Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 10/2017 
27/11/2017 
 

    KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10/2017:
    1. Công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
    Đã thẩm định và góp ý 66 văn bản, trong đó thẩn định 17 văn bản và góp ý 49 văn bản; hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết; báo cáo việc chuẩn bị các Nghị quyết kỳ họp cuối năm 2017; khảo sát nhu cầu nội dung tập huấn, bồi dưỡng hỗ trợ pháp lý năm 2017 theo Kế hoạch số 1127/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành về thi dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 11/10/2011 về công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017;
    - Tư vấn các vụ việc xử phạt vi phạm hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam về hành vi tư vấn du học, tư vấn tuyển sinh chương trình giáo dục có yếu tố nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được cấp phép;  Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước về xử phạt hành chính đối với hành vi “sửa chữa súng săn trái phép”; Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quốc Vương;
    - Tổ chức hội nghị quán triệt Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC có trên 79 người tahm dự.
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở: 
    - Tham mưu ban hành các Kế hoạch: triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017; triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;
    - Báo cáo kết quả Hội thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
     4. Công tác Hành chính tư pháp:
    a) Công tác Lý lịch tư pháp: 
    - Cấp phiếu Lý lịch tư pháp: Hồ sơ đã thụ lý và cấp phiếu: 187 hồ sơ nộp trực tiếp và 01 hồ sơ nộp trực tuyến; hồ sơ trả kết quả 151 (trong đó: 135 trả trước hẹn; 16 hồ sơ trễ hẹn); đang giải quyết theo quy định: 37 hồ sơ;
    - Vào sổ tiếp nhận thông tin: 183 thông tin; Lập hồ sơ lý lịch tư pháp:  64 hồ sơ.
    b) Công tác hộ tịch: 
    Tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024; tham mưu Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện việc trả lời ý kiến của công dân trong chuyên mục Hỏi – Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận.
    5. Công tác bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tại Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung Khoản 35 vào Điều 2 của Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;
    - Báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức và hoạt động hành nghề Luật sư năm 2017; trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
    - Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng hoạt động trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;
    - Cấp thẻ công chứng viên đang hành nghề tại Văn phòng công chứng Lê Vi; trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động của Văn phòng Công chứng Lê Vi; Báo cáo thiết chế pháp lý 9 tháng đầu năm 2017.
    b) Công tác Trợ giúp pháp lý: 
    - Tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở tại 02 xã nghèo; 16 thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017;
    - Tổng số vụ việc thụ lý giải quyết: 28 vụ việc. Đã giải quyết: 28 vụ việc, đạt 100%;
    - Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác phối hợp tại một số cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 649/KH-HĐPHLN ngày 13/4/2017 hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017.
    6. Công tác Văn phòng: 
    a) Công tác tổ chức cán bộ: thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Tư pháp đã bàn giao nhiệm vụ và 03 biên chế cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên cơ sở đó, đã kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng chuyên môn và luân chuyển, điều động 08 công chức của Sở Tư pháp và 01 công chức từ cấp huyện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định cử 01 viên chức tham dự lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng II.
    b) Công tác hành chính - tổng hợp:
    - Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 Của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch về triển khai Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, bùng xa giai đoạn đến năm 2020; báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2018-2020; rà soát, đề xuất bổ sung Chương trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; Kế hoạch phát động phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;
    - Báo cáo danh sách cán bộ thuộc đối tượng 2 chưa bồi dưỡng kiến thức QPAN và đăng ký danh sách bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2018; Báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; Báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2018 – 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV; Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017; Góp ý dự thảo Quyết định tổ chức lại Ban chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ; Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; Tổng hợp Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp.
    7. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    - Triển khai cuộc thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2017 tại phòng Tư pháp các huyện: Ninh Sơn, Thuận Bắc và Ủy ban nhân dân các xã: Ma Nới, Hòa Sơn thuộc huyện Ninh Sơn; Công Hải, Phước Chiến thuộc huyện Thuận Bắc;
    - Tiếp 01 lượt người dân khiếu về hành vi của công chứng viên trong việc công chứng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất; 01 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Văn phòng