Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 02/2017 
20/02/2017 
 

    KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02/2016:
     1. Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
     a) Công tác xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản:
     - Xây dựng dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
    - Góp ý văn bản quy phạm pháp luật: 07 văn bản.
    - Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật: 13 văn bản.
    b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản:
    - Ban hành các Tờ trình: số 117/TTr-STP ngày 20/01/2017 về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban hành ban hành từ ngày 01/5/2016 đến 31/12/2016; Tờ trình số 145/TTr-STP ngày 25/01/2017 về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban hành từ ngày 01/5/2016 đến 31/12/2016; Tờ trình số 86/TTr-STP ngày 17/01/2017 về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh có liên quan đến quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và quản lý, sử dụng con dấu; Tờ trình số 126/TTr-STP ngày 23/01/2017 về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016.
    - Ban hành Công văn số 110/STP-XDKTVB ngày 20/01/2017 thực hiện Kết luận số 5723/KL-BNV ngày 02/10/2016 của Bộ Nội vụ và Công văn số 87/STP-XDKTVB ngày 17/01/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
    c) Công tác pháp chế: 
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 25/01/2017 về công tác pháp chế năm 2017 và Báo cáo kết quả công tác pháp chế năm 2016.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
    - Tham gia đoàn phúc tra về công tác bồi thường đất đai của 07 hộ dân tại tuyến đường ven biển Phước Dinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tư vấn xử lý trường hợp cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại Công văn số 192/SYT-T.Tra của Thanh tra Sở Y tế.
    3. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 23/01/2017 về truyền thông công tác kiểm soát TTHC năm 2017.
    - Tham gia góp ý các dự thảo Quyết định công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
    - Nhập 39 thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia. 
    - Rà soát, đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính không công khai (gỡ bỏ) 84 thủ tục hành chính không còn hiệu lực.
    4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 127/KH-HĐPHPBGDPL ngày 12/01/2017 về tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật-Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017; Báo cáo số 10/BC-HĐPHPBGDPL ngày 11/02/2017 về công tác PBGDPL năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và trình UBND tỉnh xin chủ trương mở Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.
    - Ban hành Chương trình số 51/CTr-STP-BNT về phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với Báo Ninh Thuận năm 2017 và Chương trình số 165/CTr-STP-ĐPTTH ngày 07/02/2017 về phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh năm 2017. Tham gia tọa đàm Luật Phí và lệ phí trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh.
    5. Công tác Hành chính tư pháp:
    a) Công tác Lý lịch tư pháp: 
    - Cấp Phiếu lý lịch tư pháp: thụ lý 94 hồ sơ, trong đó đã trả kết quả 62 (trước và đúng hẹn), đang giải quyết 32.
    - Vào sổ tiếp nhận 978 thông tin; lập 76 hồ sơ lý lịch tư pháp.
    - Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 
    - Phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát thông tin lý lịch tư pháp.
b) Công tác hộ tịch:
    - Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về phần mềm hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2017 và triển khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo hướng dẫn tại Công văn số 1576/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.
- Cấp bản sao hộ tịch: 02 trường hợp.
    b) Công tác giao dịch bảo đảm: 
    Ban hành Công văn số 146/STP-HCTP ngày 25/01/2017 về việc cơ quan tham mưu các khoản phí liên quan đến Giao dịch bảo đảm. 
    c) Công tác Bồi thường nhà nước: 
    Ban hành Công văn số 149/STP-HCTP ngày 02/02/2017 về việc gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.  
    6. Công tác Bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Công tác quản lý nhà nước về hoạt động Luật sư: Ban hành Quyết định số 08/QĐ-STP ngày 10/01/2017 về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Luật sư Hoàng Ấn. 
    - Công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng: Triển khai thực hiện Thông tư số 257/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức tần thù lao công chứng, thù lao dịch thuật và chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
    - Công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản: Ban hành Công văn số 113/STP-BTTP ngày 20/01/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản.
    - Ban hành Công văn số 112/STP-BTTP ngày 20/01/2017 về việc đề nghị góp ý dự thảo Quy chế phối hợp hành động thực hiện chỉ số "Thiết chế pháp lý" nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020; Công văn số 129/STP-BTTP ngày 23/01/2017 về việc triển khai Kế hoạch 4265/KH-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 30/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội; Công văn số 105/STP-BTTP ngày 19/01/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2312/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 79/KH-STP ngày 13/01/2017 triển khai thực hiện Kế hoạch số 4754/KH-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Thông báo số 45/TB-STP ngày 11/01/2017 về việc phong tỏa tài sản của ông Mã Bĩnh Tường.
    b) Công tác Trợ giúp pháp lý: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh.
    - Trong tháng 02/2017, Trung tâm Trợ giúp pháp lý thụ lý 19 vụ việc trợ giúp pháp lý, đã giải quyết 19 vụ việc (đạt 100%).
    7. Công tác Văn phòng: 
    - Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2016 và triển khai Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017. Ban hành các Báo cáo và Kế hoạch trên các lĩnh vực như: Báo cáo số 157/BC-STP ngày 07/02/2017 phục vụ chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh năm 2016; Kế hoạch số 91/KH-STP ngày 18/01/2017 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017; Kế hoạch số 160/KH-STP ngày 07/02/2017 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 137/KH-STP ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2017.
    - Ban hành Công văn số 114/STP-VP ngày 20/01/2017 về việc khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2017; Công văn số 128/STP-VP ngày 23/01/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 10/01/2017 của Bộ Tư pháp; Công văn số 192/STP-VP ngày 10/02/2017 về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết; Công văn số 193/STP-VP ngày 10/02/2017 về việc tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016; chỉ đạo công chức, viên chức vui xuân, đón Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
    8. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    - Ban hành báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra từ năm 2007 đến hết năm 2016 theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Tư pháp.
    - Ban hành Kết luận nội dung tố cáo đối với Văn phòng công chứng Thanh Hằng.

Văn phòng