Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính tháng 01/2019 
20/02/2019 
 

    1. Cải cách thể chế
    a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tiếp tục chủ động bám sát, theo dõi và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao chủ trì trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành (từ khâu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý và gửi cơ quan thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành). 
     - Tiến hành góp ý, thẩm định 33 văn bản, gồm 08 thẩm định và 25 góp ý.
     b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5373/KH-UBND ngày 14/12/2018 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019; Kế hoạch số 5373/KH-UBND ngày 14/12/2018 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019; Báo cáo số 330/BC-UBND ngày 17/12/2018 kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2017 đến ngày 01/11/2018. Trình UBND tỉnh Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 tại Tờ trình số 2715/TTr-STP ngày 27/12/2018.
    - Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2019;  Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 và các văn bản về việc báo cáo danh sách văn bản QPPL không phù hợp, sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày được UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục; về việc phối hợp xử lý sau kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành; báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.
    - Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Ninh Thuận.
     2. Cải cách thủ tục hành chính
     - Ban hành các Kế hoạch: Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2019; tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019; hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; thực hiện chuyển đổi phiên bản hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2019; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019. Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019; Quyết định công bố Mục tiêu chất lượng năm 2019. Tổ chức ký cam kết về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019.
    - Trong tháng, Sở Tư pháp đã thụ lý: 1.993 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 1.880 hồ sơ (trong đó: hồ sơ giải quyết trước hẹn 218 hồ sơ; đúng hẹn 1.662 hồ sơ), đang giải quyết 113 hồ sơ) (đính kèm Phục lục kết quả giải quyết).
    3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
    Ban hành Quyết định số 03/QĐ-STP ngày 03/01/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Ninh Sơn-Bác Ái và Quyết định số 04/QĐ-STP ngày 03/01/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Ninh Phước-Thuận Nam.

Văn phòng