Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 
04/06/2019 
 

Thực hiện Công văn số 3477/UBND-NC ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính. Sở Tư pháp báo cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

    I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
    1. Về Kế hoạch cải cách hành chính:
    Ban hành Quyết định số 72/QĐ-STP ngày 06/11/2018 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Trong đó xác định 22 nhiệm vụ trọng tâm trên 06 nội dung cải cách hành chính.
    2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
    a) Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính; phân công trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính của phòng, đơn vị được giao.
    b) Đã chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính một cách toàn diện, sát với thực tế; duy trì các cuộc họp giao ban Lãnh đạo Sở hàng tuần, giao ban lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp và các phòng thuộc Sở hàng tháng. Qua đó đánh giá kịp thời tình hình thực hiện Kế hoạch công tác của các phòng, đơn vị và triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành. 
    c) Để kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, đồng thời để thực hiện đạt hiệu quả cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; xây dựng một nền hành chính hiện đại, tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong giải quyết công việc thông qua việc ứng dụng các phần mềm quản lý, văn bản điện tử. Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 03/01/2019 về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2019.
    3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính:
    Xác định được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, lãnh đạo Sở đã đưa nội dung này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc thông qua hình thức kiểm tra thực tế. Ban hành Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 18/12/2018 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019.
    4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính:
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 699/KH-UBND ngày 27/02/2019 hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019. Xác định trách nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi mình đảm nhiệm phải đảm bảo về tiến độ, thời gian thực hiện, cơ chế phối hợp hoàn thành theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Sở đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 03/01/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 được lồng ghép nhân dịp sinh hoạt “Ngày pháp luật”, các cuộc họp giao ban; Sở đã tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện đến toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính.
    II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
    1. Cải cách thể chế:
    1.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh ngày càng được quan tâm đúng mức về trình tự, thủ tục ban hành. Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 về Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2019, gồm: 37 Quyết định; Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 về Danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, gồm: 03 Quyết định; trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/02/2019 về Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, gồm: 02 Nghị quyết; Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 với tổng số 487 văn bản (gồm 101 Nghị quyết, 377 Quyết định, 09 Chỉ thị); Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 bổ sung Danh mục Quyết định của UBND tỉnh năm 2019; Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 02/5/2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong kỳ 2014 - 2018; Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 về việc đính chính ký hiệu năm và ngày, tháng, năm ban hành văn bản.
    Tổng số văn bản góp ý, thẩm định trong 6 tháng đầu năm 2019 có 187 văn bản (53 thẩm định, 134 góp ý). Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 24 Quyết định quy phạm pháp luật.
    1.2. Công tác Kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật:
    a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 28/01/2019  về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2018; Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018; Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 10/01/2019 về kết quả tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018; Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 ban hành Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 5373/KH-UBND ngày 14/12/2018 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019; Kế hoạch số 5374/KH-UBND ngày 14/12/2018 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019; Báo cáo số 330/BC-UBND ngày 17/12/2018 kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2017 đến ngày 01/11/2018; Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 28/01/2019 về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2018; Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018, gồm: Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 20 văn bản (03 Nghị quyết; 17 Quyết định) và văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 53 văn bản (01 Nghị quyết; 49 Quyết định; 03 Chỉ thị).
    Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 28/01/2019 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, cụ thể:
    - Công tác tự kiểm tra văn bản: tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong năm 2018, gồm 103 quyết định quy phạm pháp luật. 
    Kết quả như sau: Về thẩm quyền ban hành văn bản có 103/103 quyết định (chiếm tỷ lệ 100%) được ban hành đúng quy định; Về nội dung: văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành đảm bảo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và phù hợp thực tiễn địa phương; Về trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 103/103 quyết định (chiến tỷ lệ 100%) do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: 103 quyết định, có 82/103 quyết định phù hợp với quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, 21/103 quyết định có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày (căn cứ pháp lý: 13 văn bản; đánh số trang văn bản: 02 văn bản; một số khác: 06 văn bản, trong đó có 03 văn bản ghi sai ngày có hiệu lực). 
    - Công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền: tiếp nhận và kiểm tra 20 văn bản (02 nghị quyết, 18 quyết định, đạt 100%) của các huyện, thành phố gửi đến. Qua kiểm tra cho thấy các văn bản được ban hành vẫn còn một số sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, có 05 văn bản có dấu hiệu trái với các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên.
    2. Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông:
    a) Cải cách thủ tục hành chính: Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, toàn bộ thủ tục hành chính của Sở được cập nhật trên Trang thông tin điện tử hcc..ninhthuan.gov.vn và đồng thời các thủ tục liên quan đến cá nhân và doanh nghiệp đều được cập nhật trên dịch vụ công trực tuyến. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 02/01/2019 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 2611/KH-STP ngày 14/12/2018 rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 572/KH-STP ngày 26/3/209 về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT; công tác xây dựng chính quyền điện tử và công tác dân vận chính quyền năm 2019.
    Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp thụ lý và giải quyết 11.549 hồ sơ, trong đó: trước hẹn 1.163, đúng hẹn 10.235, số hồ sơ đang giải quyết (trong thời hạn giải quyết) 151. Từ đầu năm 2019 đến nay không có phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính.
    b) Tình hình thực hiện Bộ chỉ số PCI: Sở Tư pháp ban hành Báo cáo số 372/BC-STP ngày 27/02/2019 về kết quả triển khai thực hiện Chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự”năm 2018 theo Quy chế phối hợp hành động thực hiện chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” giữa Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc thực hiện chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự”  theo Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.
    3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
    Ban hành Quyết định số 14/QĐ-STP ngày 25/01/2019 về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Quyết định số 03/QĐ-STP ngày 03/01/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Ninh Sơn-Bác Ái và Quyết định số 04/QĐ-STP ngày 03/01/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Ninh Phước-Thuận Nam. Năm 2019, Sở Tư pháp thu hồi 01 biên chế theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
    4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:
    a) Trên cơ sở Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của UBND tỉnh. Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 24/QĐ-STP ngày 01/4/2019 về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019. Việc bố trí công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo kế hoạch, lộ trình và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan; phù hợp với công tác quy hoạch của Sở. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã cử 02 công chức tham dự lớp chuyên viên chính theo Thông báo của Trường Chính trị tỉnh. 
    b) Việc đánh giá, xếp loại được thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND. Hàng tháng, sau khi các phòng, đơn vị gửi kết quả đánh giá, phân loại kết hợp Phần mềm đánh giá, phân loại ; Thanh tra Sở đã tổng hợp và trình ban Lãnh đạo Sở họp, xem xét đánh giá, nhiệm vụ này được triển khai thực hiện thường xuyên, đúng thời gian quy định. Ban hành Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 18/12/2018 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019, đã tổ chức 02 đợt kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức vào các ngày 29/01/2019 tại Phòng Công chứng số 1 và ngày 14/02/2019 tại Phòng Nghiệp vụ 2 thuộc Sở Tư pháp.
    c) Công tác quy hoạch cán bộ: Ban hành Thông báo số 986/TB-STP ngày 22/5/2019 về kết quả quy hoạch dự nguồn các chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo..
    5. Cải cách tài chính công:
    Ban hành Quyết định số 09/QĐ-STP ngày 14/01/2019 về việc ban hành Quy chế định mức chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản Sở Tư pháp; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tính minh bạch và quyền giám sát của mỗi công chức, viên chức; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng và tiết kiệm tối đa kinh phí được cấp hằng năm và tài sản của cơ quan.
    Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính. Sở Tư pháp có 03 đơn vị sự nghiệp thực hiện về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2017-2020 theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP; các đơn vị đã chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, lao động, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ được giao; các đơn vị sự nghiệp đều ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công.
    6. Hiện đại hoá nền hành chính:
    Để triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, ban hành Kế hoạch số 2619/KH-STP ngày 18/12/2018 thực hiện chuyển đổi phiên bản hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia; Kế hoạch số 2611/KH-STP ngày 17/12/2018 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2019; Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 02/01/2019 công bố Mục tiêu chất lượng năm 2019.
    III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
    Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã hoàn thành cơ bản công việc được giao về nhiệm vụ cải cách hành chính; kịp thời tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức các văn bản về cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: tiến độ triển khai một số nhiệm vụ về cải cách hành chính còn chậm so với Kế hoạch đề ra.
Văn phòng