Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 
12/06/2019 
 
    Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 và Công văn số 2270/UBND-KTTH ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

    I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
    Triển khai các văn bản của cấp trên: Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và giải pháp theo Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 (Kế hoạch số 65/KH-STP ngày 08/01/2019), trong đó xác định 15 nhóm công việc trọng tâm. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 674/KH-STP ngày 09/4/2019 về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Lãnh đạo và người đứng đầu Sở Tư pháp năm 2019; Kế hoạch số 572/KH-STP ngày 26/3/2019 về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT; công tác xây dựng chính quyền điện tử và công tác dân vận chính quyền năm 2019; Kế hoạch số 194/KH-STP ngày 28/01/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. 
    II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ
    1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
    a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ngày càng được quan tâm đúng mức về trình tự, thủ tục ban hành. Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 về Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2019, gồm: 37 Quyết định; Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 về Danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, gồm: 03 Quyết định; trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/02/2019 về Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, gồm: 02 Nghị quyết; Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 với tổng số 487 văn bản (gồm 101 Nghị quyết, 377 Quyết định, 09 Chỉ thị); Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 bổ sung Danh mục Quyết định của UBND tỉnh năm 2019; Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 02/5/2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong kỳ 2014 - 2018; Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 về việc đính chính ký hiệu năm và ngày, tháng, năm ban hành văn bản.
    Tổng số văn bản góp ý, thẩm định trong 6 tháng đầu năm 2019 có 232 văn bản (70 thẩm định, 162 góp ý). Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2019, UBND tỉnh ban hành 24 Quyết định quy phạm pháp luật.
    b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 28/01/2019  về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2018; Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018; Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 10/01/2019 về kết quả tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018; Kế hoạch số 5373/KH-UBND ngày 14/12/2018 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019; Kế hoạch số 5374/KH-UBND ngày 14/12/2018 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019; Báo cáo số 330/BC-UBND ngày 17/12/2018 về kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2017 đến ngày 01/11/2018; Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 28/01/2019 về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2018; Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018, gồm: Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 20 văn bản (03 Nghị quyết; 17 Quyết định) và văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 53 văn bản (01 Nghị quyết; 49 Quyết định; 03 Chỉ thị); Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 10/01/2019 về kết quả tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018; Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 28/01/2019 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 .
    Sở Tư pháp ban hành văn bản về báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018; Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 03/01/2019 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2019.
    c) Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp: Tham mưu UBND tỉnh bàn hành Kế hoạch số 699/KH-UBND ngày 27/02/2019 về việc hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019 và triển khai thực hiện.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    a) Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 28/01/2019 theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 784/KH-ĐTT ngày 22/4/2019 về thanh tra việc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại một số Sở ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 về thanh tra việc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại một số Sở, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
    b) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/01/2019 về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019; Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 28/01/2019 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh .
    3. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở:
    a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 08/01/2019 về tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 15/01/2019 về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 710/KH-UBND ngày 27/02/2019 phát động thi đua trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 01/4/2019 về tổng kết 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 về việc miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật; Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 về việc công nhận báo cáo viên pháp luật; Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 về việc miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Kế hoạch số 1774/KH-UBND ngày 02/5/2019 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh” năm 2019; Công văn số 1941/UBND-TCDNC ngày 13/5/2019 về việc thực hiện nghiêm túc việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và Công văn số 2058/UBND-TCDNC ngày 17/5/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Quyết định công bố Danh sách 18 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2018 ; trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-HĐND  về sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến Pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
    b) Trình Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành Quyết định số 515/QĐ-HĐPH ngày 04/3/2019 về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 847/KH-HĐPHPBGDPL ngày 14/3/2019 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2019.
    c) Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác cải cách Tư pháp năm 2019; thực hiện phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát 60 tin, 36 phóng sự, 06 phỏng vấn, thực hiện chuyên mục Pháp luật và cuộc sống (phát sóng 02 kỳ/tháng, mỗi kỳ có thời lượng 15 phút), chuyên mục còn thông tin đến người dân các Luật, văn bản mới ban hành như: Luật công chứng; Luật căn cước công dân; Luật đất đai và các văn bản liên quan đến người dân và doanh nghiệp; thực hiện chuyên mục “Dân hỏi, lãnh đạo Sở, ngành trả lời” mỗi tháng 01 chương trình, thời lượng 45 phút; hộp thư truyền hình phát sóng có sự phối hợp với Hội Luật gia tư vấn trả lời 04 kỳ/tháng với 50 đơn của Nhân dân và doanh nghiệp.
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm: 
    a) Công tác Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi: Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 1019/KH-UBND ngày 19/3/2019 về sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 02/5/2019 về sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Kế hoạch số 2383/KH-UBND ngày 06/6/2019 về triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 172/KH-STP ngày 23/01/2019 về kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn ghi chú Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam; giải quyết các thủ tục về hộ tịch để phục vụ cho việc thu thập thông tin dân cư; bổ sung hồ sơ trẻ em Nguyễn Văn Toàn.
    b) Công tác lý lịch tư pháp: Trong 6 tháng đầu năm 2019 (Số liệu tính từ 01/01/2019 đến 30/5/2019), thụ lý 1.305 hồ sơ; đã cấp 1.154 phiếu lý lịch tư pháp và đang giải quyết 151 hồ sơ; vào sổ tiếp nhận thông tin 1.622; lập hồ sơ lý lịch tư pháp 145 hồ sơ, cập nhận bổ sung Quyết định bản án 920; xác minh việc chấp hành dân sự, án phí.
    c) Công tác Bồi thường nhà nước: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5260/KH-UBND ngày 05/12/2019 công tác bồi thường nhà nước năm 2019; tham mưu giải quyết vụ việc ông Nguyễn Ngọc Quế. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2019. 
    5. Công tác Bổ trợ tư pháp và trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Công tác quản lý nhà nước về hoạt động luật sư: Ban hành Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 25/3/2019 Quy định điều kiện, tiêu chí xét duyệt hồ sơ lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp; Quyết định số 23/QĐ-STP ngày 29/3/2019 về việc thành lập Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp với Sở Tư pháp tỉnh; đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 02 trường hợp và thu hồi chứng chỉ hành nghề Luật sư 01 trường hợp.
    - Công tác quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 10/4/2019 việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự 06 năm  trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2018); Công văn số 183/UBND-TCDNC ngày 16/01/2019 về việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ban hành Kế hoạch số 1098/KH-BCĐGĐTP ngày 21/3/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
    - Công tác quản lý nhà nước về hoạt động Công chứng: Hướng dẫn kết quả cung cấp thông tin tài sản đã được công chứng lên cơ sở dữ liệu công chứng của tỉnh; đăng ký kết quả tập sự hành nghề công chứng năm 2019; hỗ trợ cung cấp thông tin để cấp thẻ công chứng viên cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố. Tình hình tổ chức và hoạt động Phòng Công chứng số 1: tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 10.186 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực: 1.331.996.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 320.802.050 đồng.
    - Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đấu giá tài sản: Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh năm 2018. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã ký 26 hợp đồng, tổng giá khởi điểm: 2.361.381.540 đồng, tổng giá bán: 2.489.831.540 đồng, chênh lệch 128.450.000 đồng. Tổng số thù lao dịch vụ thu được 75.279.686 đồng.
    - Thừa phát lại và Quản tài viên: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 
    - Tư vấn pháp luật: Tham mưu tư vấn vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao: xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực điện lực; đề xuất hướng xử lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh đối với dự án Trung tâm Du lịch Thương mại Ninh Hải; trường hợp thi hồi đất của bà Trần Thị Cái tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải; tư vấn lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc xác định giá đất dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam; vụ việc bồi thường đất tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Quốc Châu theo đề nghị của UBND huyện Ninh Phước; chấm dứt hoạt động dự án Trung tâm Du lịch Thương mại Ninh Hải tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải; phối hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Ân; đề xuất xử lý việc thu hồi kinh phí đã hỗ trợ khó khăn cho 17 trường hợp thuộc dự án đường Vĩnh Hy-Ninh Chữ; xử lý đất bị chiếm tại dự án Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1)…
    b) Công tác trợ giúp pháp lý:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 1964/KH-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Ninh Thận triển khai thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh.
    - Ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐPHLN ngày 16/01/2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh; Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh; phê duyệt Kế hoạch Công tác trợ giúp pháp lý và Chương trình công tác trọng tâm năm 2019; Quyết định số 16/QĐ-STP ngày 22/02/2019 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019; Kế hoạch số 257/KH-HĐPHLN ngày 14/02/2019 phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019.
    - Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước ban hành  ban hành 41 Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng đối với trường hợp thuộc diện người được trợ giúp pháp lý (14 trường hợp thuộc lĩnh vực tố tụng dân sự, 27 trường hợp thuộc lĩnh vực hình sự). Thụ lý giải quyết cho các đối tượng thuộc diện người được TGPL: 45 vụ việc, đã giải quyết: 45 vụ việc, đạt 100%. Tổng số vụ việc tiếp công dân cho các đối tượng không thuộc diện người được trợ giúp pháp lý: 21 vụ việc (Dân sự: 11; hôn nhân và gia đình: 01; Đất đai: 03; Hình sự: 03; Khác: 03). Tổ chức truyền thông .
    6. Công tác xây dựng Ngành:
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 về việc giải thể Chi nhánh Ninh Phước - Thuận Nam và Chi nhánh Ninh Sơn - Bác Ái thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; đề nghị Bộ Tư pháp cho ý kiến về Đề án “ Giải thể Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp”. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện hoàn thành 09/15 nhóm công việc (theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/01/2019), đạt 60%. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác Phổ biến giáo dục pháp luật và công tác Tư pháp năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019.
    Ban hành Quyết định số 03/QĐ-STP ngày 03/01/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Ninh Sơn-Bác Ái và Quyết định số 04/QĐ-STP ngày 03/01/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Ninh Phước-Thuận Nam; ban hành Báo cáo và các Kế hoạch triển khai thực hiện .
    7. Công tác thống kê, kế hoạch, tài chính:
    Ban hành Quyết định số 05/QĐ-STP ngày 07/01/2019 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác năm 2018; Quyết định số 09/QĐ-STP ngày 14/01/2019 về việc ban hành Quy chế định mức chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản Sở Tư pháp; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận về công tác thi tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2019; Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2019; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 4860/KH-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kế hoạch triển khai “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2019…; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tính minh bạch và quyền giám sát của mỗi công chức, viên chức; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng và tiết kiệm tối đa kinh phí được cấp hằng năm và tài sản của cơ quan. 
    8. Công tác Thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    Thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban hành Kế hoạch số 283/KH-STP ngày 18/02/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 269/KH-STP ngày 18/02/2019 về thực hiện Chương trình trọng tâm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Đấu giá Đức Tín trong việc chấp hành pháp luật về đấu giá 12 lô đất tại khu quy hoạch dân cư A8, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản với 13.500.000 đồng; Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư tại Văn phòng luật sư Ngọc Khánh, Văn phòng luật sư Phúc Nguyên; Kết luận việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Phòng Công chứng số 1. Tham gia các Đoàn Thanh tra .
    Trong 6 tháng đầu năm 2019, tiếp nhận 06 đơn (trong đó 05 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh do người dân chuyển đến qua đường bưu điện (gồm 04 đơn không đủ điều kiện xử lý, 01 đơn khiếu nại về đất đai không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở); 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền). Đối với những đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền, Sở đã có văn bản hướng dẫn người dân chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. So với cùng kỳ năm trước giảm 13 đơn. Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, đang tiến hành các thủ tục thụ lý giải quyết theo quy định.
    9. Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tư pháp: 
    a) Công tác cải cách tư pháp: Tham mưu trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Báo cáo số 03-BC/BCSĐ ngày 05/01/2019 kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2018;  trình UBDN tỉnh ban hành Kế hoạch số 1381/KH-UBND ngày 05/4/2019 về việc thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện cải cách tư pháp năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019 để phục vụ Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
    b) Cải cách hành chính: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính . Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 02/01/2019 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 2611/KH-STP ngày 14/12/2018 rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 572/KH-STP ngày 26/3/209 về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT; công tác xây dựng chính quyền điện tử và công tác dân vận chính quyền năm 2019; Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019; Quyết định số 72/QĐ-STP ngày 06/11/2018 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Trong đó xác định 22 nhiệm vụ trọng tâm trên 06 nội dung cải cách hành chính (đã thực hiện 19 nhiệm vụ). Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp thụ lý và giải quyết 11.549 hồ sơ, trong đó: trước hẹn 1.163, đúng hẹn 10.235, số hồ sơ đang giải quyết (trong thời hạn giải quyết) 151. Từ đầu năm 2019 đến nay không có phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính.
    Thực hiện Công văn số 5332/UBND-KTTH ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Sở Tư pháp đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung Phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của UBND tỉnh, tổ chức thử nghiệm đánh giá, phân loại bắt đầu tháng 12/2018 cho đến nay, việc thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND; từng công chức tự nhận xét đánh giá bản thân và thực hiện đánh giá chéo giữa công chức với công chức, giữa lãnh đạo phòng Nghiệp vụ với công chức và ngược lại. Sau đó, Ban Giám đốc Sở tổ chức đánh giá đối với toàn thể công chức các phòng Nghiệp vụ và kết thúc việc đánh giá vào ngày 15 hằng tháng và quý theo quy định. 
    c) Ứng dụng công nghệ thông tin: Để triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đã ban hành Kế hoạch số 2611/KH-STP ngày 17/12/2018 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2019; Kế hoạch số 2619/KH-STP ngày 18/12/2018 thực hiện chuyển đổi phiên bản hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia; Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 02/01/2019 công bố Mục tiêu chất lượng năm 2019. Sở Tư pháp đã có trang thông tin điện tử thành phần trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, hệ thống mạng LAN và Internet để trao đổi công việc qua hệ Thư điện tử và truy cập các văn bản chuyên môn.
    10. Công tác Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực tư pháp:
    Trên cơ sở Quyết định số 413/QĐ-BTP ngày 13/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, Sở Tư pháp đã ban hành các Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm và chuyên đề .
    11. Công tác chỉ đạo, điều hành:
    Ban hành Kế hoạch số 242/KH-STP ngày 13/02/2019 về về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2019; Kế hoạch số 166/KH-STP ngày 23/01/2019 về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội nghị quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh chuyên đề năm 2019  và Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan.
    Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều điểm mới theo hướng vừa bám sát kế hoạch, vừa linh hoạt chủ động trong từng vụ việc; tổ chức các đợt kiểm tra để nắm tình hình công tác tư pháp cấp huyện và các tổ chức bổ trợ tư pháp…kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những kh1o khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững Quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.
    III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
    1. Đánh giá khái quát những kết quả nổi bật, những ảnh hưởng tích cực đến ổn định, phát triển kinh tế - xã hội: 
    Bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh; Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã triển khai các mặt công tác Tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2018, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế -xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành Tư pháp. Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng; lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân; quản lý nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào nền nếp, việc xã hội hóa được tiếp tục đẩy mạnh đã phục vụ đắc lực hơn nhiệm vụ cải cách tư pháp, cải cách hành chính; công tác trợ giúp pháp lý đúng định hướng, ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, sự nghiêm minh của pháp luật; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ, mang lại hiệu quả rõ rệt. 
    Trên cơ sở 15 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 (Kế hoạch số 65/KH-STP ngày 08/01/2019, trong đó xác định 15 nhóm công việc trọng tâm; trong 6 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện hoàn thành 09 nhóm công việc, đạt 60%; tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả (đính kèm theo phụ lục).
    2. Đánh giá khái quát những khó khăn, hạn chế:
    Vụ việc tham gia tố tụng trợ giúp pháp lý còn thấp; hiệu quả triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa cao, chưa phản ánh đúng những khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương. Việc chuẩn hóa thủ tục hành chính còn chậm. Một số tổ chức hành nghề luật sư chưa thật sự nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Luật sư và pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động; triển khai thực hiện chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” giảm điểm so với năm trước.
    3. Nguyên nhân:
    Việc trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của người dân chưa nhiều; công tác phối hợp trong theo dõi thi hành pháp luật chưa chặt chẽ; khối lượng các mặt công tác theo dõi thi hành pháp luật rộng, trên nhiều lĩnh vực; vai trò tự quản của tổ chức luật sư chưa được phát huy đầy đủ; công tác phối hợp giữa luật sư và cơ quan quản lý nhà nước chưa nhịp nhàng.

Văn phòng