Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính tháng 02/2019 
20/02/2019 
 

    1. Cải cách thể chế
     a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tiếp tục chủ động bám sát, theo dõi và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao chủ trì trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành (từ khâu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý và gửi cơ quan thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành). 
     - Tiến hành góp ý, thẩm định 21 văn bản, gồm 09 thẩm định và 12 góp ý; cập nhật cơ sở dữ liệu 09 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
     b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 28/01/2019  về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018; Quyết định số 151/QĐ-UBDN ngày 29/01/2019 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018; Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018; Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018; Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018
     2. Cải cách thủ tục hành chính: Trong tháng, Sở Tư pháp đã thụ lý: 1.556 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 1.431 hồ sơ (hồ sơ giải quyết trước hẹn 129 hồ sơ; đúng hẹn 1.302 hồ sơ), đang giải quyết 125 hồ sơ (đính kèm Phục lục kết quả giải quyết).
    3. Cải cách tài chính công: Ban hành Quyết định Quy định mức chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản Sở Tư pháp năm 2019.

Văn phòng