Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 01/2017 
10/02/2017 
 

    1. Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
     a) Công tác xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản:
    - Góp ý văn bản quy phạm pháp luật: 07 văn bản.
    - Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật: 16 văn bản.
    b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 30/12/2016 về kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 10/10/2015 đến 10/10/2016 đang còn hiệu lực pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
    - Ban hành báo cáo số 1953/BC-STP ngày 28/12/2016 về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2016.
    - Tiến hành Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/5/2016 đến ngày 31/12/2016; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành từ ngày 01/5/2016 đến ngày 31/12/2016.
    - Rà soát và lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và quản lý sử dụng con dấu theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
    - Cập nhật 20 văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
    c) Công tác pháp chế: 
    - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017;  tổ chức họp giao ban pháp chế năm 2016 và ban hành Báo cáo số 16/BC-STP ngày 05/01/2017 về kết quả họp giao ban pháp chế 6 tháng cuối năm 2016.
    - Tổ chức họp giao ban với Ban Dân tộc và một số đơn vị liên quan về kết quả thực hiện Kế hoạch số 1814/KH-UBND ngày 06/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và ban hành Báo cáo số 15/BC-STP ngày 05/01/2017.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/01/2017 triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
    3. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5260/KH-UBND ngày 28/12/2016 về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2017 và Quyết định số 527/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động KSTTHC năm 2017. 
    - Ban hành Kế hoạch số 1929/KH-STP ngày 23/12/2016 về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2017; Kế hoạch số 1874/KH-STP ngày 15/12/2016 triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) về thiết chế pháp lý năm 2017.
    - Nhập 96 thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia và ban hành 06 văn bản gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. Rà soát, đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính không công khai (gỡ bỏ) 50 thủ tục hành chính không còn hiệu lực.
    - Góp ý dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: bảo vệ thực vật và thủy sản (thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 
    4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về việc tổ chức lại Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, gồm 32 thành viên.
    - Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật-Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017, gửi phiếu lấy ý kiến dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức, thể lệ Hội thi.
    - Tập hợp, biên tập các bài tham luận thành tài liệu gửi các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tọa đàm về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.
    - Ban hành Kế hoạch số 1964/KH-STP ngày 30/12/2016 triển khai thực hiện sinh hoạt “Ngày Pháp luật năm 2017”.
    - Triển khai Luật Hòa giải cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới cho người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức, có 70 người tham dự; triển khai Bộ luật Dân sự năm 2015 cho thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, giáo viên trường THPT Chu Văn An với tổng số  250 người tham dự; triển khai Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ xã và thôn thuộc đồng bào dân tộc thiểu số có 120 người tham dự; trả lời Hộp thư truyền hình: 07 thư.
    5. Công tác Hành chính tư pháp:
    a) Công tác Lý lịch tư pháp: 
    - Cấp phiếu lý lịch tư pháp: thụ lý 118 hồ sơ, trong đó đã trả kết quả 55 (trước hẹn), đang giải quyết 63.
    - Vào sổ tiếp nhận 978 thông tin; lập 76 hồ sơ lý lịch tư pháp.
    - Ban hành Công văn số 1904/STP-HCTP ngày 20/12/2016 về việc phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp năm 2016.
    b) Công tác giao dịch bảo đảm: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực đăng ký Giao dịch bảo đảm. 
    - Ban hành Công văn số 1877/STP-HCTP ngày 16/12/2016 về việc góp ý dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.
    c) Công tác Bồi thường nhà nước: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 về việc thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại cho hộ gia đình bà Cao Thị Kính.
    - Ban hành Công văn số 1864/STP-HCTP ngày 14/12/2016 về việc xác định họ tên và chức danh của người ký duyệt trong Phiếu trình của chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Công văn số 29/STP-HCTP ngày 09/01/2017 về việc gấp rút triển khai xem xét trách nhiệm hoàn trả Bồi thường trách nhiệm nhà nước.
    d) Công tác Chứng thực:
    Triển khai Thông tư số 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực; tổ chức lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với thủ tục Lý lịch tư pháp, chứng thực, đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp.
    6. Công tác bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Công tác quản lý nhà nước về hoạt động Luật sư: 
    Ban hành Kế hoạch số 1851/KH-STP ngày 13/12/2016 kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư, công chứng, giám định tư pháp năm 2017; ban hành Báo cáo số 1850/BC-STP ngày 13/12/2016 về tình hình tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh năm 2016; Báo cáo số 1880/BC-STP ngày 16/12/2016 về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật năm 2016; Công văn số 1871/STP-BTTP ngày 14/12/2016 về việc yêu cầu nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư Tùng Thư. 
    - Công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng: 
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 quy định mức trần thù lao công chứng; Báo cáo số 1825/BC-STP ngày 09/12/2016 về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2016.
    Thông báo kết quả kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Công chứng An Khang, Nguyễn Thị Thanh Hiền và Phòng Công chứng số 01 theo Quyết định số 81/QĐ-STP ngày 27/10/2016 và Kế hoạch số 1576/KH-STP ngày 27/10/2016 của Sở Tư pháp về việc Kiểm tra tổ chức và hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2016. trên cơ sở đó, ban hành Công văn số 1927/STP-BTTP ngày 23/12/2016 về việc chấn chỉnh trong hoạt động công chứng.
    - Công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp:
    Ban hành Báo cáo số 1847/BC-STP ngày 12/12/2016 về tình hình tổ chức, hoạt động giám định trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 1859/STP-BTTP ngày 14/12/2016 về việc hướng dẫn thủ tục miễn nhiệm Giám định viên tư pháp. 
    - Công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản:
    Ban hành Báo cáo số 1946/BC-STP ngày 27/12/2016 về kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án Dân sự Quý 4/2016; Báo cáo số 1826/BC-STP ngày 09/12/2016 về tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2016; triển khai thực hiện Thông báo số 51/TBKL-BTP-VKSNDTC Kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Viện trưởngVKSNDTC về công tác phối hợp năm 2016 và các năm tiếp theo; cập nhật bổ sung danh sách Đấu giá viên. 
    Trong tháng 01, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đã ký 05 hợp đồng, trong đó có 01 hợp đồng đã tổ chức bán đấu giá thành với tổng giá khởi điểm là 3.067.267.500 đồng, giá bán 3.067.267.500 đồng, chênh lệch 0 đồng; 06 hợp đồng bán đấu giá tài sản không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, tổng giá khởi điểm: 15.487.180.500 đồng.
    b) Công tác Trợ giúp pháp lý:
    - Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh.
    - Ban hành Quyết định số 09/QĐ-STP ngày 10/01/2017 về việc Phê duyệt Kế hoạch  công tác trợ giúp pháp lý năm 2017. Trong tháng 01, Trung tâm Trợ giúp pháp lý thụ lý 26 vụ việc trợ giúp pháp lý, đã giải quyết (đạt 100%).
    7. Công tác Văn phòng: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017. Hoàn tất việc xét thi đua khen thưởng năm 2016. Ban hành Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2016 và gửi kết quả về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ theo quy định.
    - Ban hành các Báo cáo và Kế hoạch trên các lĩnh vực như: Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; Báo cáo thống kê các chỉ tiêu phát triển giới của Quốc gia năm 2016; Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 05/01/2017 triển khai thực hiện Kế hoạch số 5099/KH-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và sử dụng tài nguyên nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 1861/KH-STP ngày 14/12/2016 triển khai thực hiện Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 1928/KH-STP ngày 23/12/2016 triển khai Hội thi sáng tạo tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV (năm 2016-2017).
Ban hành Công văn số 12/STP-VP ngày 05/01/2017 về việc nội dung phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong năm 2017. 
    - Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến; Tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế ”Một cửa”.
    - Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2017.
    8. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    - Ban hành Quyết định số 89/QĐ-STP ngày 07/12/2016 Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017;  Báo cáo số 1955/BC-STP ngày 29/12/2016 kết quả thực hiện nội dung Công văn số 5419/UBND-NC ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; triển khai thực hiện Công văn số 259-CV/BNC của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Công văn số 4909/UBND-TCD ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
    - Tiếp nhận 01 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết đã thụ lý đơn và thành lập Đoàn xác minh tố cáo (đang trong qúa trình xác minh).

Văn phòng