Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 8/2017 
21/08/2017 
 

    1. Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Trong tháng, Sở Tư pháp đã thẩm định, góp ý 39 văn bản; trong đó thẩm định 10, góp ý 29.
    - Tổ chức tập huấn công tác lập đề nghị xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL.
    - Lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan về Dự thảo Chỉ thị tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tham gia Tổ giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý trật tự xây dựng đất đai năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    - Hoàn thành việc kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường.
    - Báo cáo UBND tỉnh về dự án Ku du lịch Binh Tiên theo yêu cầu tại Thông báo số 187/TB-VPUB ngày 01/6/2017.
    - Tham mưu UBND tỉnh báo cáo về theo dõi thi hành pháp luật phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp; ban hành Báo cáo số 242/BC-UBND ngày 02/8/2017 về báo cáo Tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
    3. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Trên cơ sở Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức nhập dữ liệu 68 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia TTHC vào cơ sở DLQG và đã có 6 văn bản gửi Cục KSTTHC.
    - Đồng thời, rà soát đề nghị Cục KSTTHC không công khai 17 TTHC không còn hiệu lực, đã được thay thế bãi bỏ.
    4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở: 
    - Tiến hành kiểm tra phúc khảo phần thi Tiểu phẩm của các đội tham gia Hội thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
    - Chuẩn bị các công việc phục vụ tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
    5. Công tác Hành chính tư pháp:
    a) Công tác Lý lịch tư pháp: 
    + Cấp phiếu Lý lịch tư pháp: Hồ sơ đã thụ lý và cấp phiếu: 184 hồ sơ (trong đó: trước hẹn: 151 hồ sơ; trễ hẹn 20; đang giải quyết theo quy định: 13 hồ sơ)
    + Vào sổ tiếp nhận thông tin: 524 thông tin.
    + Lập hồ sơ lý lịch tư pháp:  19 hồ sơ.
    b) Công tác hộ tịch: 
    - Trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch//
    - Ban hành Công văn số 1412/STP-HCTP ngày 04/8/2017 hướng dẫn ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài.
    c) Công tác Giao dịch bảo đảm: Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
    d) Công tác nuôi con nuôi: Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt sống ở cơ sở trợ giúp xã hội.
    e) Công tác Quốc tịch: Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.
    6. Công tác bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Ban hành Quyết định thành lập Tổ kiểm tra và Thông báo số 1300/TB-STP ngày 19/7/2017 về thông báo thời gian kiểm tra về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Thông báo số 1352/TB-STP ngày 27/7/2017 về kết quả của kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 2. Đã tổ chức kiểm tra tổ chức và hoạt động hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Thanh Hằng và Lê Vi.
    - Trình Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh. Ban hành Thông báo số 1301/TB-STP ngày 19/7/2017 về thông báo thời gian kiểm tra về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 1270/STP-BTTP ngày 12/7/2017 góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn triển khai Luật luật sư.
    - Thông báo số 1302/TB-STP, ngày 19/7/2017 về thời gian kiểm tra về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ thống nhất phê duyệt Danh sách thành viên Ban chỉ đạo thực hiện đề án “đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp trên địa bàn tỉnh.
    - Công tác bán đấu giá tài sản: Ban hành Công văn số 1282/STP-BTTP, ngày 14/7/2017 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính  Quy định chế độ tài chính trong hoạt đấu giá tài sản.
    - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ số Thiết chế pháp lý năm 2017 theo Quy chế số 354/QCPH-STP-TTr-CA-TA-VKS-THA ngày 06/3/2017 về phối hợp hành động thực hiện chỉ số Thiết chế pháp lý nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 - 2020; Báo cáo nội dung tại Thông báo kết luận số 192/TB-VPUB ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Tờ trình số 1208/TTr-STP ngày 05/7/2017 về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành đề nghị Tòa án, Viện kiểm sát, thi hành án tỉnh phối hợp, hành động nâng cao chỉ số Thiết chế pháp lý.
    b) Công tác Trợ giúp pháp lý: 
    - Ban hành Quyết định số 55/QĐ-STP ngày 03/8/2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017.
    - Tổng số vụ việc thụ lý giải quyết: 21 vụ việc. Đã giải quyết: 21 vụ việc, đạt 100%.
    7. Công tác Văn phòng: 
    a) Công tác tổ chức cán bộ: Lập thủ tục đề nghị Sở Nội vụ ban hành Quyết định cử công chức đi học lớp Thạc sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
    b) Công tác hành chính-tổng hợp:
    - Ban hành Kế hoạch số 1508/KH-STP ngày 16/8/2017 về việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2017); Quyết định số 57/QĐ-STP ngày 16/8/2017 về việc kiện toàn tiểu đội dân quân tự vệ cơ quan; Kế hoạch 1416/KH-STP ngày 04/8/2017 về thông tin đối ngoại của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 1413/KH-STP ngày 04/8/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 662/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1354/STP-VP ngày 27/7/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; Kế hoạch 1340/KH-STP ngày 26/7/2017 về công tác tư pháp năm 2018; Kế hoạch số 1299/KH-STP ngày 18/7/2017 triển khai thực hiện Kế hoạch số 2625/KH-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TW ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.
    - Báo cáo sơ kết công tác tư pháp, phong trào thi đua, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
    - Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2017-2019 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp.
    c) Công tác thi đua khen thưởng: Trình UBND tỉnh xem xét quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý.
    8. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    - Triển khai cuộc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động bán đấu giá tại Công ty TNHH đấu giá Chương Dương – Chi nhánh Ninh Thuận; thanh tra đối với Công ty TNHH đấu giá Chương Dương – Chi nhánh Ninh Thuận.
    - Tham mưu báo cáo tình hình xử lý vi phạm sau thanh tra và báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 phục vụ kỳ họp thứ IV quốc hội khóa XIV.
    - Trong tháng, Thanh tra Sở nhận được 01 đơn kiến nghị không thuộc thẩm quyền nhưng do đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền nên chỉ lưu theo dõi.

Văn phòng