Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I/2018 
05/03/2018 
 

    Thực hiện Công văn số 3477/UBND-NC ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính. Sở Tư pháp báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I/2018 như sau:

    I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
    1. Về Kế hoạch cải cách hành chính:
    Ban hành Quyết định số 96/QĐ-STP ngày 14/11/2017 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Trong đó xác định 22 nhiệm vụ trọng tâm trên 06 nội dung cải cách hành chính.
    2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
    - Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính; phân công trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính của phòng, đơn vị được giao.
    - Đã chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính một cách toàn diện, sát với thực tế; duy trì các cuộc họp giao ban Lãnh đạo Sở hàng tuần, giao ban lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp và các phòng thuộc Sở hàng tháng. Qua đó đánh giá kịp thời tình hình thực hiện Kế hoạch công tác của các phòng, đơn vị và triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành. 
    - Để kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, đồng thời để thực hiện đạt hiệu quả cải cách hành chính năm 2018 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; xây dựng một nền hành chính hiện đại, tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong giải quyết công việc thông qua việc ứng dụng các phần mềm quản lý, văn bản điện tử theo Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2018. Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-STP ngày 26/01/2018 về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2018.
    3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính:
    Xác định được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, lãnh đạo Sở đã đưa nội dung này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc thông qua hình thức kiểm tra thực tế. Nhiệm vụ này dự kiến thực hiện trong Quý III/2018.
    4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính:
    Xác định trách nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi mình đảm nhiệm phải đảm bảo về tiến độ, thời gian thực hiện, cơ chế phối hợp hoàn thành theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Sở đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-STP ngày 26/01/2018 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 được lồng ghép nhân dịp sinh hoạt “Ngày pháp luật”, các cuộc họp giao ban; Sở đã tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện đến toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính.
    II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
    1. Cải cách thể chế:
    1.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
    Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ngày càng được quan tâm đúng mức về trình tự, thủ tục ban hành. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành cơ bản tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành (từ khâu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý và gửi cơ quan thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành). Do đó, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp giữa văn bản địa phương và văn bản cấp trên; tính hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, từ đó bảo đảm chất lượng của văn bản được ban hành khi tổ chức triển khai thực hiện. 
    Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 03 Quyết định QPPL (Quyết định sửa đổi Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND, Quyết định sửa đổi Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND, Quyết định bãi bỏ một văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp). 
    Tổng số văn bản góp ý, thẩm định trong Quý I có 60 văn bản (25 thẩm định, 35 góp ý). Từ ngày 01/01/2018-28/02/2018: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 21 quyết định quy phạm pháp luật.
    1.2. Công tác Kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật:
    Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo công tác tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 gồm 146 quyết định. 
    Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 23/01/2018 về kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017 có nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an; Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 03/01/2018 về kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2017 đến năm 01/12/2017 có nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 27/02/2018 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.
    Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 5296/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018.
    Tham mưu Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2017; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn triển khai Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục. 
    2. Cải cách thủ tục hành chính:
    Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Sở ban hành Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 09/01/2018 về hoạt động kiểm soát thủ ục hành chính năm 2018; Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp và Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. 
Trong Quý I, Sở Tư pháp thụ lý và giải quyết 4.810 hồ sơ, trong đó: trước hẹn 405, đúng hẹn 4.405, không có hồ sơ trễ hẹn.
    3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
    Tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp và Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp và Quyết định số 111/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 
    Ban hành các Quyết định về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó giám đốc và phân công nhiệm vụ công tác đối với công chức thuộc Sở Tư pháp. 
    4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:
    Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-STP ngày 18/01/2018 phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018. 
    Việc đánh giá, xếp loại được thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND. Hàng tháng, sau khi các phòng, đơn vị gửi kết quả đánh giá, phân loại; Văn phòng Sở đã tổng hợp và trình ban Lãnh đạo Sở họp, xem xét đánh giá. Nhiệm vụ này được triển khai thực hiện thường xuyên, đúng thời gian quy định. Ban hành Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 03/01/2018 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018.
    5. Cải cách tài chính công:
    Ban hành Quyết định số 05/QĐ-STP ngày 08/01/2018 về việc ban hành Quy chế định mức chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản Sở Tư pháp; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tính minh bạch và quyền giám sát của mỗi công chức, viên chức; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng và tiết kiệm tối đa kinh phí được cấp hằng năm và tài sản của cơ quan.
    Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính. Sở Tư pháp có 03 đơn vị sự nghiệp, trong đó có 02 đơn vị tự chủ một phần, 01 đơn vị Nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ được giao; các đơn vị sự nghiệp đều ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công.
    6. Hiện đại hoá nền hành chính:
    Tiếp tục duy trì sử dụng mạng nội bộ (LAN) và mạng Internet trong trao đổi công việc qua hệ thống thư điện tử (Email); duy trì hiệu quả Trang thông tin điện tử thành phần tại Cổng thông tin điện tử tỉnh; triển khai thực hiện việc ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử trong cơ quan.
    Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Sở ban hành Kế hoạch số 73/KH-STP ngày 12/01/2018 duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018.
    III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
    Trong Quý I/2018, Sở Tư pháp đã hoàn thành cơ bản công việc được giao về nhiệm vụ cải cách hành chính; kịp thời tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức các văn bản về cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở.
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tiến độ triển khai một số nhiệm vụ về cải cách hành chính còn chậm so với Kế hoạch đề ra.

Văn phòng