - Về lý lịch tư pháp (Số liệu tính từ 08/01/2019 đến 12/02/2019), thụ lý 256 hồ sơ; đã cấp 149 phiếu lý lịch tư pháp và đang giải quyết 107 hồ sơ; vào sổ tiếp nhận thông tin 315; lập hồ sơ lý lịch tư pháp 34 hồ sơ, cập nhận bổ sung Quyết định bản án 106.
    5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Tham mưu ChỦ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
    - Ban hành văn bản: Góp ý phương án nhân sự, Đề án tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư nhiệm kỳ VII ( 2019-2024); thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ luật sư; đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 02 trường hợp; cung cấp thông tin công chứng viên, đấu giá viên và Thừa phát lại cho Sở Tư pháp  các tỉnh, thành phố; chiêu sinh lớp bồi dưỡng công chứng viên khóa VI; Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề Thừa phát lại năm 2018. Tổ chức giao ban giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án Dân sự Quý IV/2018.
    - Tình hình tổ chức và hoạt động Phòng Công chứng số 1: tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 1.293 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực: 245.762.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 61.440.500 đồng.
    - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã ký 03 hợp đồng. Tổng giá khởi điểm: 124.936.790 đồng, tổng giá bán: 132.172.790 đồng, chênh lệch 7.236.000 đồng. Tổng số thù lao dịch vụ thu được 10.326.000 đồng.
    b) Công tác trợ giúp pháp lý:
    - Ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐPHLN ngày 16/01/2019 về quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Thuận; Quyết định về việc phân công người thẩm định vụ việc TGPL (05 hồ sơ vụ việc hoàn thành). 
    - Tổng số vụ việc các Phòng Chuyên môn, Chi nhánh thụ lý giải quyết: 11 vụ việc. Đã giải quyết: 11 vụ việc, đạt 100%; số vụ việc tiếp công dân cho các đối tượng không thuộc diện người được TGPL: 03 vụ việc (Dân sự: 01; Đất đai: 01; Hình sự: 01).
     6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    - Báo cáo kết quả thanh tra và Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư tại Văn phòng luật sư Ngọc Khánh và Báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư tại Văn phòng luật sư Phúc Nguyên. 
     - Tham gia Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận từ ngày 14/01/2019 đến 21/01/2019 (theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).
    - Họp xác định cơ sở pháp lý xây dựng Đề án hỗ trợ lãi suất đối với phần vốn doanh nghiệp vay ngân hàng giao không lãi suất cho hộ nông dân đầu tư cây nguyên liệu trên địa bàn huyện Bác Ái.
     - Tiếp nhận 01 đơn khiếu nại của người dân chuyển đến qua đường bưu điện và đã chuyển đến các cơ quan để giải quyết theo quy định pháp luật do không thuộc thẩm quyền giải quyết.
     7. Công tác Văn phòng:
    - Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; ban hành Quyết định số 14/QĐ-STP ngày 25/01/2019 về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
    - Ban hành văn bản: tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân năm 2019; triển khai Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác năm 2018; Báo cáo kết quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; Báo cáo phối hợp Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Báo cáo công tác văn thư, lưu trữ năm 2018; Thông báo phân công trực Tết Nguyên đán năm 2019.  
    - Ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2019; Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019; Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019...

Văn phòng