Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 01/2020 
17/02/2020 
 

    KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01/2020
    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
 a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
- Tiếp tục chủ động bám sát, theo dõi và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao chủ trì trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.
 - Tiến hành góp ý, thẩm định 21 văn bản, gồm 06 thẩm định và 15 góp ý.
 - Ban hành các văn bản: Công văn số 2358/STP-NV1 ngày 18/1/2019 về đề nghị cập nhật vào dự thảo Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh năm 2020; Công văn số 07/STP-NV1 ngày 02/01/2020 về trình tự, thủ tục tham mưu xây dựng, trình Nghị quyết thông qua quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển phía Nam tỉnh. 
    b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5088/KH-UBND ngày 16/12/2019 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020; trình dự thảo Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.
    - Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 2381/KH-STP ngày 23/12/2019 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 2380/KH-STP ngày 23/12/2019 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2020.
    c) Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai Công văn số 3501/UBND-TCDNC ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh ban hành về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    a) Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
    b) Báo cáo số 2448/BC-STP ngày 29/12/2020 về kết quả thanh tra việc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại một số Sở, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số 2449/BC-STP ngày 29/12/2020 về kết quả giám sát đoàn thanh tra việc tổ chức thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại một số Sở, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Văn bản giải trình việc thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5132/UBND-TCDNC ngày 19/12/2019.  
    c) Tham mưu tư vấn các vụ việc do UBND tỉnh giao và các Sở, ban ngành và địa phương đề nghị .
    3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật 
    a) Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 07/01/2020 về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Văn bản phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020. 
    b) Báo cáo Kết quả tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải viên ở cơ sở năm 2019; phối hợp với UBND huyện Bác Ái tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và hòa giải ở cơ sở ở cơ sở năm 2019.
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm: 
    a) Công tác Hộ tịch, Quốc tịch: Báo cáo số liệu thống kê đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tự kiểm tra, rà soát và khắc phục tồn tại, sai sót trong công tác hộ tịch, chứng thực.   
    b) Công tác Bồi thường nhà nước: Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước năm 2020. Sở Tư pháp Báo cáo số 2309/BC-STP ngày 06/12/2019 công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.
    c) Về lý lịch tư pháp (Số liệu tính từ 05/12/2019 đến 05/01/2020): Tiếp nhận 330 hồ sơ; đã cấp 257 phiếu lý lịch tư pháp và đang giải quyết 73 hồ sơ; lập hồ sơ lý lịch tư pháp 17 hồ sơ, cập nhận bổ sung thông tin lý lịch tư pháo 323. Ban hành các Văn bản gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp để lập cơ sở dữ liệu; rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên xóa án tích.
    5. Công tác Bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Trình UBND tỉnh công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. 
    - Ban hành văn bản về chấp hành nghĩa vụ báo cáo của Văn phòng luật sư; tổ chức giao ban Quy chế phối hợp số 1299/QCPH-STP-ĐLS ngày 26/10/2018; đăng tải thông tin đăng ký hành nghề bổ trợ tư pháp tại tỉnh; rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh Kế hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên đại bàn tỉnh; báo cáo về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật năm 2019. Hỗ trợ cung cấp thông tin để cấp thẻ công chứng viên và đấu giá tài sản cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố.
    - Tình hình tổ chức và hoạt động Phòng Công chứng số 1: Tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 815 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực: 281.293.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 68.011.300 đồng.
    - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã ký 02 hợp đồng. Tổng giá khởi điểm: 2.039.176.280 đồng, tổng giá bán: 3.122.220.000 đồng, chênh lệch 1.083.043.720 đồng. Tổng số phí đấu giá thu được 93.949.306 đồng.
    b) Công tác trợ giúp pháp lý:
    - Báo cáo kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đột phá tại 02 xã Phước Chính, Phước Đại theo Kế hoạch số 670/KH-UBND năm 2019.
    - Ban hành 15 Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng (07 vụ việc hình sự và 08 vụ việc dân sự); 03 Quyết định về việc phân công người thẩm định hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý hoàn thành (14 vụ việc). 
    - Tổng số vụ việc các Phòng Chuyên môn thuộc Trung tâm thụ lý trong kỳ báo cáo cho các đối tượng người thuộc diện được trợ giúp pháp lý: 15 vụ việc; trợ giúp pháp lý  cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý 01 việc; việc tiếp đối tượng người không thuộc diện được trợ giúp pháp lý: 06 việc. 
    6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    a) Ban hành Quyết định số 107/QĐ-STP ngày 16/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020; Quyết định số 116/QĐ-STP ngày 31/12/2019 về việc thụ lý đơn tố cáo; Quyết định số 117/QĐ-STP ngày 31/12/2019 về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo; Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng; tham nhũng vặt năm 2020.
    b) Ban hành Kế luận số 2478/KL-STP ngày 31/12/209 về Thanh tra công tác tư pháp tại phòng Tư pháp huyện Ninh Hải và Thuận Nam và Thông báo số 13/TB-STP ngày 06/01/2020 về Kết quả kiểm tra công tác tư pháp năm 2019 tại UBND xã Phước Minh và thị trấn Khánh Hải; Báo cáo đề xuất hướng xử lý vụ việc bà Nguyễn Thị Thanh Hằng theo Thông báo số 324/TB-VPUB ngày 12/12/2019; Văn bản có ý kiến quy trình và dề xuất xử lý dự án Khu thu mua, kinh doanh, chế biến thủy sản tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.
     c) Tiếp nhận 01 đơn thuộc thẩm quyền, đang thụ lý giải quyết theo quy định. Giám đốc Sở trực tiếp công dân theo định kỳ; công chức tiếp công dân theo Quy chế Tiếp công dân của Sở theo quy định.
    7. Công tác Văn phòng:
    a) Trình UBND tỉnh xin giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2020-2022 cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2020.
    b) Ban hành các Văn bản: Triển khai thực hiện Quy định số 47-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 
    c) Ban hành các Kế hoạch triển khai năm 2020 . Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020; trên cơ sở đó, ban hành Quyết định số 118/QĐ-STP ngày 31/12/2019 ban hành Quy chế định mức chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản Sở Tư pháp; Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2020; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; ký cam kết thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU ngày 22/6/2017 của Tỉnh ủy Ninh Thuận.
    d) Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo cho các Sở, ban ngành: Báo cáo thống kê ngành Nội vụ; tháng hành động vì bình đẳng giới, bạo lực gia đình; Tình hình triển khai, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2019; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019…

Văn phòng