Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính tháng 01/2020, Phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2020 
17/02/2020 
 

    I. KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 01/2020
    1. Cải cách thể chế:
    a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tiếp tục chủ động bám sát, theo dõi và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao chủ trì trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành (từ khâu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý và gửi cơ quan thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành). 
    - Tiến hành góp ý, thẩm định 21 văn bản, gồm 06 thẩm định và 15 góp ý.
    - Ban hành các văn bản: Công văn số 2358/STP-NV1 ngày 18/1/2019 về đề nghị cập nhật vào dự thảo Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBDN tỉnh năm 2020; Công văn số 07/STP-NV1 về trình tự, thủ tục tham mưu xây dựng, trình Nghị quyết thông qua quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận. 
    b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5088/KH-UBND ngày 16/12/2019 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020; trình dự thảo Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.
    - Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 2381/KH-STP ngày 23/12/2019 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 2380/KH-STP ngày 23/12/2019 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2020.
    2. Cải cách thủ tục hành chính:
    - Ban hành các Kế hoạch: Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính; tuyên truyền công tác cải cách hành chính; hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia;; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020; Quyết định công bố Mục tiêu chất lượng năm 2020. Tổ chức ký cam kết về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020.
    - Trong tháng, Sở Tư pháp đã thụ lý: 1.386 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 1.316 hồ sơ (trong đó: hồ sơ giải quyết trước hẹn 486 hồ sơ; đúng hẹn 830 hồ sơ), đang giải quyết 70 hồ sơ) (đính kèm Phục lục kết quả giải quyết).
    II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2020
    1. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng; kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
    2. Tiếp tục thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.
    3. Tiếp tục thực hiện cải cách tài chính công về sửa đổi Quy chế định mức chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản Sở Tư pháp năm 2020.
    Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2020 của Sở Tư pháp./.

Văn phòng