Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính tháng 02/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2020 
17/02/2020 
 

    I. KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 02/2020
    1. Cải cách thể chế:
    a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tiếp tục chủ động bám sát, theo dõi và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao chủ trì trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành (từ khâu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý và gửi cơ quan thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành). 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 ban hành Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2020 (bao gồm 35 Quyết định); Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019, ttrong đó văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2019: 46 văn bản ; văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2019: 21 văn bản ; trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh: 16 Nghị quyết quy phạm pháp luật.
     - Tiến hành thẩm định 05 văn bản quy phạm pháp luật.
    b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 30/01/2020 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. Kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật: UBND tỉnh ban hành 74 Quyết định ; tự kiểm tra văn bản do UBND cấp huyện ban hành 07 Quyết định . Các văn bản có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn có liên quan tiến hành rà soát, báo cáo nguyên nhân sai sót và tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đính chính hoặc chỉ đạo rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu. Kết quả rà soát văn bản: Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2019, tổng số văn bản qua rà soát là 198 văn bản (41 nghị quyết, 155 quyết định và 02 chỉ thị) ; Đối với UBND cấp huyện: Tổng số văn bản các huyện, thành phố rà soát là 112 văn bản (55 nghị quyết, 56 quyết định, 01 chỉ thị) ; Đối với UBND cấp xã rà soát là 28 văn bản (17 nghị quyết, 02 quyết định, 09 văn bản không ghi rõ tên loại văn bản) . 
    - Tiếp tục hướng dẫn các Sở, ban ngành thực hiện Kế hoạch số 5088/KH-UBND ngày 16/12/2019 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020. Thực hiện Kế hoạch số 2381/KH-STP ngày 23/12/2019 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 2380/KH-STP ngày 23/12/2019 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2020.
    2. Cải cách thủ tục hành chính:
    Trong tháng, Sở Tư pháp đã thụ lý: 2.373 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 2.244 hồ sơ (trong đó: hồ sơ giải quyết trước hẹn 104 hồ sơ; đúng hẹn 2.140 hồ sơ), đang giải quyết 129 hồ sơ) (đính kèm Phục lục kết quả giải quyết).
    II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3/2020
    1. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng; kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
    2. Tiếp tục thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; rà soát thủ tục hành chính năm 2020.
    Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2020 của Sở Tư pháp./.

Văn phòng