Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 01/2019 
20/02/2019 
 

    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5373/KH-UBND ngày 14/12/2018 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019; Kế hoạch số 5373/KH-UBND ngày 14/12/2018 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019; Báo cáo số 330/BC-UBND ngày 17/12/2018 kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2017 đến ngày 01/11/2018; Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 10/01/2019 kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018; trình Thường trực HĐND tỉnh đăng ký Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh; ban hành Danh mục Quyết định của UBND tỉnh năm 2019; Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về việc công nhận cán bộ làm công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận. 
    - Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2019;  Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 và các văn bản về việc báo cáo danh sách văn bản QPPL không phù hợp, sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày được UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục; báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2018; Báo cáo kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
    - Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 03/01/2019, thẩm định và góp ý với tổng số 33 văn bản, gồm 08 thẩm định và 25 góp ý; cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật: 07 văn bản; cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật: 15 văn bản.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019; Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 ; Kế hoạch về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
    - Tham mưu tư vấn vụ việc do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tư vấn các vụ việc xử lý VPHC theo yêu cầu của các Sở, ban ngành và địa phương.
    3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 08/01/2019 tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
    - Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Văn bản phối hợp thí điểm triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. 
    - Báo cáo kết quả kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; Kế hoạch sinh hoạt Ngày Pháp luật năm 2019; Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ.
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5260/KH-UBND ngày 05/12/2019 công tác bồi thường nhà nước năm 2019. Sở ban hành Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước năm 2019.
    - Về lý lịch tư pháp (Số liệu tính từ 05/12/2018 đến 07/01/2019), thụ lý 309 hồ sơ; đã cấp 201 phiếu lý lịch tư pháp và đang giải quyết 108 hồ sơ; vào sổ tiếp nhận thông tin 297; lập hồ sơ lý lịch tư pháp 78 hồ sơ, cập nhận bổ sung Quyết định bản án 247.
    5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Trình UBND tỉnh công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018;
    - Ban hành Báo cáo: Tình hình tổ chức và hoạt động luật sư năm 2018; tình hình tổ chức và hoạt động Công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2018; tình hình tổ chức và hoạt động Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh năm 2018; kết quả cung cấp thông tin tài sản đã được công chứng lên cơ sở dữ liệu công chứng của tỉnh; tình hình tổ chức, hoạt động Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018; tình hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật năm 2018; công tác phối hợp giũa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự Qúy IV/2018. Hỗ trợ cung cấp thông tin để cấp thẻ công chứng viên và Thừa phát lại cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố.
    - Tình hình tổ chức và hoạt động Phòng Công chứng số 1: tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 1.659 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực: 174.018.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 41.528.850 đồng.
    - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã ký 03 hợp đồng. Tổng giá khởi điểm: 154.170.000 đồng, tổng giá bán: 179.350.000 đồng, chênh lệch 25.180.000 đồng. Tổng số phí đấu giá thu được 11.530.000 đồng.
    b) Công tác trợ giúp pháp lý:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Thuận.
    - Ban hành Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh; Quyết định phân công thẩm định vụ việc TGPL (09 hồ sơ vụ việc hoàn thành); điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí không thường xuyên sang nguồn kinh phí thường xuyên năm 2018 của Trung tâm TGPLNN; phê duyệt Kế hoạch Công tác trợ giúp pháp lý và Chương trình công tác trọng tâm năm 2019. 
    - Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho người thực hiện TGPL với sự tham dự của 42 lượt người. 
    - Tổng số vụ việc các Phòng Chuyên môn, Chi nhánh thụ lý giải quyết: 11 vụ việc. Đã giải quyết: 11 vụ việc, đạt 100%.
    6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    - Báo cáo Kết quả thanh tra đối với 02 Văn phòng Luật sư: Phúc Nguyên và Ngọc Khánh; tham gia Ban chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận thành Công ty cổ phần; tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận.
    - Ban hành Kết luận hanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Đấu giá Đức Tín trong việc chấp hành pháp luật về đấu giá 12 lô đất tại khu quy hoạch dân cư A8, tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.
    - Tiếp nhận 02 đơn (01 kiến nghị; 01 khiếu nại) của người dân chuyển đến qua đường bưu điện và đã chuyển đến các cơ quan để giải quyết theo quy định pháp luật do không thuộc thẩm quyền giải quyết.
    7. Công tác Văn phòng:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019; Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 về việc giải thể Chi nhánh Ninh Phước - Thuận Nam và Chi nhánh Ninh Sơn - Bác Ái thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Báo cáo số 03-BC/BCSĐ ngày 05/01/2019 kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2018.
    -  Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 và Báo cáo kết quả gửi Công đoàn viên chức và Sở Nội vụ.
    - Ban hành các Kế hoạch: Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2019; tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019; hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; thực hiện chuyển đổi phiên bản hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động năm 2019; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019. Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019; Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân năm; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 4860/KH-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Ban hành Quyết định: công bố Mục tiêu chất lượng năm 2019; Quyết định nâng bậc lượng trước thời hạn; Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Ninh Sơn-Bác Ái và Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Ninh Phước-Thuận Nam. Tổ chức ký cam kết về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019.
    - Báo cáo: Thực hiện kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN năm 2018; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư; kết quả kiểm tra, rà soát công chức, viên chức đảm nhận chức danh kế toán trưởng...

Văn phòng