Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 10/2016 
24/10/2016 
 

    Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tháng 10/2016 và chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2016, cụ thể như sau:

    KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10/2016
    1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận; thẩm định 25 dự thảo văn bản, tham gia ý kiến vào 11 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
    - Đã tiến hành tự kiểm tra, rà soát văn bản theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước cấp trên, trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát đã trình UBND tỉnh ban hành: Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/10/2015 đến ngày 15/8/2016 có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (theo Thông tư số 1387/TT-BGTVT ngày 26/9/2016); Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh về đối ngoại theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.
    - Ban hành Kế hoạch số 1449/KH-STP ngày 10/10/2016 về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về công tác đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và Công văn số 1350/STP-XDKTVB về việc có ý kiến về kết quả rà soát Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức tại UBND huyện Ninh Phước.
    3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Tham gia góp ý dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường…
    - Tiến hành Kiểm tra công tác Kiểm soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 824/KH-STP ngày 13/6/2016.
    - Cập nhật 75 thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời rà soát đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính không công khai (gỡ bỏ) 428 thủ tục hành chính không còn hiệu lực đã được thay thế, bãi bỏ.
    4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 3934/KH-UBND ngày 26/9/2016 Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016; Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 về việc thành lập Đoàn tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III, kết quả đạt giải khuyến khích.
    - Ban hành: Báo cáo số 1322/BC-STP ngày 14/9/2016 về kết quả ban đầu triển khai mô hình “cà phê giao lưu pháp luật” của Hội Luật gia tỉnh; Báo cáo số 1385/BC-STP ngày 23/9/2016 về kết quả rà soát lại vụ việc kiến nghị của ông Lê Văn Nhân về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất tại Dự án mở rộng sân vận động tỉnh.
     - Thẩm định 34 câu hỏi lý thuyết và tình huống cho Hội thi tuyên truyền viên pháp luật do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.
    - Cử Báo cáo viên của Sở Báo cáo Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, có trên 160 người tham dự; Luật Đất đai, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai cho phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, có trên 60 người tham dự; Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị định 126 cho xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, có trên 100 người tham dự và xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, có trên 100 người tham dự.
    5. Công tác hành chính tư pháp: 
     - Trình UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực hộ tịch; một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hộ tịch, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ tịch và nuôi con nuôi  thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Ninh Thuận. Ban hành Báo cáo số 1291/BC-STP ngày 09/9/2016 về kết quả triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh.
    - Trong tháng 10, thụ lý 118 hồ sơ, trong đó: đã giải quyết 85 hồ sơ trước hẹn, đang giải quyết 33; vào Sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp 101 trường hợp và lập 39 hồ sơ lý lịch tư pháp.  
     - Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng, phạm vi, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của công chứng viên tỉnh Ninh Thuận. Ban hành Báo cáo kết quả kiểm tra công tác chứng thực năm 2016.
     - Trình UBND tỉnh ban hành: Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Ninh Thuận; Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Ninh Thuận và Báo cáo vụ việc của hộ gia đình bà Cao Thị Kính.
    - Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
    6. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Ban hành Quyết định số 78/QĐ-STP ngày 11/10/2016 về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng Luật sư Tùng Thư.
    - Ban hành Quyết định số 75/QĐ-STP ngày 16/9/2016, Kế hoạch số 1346/KH-STP ngày 16/9/2016 về kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Công văn số 1380/STP-BTTP ngày 22/9/2016 về việc thay đổi thời gian kiểm tra Công ty TNHH đấu giá Đức Tín. Trong tháng 10, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã ký được 08 hợp đồng, trong đó đấu giá thành 05 hợp đồng, với tổng giá khởi điểm là 180.099.000 đồng, giá bán 217.295.000 đồng, chênh lệch 37.196.000 đồng.
    - Báo cáo Thẩm định Đề án thành lập Hội công chứng viên tỉnh Ninh Thuận; đồng thời chấp thuận dự kiến nơi làm việc của Hội công chứng viên tỉnh Ninh Thuận;
    - Ban hành Báo cáo số 1337/BC-TKTr ngày 15/9/2016 và Thông báo số 1384/TB-STP ngày 23/9/2016 về kết quả kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận năm 2016 theo Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 16/8/2016 và Kế hoạch số 1159/KH-STP ngày 16/8/2016 của Sở Tư pháp.
    - Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
    - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại.
    - Tổ chức họp giao ban giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Tư pháp; ký kết Quy chế số 1419/QCPH-STP-CTHADS ngày 30/9/2016 về phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; tham gia Đoàn Thanh tra bán đấu giá tài sản tại Công ty TNHH đấu giá Chương Dương - Chi nhánh tại Ninh Thuận.
    b) Công tác Trợ giúp pháp lý: 
    - Ban hành Quyết định về việc công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý cho 02 trường hợp đang công tác tại Cục Thi hành án dân sự và Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2016. Tiến hành triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý lưu động tại 06/08 xã nghèo và 06/17 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, đã thu hút 1.107 lượt người tham dự; tư vấn, hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật 147 vụ việc. Trong tháng 10, tổng số vụ việc thụ lý giải quyết: 160 vụ việc; đã giải quyết: 160 vụ việc, đạt 100%.
    - Ban hành Quyết định số 74/QĐ-HĐPHLN ngày 15/9/2016 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016 và tiến hành kiểm tra tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an, Viện kiểm sát nhân dâ, Toà án nhân dân huyện Ninh Sơ và huyện Thuận Nam.
    7. Công tác văn phòng: 
    - Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    - Ban hành: Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2016; Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Thông báo số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về ”Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp côn lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ công”; Báo cáo tình hình thực hiện Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh; Báo cáo cải cách tư pháp và cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2016; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về việc tếp tục thực hiện và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền địa phương các cấp, giai đoạn 2016-2020...
    - Họp xét phân loại công chức, viên chức quý III/2016.
    8. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    Theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch tại UBND xã Cà Ná, huyện Thuận Nam. Sau khi nhận được Văn bản nhắc nhở của Thanh tra Sở, UBND xã Cà Ná, huyện Thuận Nam đã khắc phục ngay những thiếu sót qua thanh tra và Báo cáo về Sở theo quy định. Trong tháng10, tiếp nhận 03 đơn (02 đơn khiếu nại và 01 đơn kiến nghị) không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã hướng dẫn chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo theo quy định.

Văn phòng