Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 5/2017 
05/06/2017 
 

    KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5/2017:
    1. Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
    - Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 bãi bỏ Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.
    - Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 ban hành Quy định về tự kiểm tra, kiểm tra, xử lý văn bản, phân công phối hợp trong rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.
    b) Trong tháng, Sở Tư pháp đã thẩm định, góp ý 36 văn bản; trong đó thẩm định 15, góp ý 21.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tham gia Tổ giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý trật tự xây dựng đất đai năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
    - Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính năm 2017; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017.
    3. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Nhập 111 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia (09 TT cấp huyện, 07 TT cấp xã, 03 TT lĩnh vực lý lịch tư pháp, 08 TT lĩnh vực thi đua khen thưởng, 01 TT của Ban Dân tộc, 46 TT lĩnh vực lâm nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 14 TT lĩnh vực tài nguyên nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, 02 TT tài nguyên nước cấp huyện, 06 TT của Sở Khoa học và Công nghệ, 15 TT lĩnh vực khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường).
    - Đề nghị Cục KSTTHC không công khai 85 TTHC không còn hiệu lực, đã được thay thế bãi bỏ (03 TT về lĩnh vực Tư pháp, 46 TT lĩnh vực lâm nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 15 TT tài nguyên nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, 06 TT của Sở Khoa học và Công nghệ, 15 TT của sở Tài nguyên và Môi trường).
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh về quy định giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp; Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của các Sở, ban, ngành tỉnh Ninh Thuận.
    - Góp ý 06 dự thảo Quyệt định công bố thủ tục hành chính trên các lĩnh vực của các Sở, ngành và địa phương.
    4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở: 
    - Tiếp tục tham mưu Ban Tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị cho Hội thi; tổ chức tập huấn chuyên sâu về công tác tác hòa giải cơ sở tại huyện Ninh Phước, Thuận Bắc, Phan Rang-Tháp chàm, có 399 người tham dự.
    - Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh và Quyết định phân công nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đối với Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
    5. Công tác Hành chính tư pháp:
    a) Công tác Lý lịch tư pháp: 
    + Cấp phiếu Lý lịch tư pháp: Hồ sơ đã thụ lý và cấp phiếu: 160 hồ sơ (trong đó: trước hẹn: 116 hồ sơ; đang giải quyết theo quy định: 44 hồ sơ)
    + Vào sổ tiếp nhận thông tin: 142 thông tin.
    + Lập hồ sơ lý lịch tư pháp:  29 hồ sơ.
    b) Công tác hộ tịch: 
    - Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    - Ban hành Công văn số 683/STP-HCTP ngày 17/4/2016 triển khai thực hiện Kế hoạch số 965/KH-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh về thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.
    - Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức thu, miễn, thu nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch.
    c) Công tác Bồi thường nhà nước: Ban hành Công văn số 746/STP-HCTP ngày 27/4/2017 báo cáo kết quả thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 856/UBND-NC ngày 16/3/2017 về tổ chức thực hiện liên quan việc hoàn trả của người thi hành công vụ trong vụ bà Cao Thị Kính.
    6. Công tác bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Báo cáo tình hình chuyển đổi Văn phòng công chứng; đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng báo cáo tình hình khai thác, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thành công Đại hội Hội công chứng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2021.
    - Góp ý dự thảo Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp” đến năm 2022.
    - Trình UBND tỉnh Tờ trình số 755/TTr-STP ngày 03/5/2017 đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 694/STP-BTTP ngày 19/4/2017 về việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản; Công văn số 640/STP-BTTP ngày 12/4/2017 về việc triển khai Công văn số 943/CT-THHT ngày 05/4/2017 của Cục thuế tỉnh Ninh Thuận.
    - Báo cáo danh sách luật sư làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư.
    - Tổ chức họp giao ban định kỳ giữa Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và Sở Tư pháp. Báo cáo kết quả thực hiện nội dung Công văn số 800/VPUB-TCD ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về giải quyết vụ việc theo nội dung đơn tố cáo của ông Đăng Thanh Huệ theo quy định của pháp luật.
    - Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.
    - Trong tháng 05, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản ký 05 Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng bán đấu giá tài sản; trong đó có 03 hợp đồng đã tổ chức bán đấu giá thành. Tổng giá khởi điểm: 1.440.162.350 đồng, tổng giá bán được: 1.499.900.000 đồng, chênh lệch 59.737.650 đồng. Tổng số phí và lệ phí thu được: 18.725.000 đồng.
    b) Công tác Trợ giúp pháp lý:
    - Báo cáo kết quả thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
    - Ban hành Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 19/4/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017; Quyết định số 39/QĐ-STP ngày 21/4/2017 ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9/1997-06/9/2017).
    - Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý trong tháng 5/2017: thụ lý 28 vụ việc, đã giải quyết (đạt 100%).
    7. Công tác Văn phòng: 
    a) Công tác tổ chức cán bộ:
    - Ban hành Công văn số 744/STP-VP ngày 27/4/2017 gửi Sở Nội vụ về việc thôi xét tuyển công chức không qua thi tuyển.
    - Trong tháng, đã ban hành Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với 01 công chức (là Trưởng phòng Công chứng Số 1)
    - Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phê duyệt kết quả quy hoạch cán bộ dự nguồn nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.
    - Thông báo số 766/TB-STP ngày 05/5/2017 về kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.
    - Đăng ký 03 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2017; đăng ký 06 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính hệ tập trung Khóa 22, không tập trung Khóa 50 (bổ sung) và Khóa 51 và 03 công chức tham dự lớp Cao cấp Lý luận chính trị  hệ không tập trung, Khóa 2017-2019.
    b) Công tác hành chính-tổng hợp:
    - Báo cáo triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021.
    - Ban hành Kế hoạch số 705/KH-STP ngày 20/4/2017 về tổ chức thi đấu bóng bàn chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2017), giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017). Kết quả trao 01 giải nhất, 01 giải nhì và đồng giải ba.
    - Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
    - Ban hành Kế hoạch số 745/KH-STP ngày 27/4/2017 thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Chỉ thị số 61-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị.
    - Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở.
    c) Công tác thi đua khen thưởng: Ban hành Kế hoạch số 730/KH-STP ngày 26/4/201 về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2017”.
    d) Công tác cải cách hành chính: 
    - Chuẩn bị tài liệu, các nội dung có liên quan phục vụ đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh.
    - Báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
    8. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    - Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động Luật sư tại Văn phòng Luật sư Thanh Thủy. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.
    - Ban hành Công văn số 747/STP-TTr ngày 27/4/2017 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 21/4/2017.
    Trên đây là kết quả thực hiện công tác Tư pháp tháng 5/2017 của Sở Tư pháp.

Văn phòng