Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 01/2018 
05/03/2018 
 
    1. Công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
    a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 ban hành Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3. 
    - Góp ý, thẩm định 34 văn bản, (16 thẩm định và 18 góp ý).
    b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    Hướng dẫn các Sở, ban ngành và địa phương thực hiện các Kế hoạch số 5065/KH-UBND ngày 04/12/2017 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018 và Kế hoạch số 5296/KH-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tham mưu tư vấn 07 vụ việc khiếu nại do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 03/01/2018 về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    - Lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban ngành và địa phương về dự thảo ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở: 
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 27/12/2017 kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 08/01/2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 08/01/2018 kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018.
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.
    4. Công tác Hành chính tư pháp: 
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 108/QĐ-BCĐ ngày 13/12/2017 của Ban Chỉ đạo Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước năm 2018.
    - Cấp 197 phiếu lý lịch tư pháp; vào sổ tiếp nhận 1.148 thông tin về lý lịch tư pháp; lập hồ sơ lý lịch tư pháp 41 hồ sơ; cung cấp cho Sở Tư pháp khác 676 thông tin.
    5. Công tác bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý:
     a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Ban hành các báo cáo từng lĩnh vực bổ trợ tư pháp như: Báo cáo đánh giá triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI; Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2017; Báo cáo về tổ chức, hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật năm 2017; Báo cáo về tổ chức và hoạt động công chức trên địa bàn tỉnh năm 2017; Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh năm 2017; Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động luật sư năm 2017; Báo cáo kết quả công tác phố hợp giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự.
    - Tổ chức họp giao ban giữa Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; ban hành Quyết định số 115/QĐ-STP ngày 26/12/2017 về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Trung Thành.
    b) Công tác Trợ giúp pháp lý: 
    Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật trợ giúp pháp lý với số đại biểu tham dự 53 người; ban hành Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 21/12/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý và Chương trình công tác trọng tâm 2018; chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý ban hành 05 Quyết định cử Trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý và 02 Quyết định về phân công người đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
    6. Công tác Văn phòng: 
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018; hoàn tất việc xét thi đua khen thưởng năm 2017; ban hành Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2017 gửi kết quả về Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ theo quy định.
    - Ban hành các Báo cáo và Kế hoạch: Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 04/01/2018 phát động phong trào thi đua năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017; Kế hoạch 41/KH-STP ngày 08/01/2018 về hoạt động đối ngoại năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện an toàn lao động, tai nạn lao động năm 2017; báo cáo tình hình sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 02/01/2018 ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018; Báo cáo thực hiện các mục tiêu của cộng đồng Văn hóa- xã hội ASEAN đến năm 2025.
    - Triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức phục vụ Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Công văn số 2555/STP-VP ngày 92/12/2017 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sỏ trên địa bàn tỉnh.  
    - Ban hành Quyết định số 06/QĐ-STP ngày 09/01/2018 về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Tư pháp; Quyết định số 05/QĐ-STP ngày 08/01/2018 về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; Quyết định 121/QĐ-STP ngày 29/12/2017 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018.
    - Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2018.
    - Ban hành Kế hoạch số 24/KH-STP ngày 04/01/2018 về kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018; Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 09/01/2018 kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.   
    7. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    - Triển khai cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy dịnh của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 39/UBND-NC ngày 03/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 13389/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
    - Tiếp nhận 03 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và đã chuyển đến các cơ quan để giải quyết theo quy định pháp luật.
Văn phòng