Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính tháng 4/2019 
20/05/2019 
 

    KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4/2019
    1. Cải cách thể chế
    a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tiếp tục chủ động bám sát, theo dõi và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao chủ trì trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành. 
    - Ban hành các văn bản liên quan đến công tác xây dựng văn bản, cụ thể như sau: Công văn số 609/STP-NV1 về việc đề nghị thông tin tình hình tham mưu xây dựng 02 Nghị quyết thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 549/STP-NV1 về lấy ý kiến về thời gian dự kiến trong quy trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 540/STP-NV1 ngày 22/3/2019 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số 542/BC-STP Báo cáo kết quả tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương và thẩm quyền điều chỉnh bổ sung Quyết định số 343/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008; Quyết định số 17/QĐ-STP ngày 26/02/2019 về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định và tổ chức 02 cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định đối với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
    - Tiến hành góp ý, thẩm định 47 văn bản, gồm 16 thẩm định và 31 góp ý; cập nhật cơ sở dữ liệu đến ngày 04/4/2019 có 17 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định về việc đính chính văn bản.
    - Ban hành Công văn số 628/STP-NV1 ngày 02/4/2019 về việc đề nghị rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo kết quả rà soát nội dung sai sót về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản số 583/BC-STP ngày 28/3/2019; Công văn số 520/STP-NV1 ngày 20/3/2019 về việc báo cáo số liệu văn bản trái pháp luật theo báo cáo thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ.
    2. Cải cách thủ tục hành chính: 
    - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
    - Ban hành Kế hoạch số 572/KH-STP ngày 26/3/209 về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT; công tác xây dựng chính quyền điện tử và công tác dân vận chính quyền năm 2019.  
    - Trong tháng, Sở Tư pháp đã thụ lý: 2.437 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 2.346 hồ sơ (hồ sơ giải quyết trước hẹn 126 hồ sơ; đúng hẹn 2.220 hồ sơ), đang giải quyết 91 hồ sơ (đính kèm Phục lục kết quả giải quyết).
    3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Ban hành Quyết định số 24/QĐ-STP ngày 01/4/2019 về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019. 

Văn phòng