Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính tháng 5/2019 
20/05/2019 
 

    KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 5/2019
    1. Cải cách thể chế
    a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tiếp tục chủ động bám sát, theo dõi và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao chủ trì trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành. 
     Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018.

     Ban hành các văn bản liên quan đến công tác xây dựng văn bản, cụ thể như sau: Rà soát các dự án đã có Quyết định thu hồi đất và rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh; chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức lấy ý kiến theo quy định; lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trách nhiệm, thời gian, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan chức năng trong việc tham mưu xây dựng Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tình. 
    - Tổ chức 02 cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
    - Tiến hành góp ý, thẩm định 43 văn bản, gồm 13 thẩm định và 30 góp ý; cập nhật cơ sở dữ liệu đến ngày 02/5/2019 có 19 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 02/5/2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong kỳ 2014 - 2018; Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 về việc đính chính ký hiệu năm và ngày, tháng, năm ban hành văn bản.
    - Báo cáo số 724/BC-STP ngày 16/4/2019 về kết quả rà soát nội dung sai sót về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản tại Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018.
     2. Cải cách thủ tục hành chính: 
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
    - Cử công chức tham dự các lớp đào tạo, tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; 
    - Trong tháng, Sở Tư pháp đã thụ lý: 2.155 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 1.996 hồ sơ (hồ sơ giải quyết trước hẹn 151 hồ sơ; đúng hẹn 1.845 hồ sơ), đang giải quyết 159 hồ sơ
    Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 5/2019 

Văn phòng