Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 11/2017 
27/11/2017 
 

    1. Công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
    Tổ chức thẩm định 32 văn bản và góp ý 38 văn bản; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 111/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp; Báo cáo số 1881/BC-STP ngày 10/10/2017 báo cáo việc chuẩn bị các Nghị quyết kỳ họp cuối năm 2017; tiếp nhận thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện năm 2017.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tham mưu tư vấn 07 vụ việc khiếu nại do Ủy ban nhân dân tỉnh giao;
    - Tham mưu Công văn số 2143/STP-QLXLVPHC ngày 06/11/2017 kiểm tra nội dung Quyết định số 345/QĐ-UBND, ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh;
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở: 
    - Tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;
    - Phối hợp tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017; Báo cáo kết quả kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và xây dựng, khi thác Tủ sách pháp luật.
    4. Công tác Hành chính tư pháp: 
    - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 5530/KH-UBND của UBND tỉnh; trả trả lời việc lưu số hộ tịch; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước; họp Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây thiệt hại cho hộ gia đình bà Cao Thị Kính;
    - Cấp phiếu lý lịch tư pháp 104 hồ sơ; vào sổ tiếp nhận thông tin 1.846 hồ sơ và lập hồ sơ lý lịch tư pháp 53 hồ sơ.
    5. Công tác bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 111/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp;
    - Tham mưu Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 cho phép chuyển đổi văn phòng công chứng Lê Vi; trình UBND tỉnh cho phép chuyển đổi văn phòng công chứng An Khang và Thuận Nam.
    - Tham mưu cấp Thẻ đấu giá viên cho Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng;
    - Cấp thẻ công chứng viên đang hành nghề tại Văn phòng công chứng An Khang và Thuận Nam; rà soát danh sách người giám định tư pháp năm 2017; triển khai thực hiện Nghị định số 115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 của Chính phủ.  
    b) Công tác Trợ giúp pháp lý: 
    Báo cáo kết quả hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017 và báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017 tại các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Ninh Hải và Bác Ái; Ban hành 09 Quyết định cử Trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.
    6. Công tác Văn phòng: 
    - Báo cáo kết quả triển khia thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2017;  Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2017; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2017; Báo cáo kết quả công tác Tư pháp năm 2017;
    - Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.
    7. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    - Báo cáo số 2140/BC-STP ngày 03/11/2017 kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017; Báo cáo số 2138/BC- STP ngày 03/11/2017 kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Báo cáo SỐ 2042/BC-STP NGÀY 26/10/2017 kết quả Thực hiện Quy chế đối thoại với công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh;
    - Kết luận số 2066/KL-STP ngày 31/10/2017 kết luận thanh tra công tác tư pháp năm 2017 tại phòng Tư pháp các huyện Ninh Sơn và Thuận Bắc.

Văn phòng