Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp Quý I/2017 
17/03/2017 
 

    Thực hiện Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017 và Công văn số 770/UBND-TH ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội Quý I năm 2017. Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Quý I/2017 như sau:

    I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I/2017
    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
    - Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ngày càng được quan tâm đúng mức về trình tự, thủ tục ban hành. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành cơ bản tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành (từ khâu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý và gửi cơ quan thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành). Do đó, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp giữa văn bản địa phương và văn bản cấp trên; tính hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, từ đó bảo đảm chất lượng của văn bản được ban hành khi tổ chức triển khai thực hiện. Tổng số văn bản góp ý, thẩm định trong Quí I là 47 văn bản (14 thẩm định, 33 góp ý).
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 4907/UBND-TH ngày 06/12/2016 đăng ký Chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017, theo đó UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 09/01/2017 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017, với 30 Nghị quyết; đồng thời ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2017, với 49 văn bản.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc quy định mức trần thù lao công chứng, thù lao dịch thuật và chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 30/12/2016 về kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 10/10/2015 đến 10/10/2016 đang còn hiệu lực pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 14/02/2017 về kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành từ ngày 01/5/2016 đến ngày 31/12/2016; trên cơ sở đó tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu HĐND, UBND cấp huyện căn cứ kết quả kiểm tra, kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu HĐND, UBND cấp huyện rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhưng chưa bảo đảm, có sai sót, để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bãi bỏ Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Công văn số 111/UBND-NC ngày 12/01/2017 về việc báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.
    - Tiến hành rà soát và tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 15/02/2017 về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016; rà soát và lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và quản lý sử dụng con dấu theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
    - Ban hành Báo cáo số 1953/BC-STP ngày 28/12/2016 về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2016; Công văn số 110/STP-XDKTVB ngày 20/01/2017 thực hiện Kết luận số 5723/KL-BNV ngày 02/10/2016 của Bộ Nội vụ
    - Triển khai thực hiện Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ;  trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa năm 2016.
    c) Công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 25/01/2017 về công tác pháp chế năm 2017; tổ chức họp giao ban pháp chế năm 2016 và ban hành Báo cáo số 187-BC-STP ngày 09/02/2017 về kết quả công tác pháp chế năm 2016. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/01/2017 triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017; Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 14/2/2017 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.
    - Tham gia đoàn phúc tra về công tác bồi thường đất đai của 07 hộ dân tại tuyến đường ven biển Phước Dinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tư vấn xử lý trường hợp cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại Công văn số 192/SYT-T.Tra của Thanh tra Sở Y tế; tham gia tư vấn vụ việc khiếu nại của 15 hộ dân tại Tiểu khu 63a, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn.
    3. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ các Kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 23/01/2017 về truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017; Kế hoạch số 5260/KH-UBND ngày 28/12/2016 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017; Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. 
    - Đăng nhập 336 thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia và đề nghị Cục Kiểm soát TTHC công khai; rà soát đề nghị Cục Kiểm soát TTHC gỡ bỏ 240 TTHC bị thay thế, bãi bỏ không còn hiệu lực.
    - Tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 05/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 11 Quyết định công bố gồm 131 thủ tục hành chính, trong đó: chuẩn hóa, công bố mới 105 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 03 thủ tục, thay thế, bãi bỏ 23 thủ tục; giảm thời gian giải quyết 03 thủ tục/03 thủ tục, mỗi thủ tục giảm 02 ngày. 
    - Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo tình hình và triển khai thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính (chính thức) năm 2017 trên địa bàn.
    - Ban hành Công văn số 313/STP-KSTTHC ngày 27/02/2017 về việc lập danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích.
    4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    - Trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 23/02/2017 sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở; Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về việc tổ chức lại Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, gồm 32 thành viên.
    - Tham mưu Hội đồng PHPBGDPL ban hành: Kế hoạch số 385/KH-HĐPHPBGDPL ngày 14/02/2017 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 127/KH-HĐPHPBGDPL ngày 12/01/2017 về tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật-Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017; Quyết định số 204/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 14/02/2017 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi; Quyết định số 205/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 14/02/2017 của HĐPHPBGDPL về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và ban hành Thể lệ Hội thi; Báo cáo số 10/BC-HĐPHPBGDPL ngày 11/02/2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Kết quả: UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 04 cá nhân, Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.
    - Ban hành Kế hoạch số 1964/KH-STP ngày 30/12/2016 triển khai thực hiện sinh hoạt “Ngày Pháp luật năm 2017”; Chương trình số 51/CTr-STP-BNT về phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với Báo Ninh Thuận năm 2017; Chương trình số 165/CTr-STP-ĐPTTH ngày 07/02/2017 về phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh năm 2017; Công văn số 260/STP-PBGDPL ngày 21/02/2017 về việc phối hợp đề nghị UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.
    - Cử Báo cáo viên của Sở triển khai Luật Hòa giải cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới cho người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức, có 70 người tham dự; triển khai Bộ luật Dân sự năm 2015 cho thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, giáo viên trường THPT Chu Văn An với tổng số  250 người tham dự; triển khai Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ xã và thôn thuộc đồng bào dân tộc thiểu số có 120 người tham dự; trả lời Hộp thư truyền hình: 07 thư; tham gia tọa đàm Luật Phí và lệ phí trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.
    5. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm: 
    a) Công tác Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực:
    - Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch: Ban hành Báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết quy định mức thu, miễn thu nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh, để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức thu miễn thu nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh;  triển khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo hướng dẫn tại Công văn số 1576/HTQTCT-HT ngày 23/11/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 về lệ phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch. Trong Quý I/2017 cấp 08 bản sao hộ tịch.
    - Công tác chứng thực: Triển khai Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.
    b) Công tác lý lịch tư pháp: 
    - Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 
    - Ban hành Công văn số 1904/STP-HCTP ngày 20/12/2016 về việc phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp năm 2016.
    - Trong Quý I, Sở Tư pháp đã vào sổ tiếp nhận 1217 thông tin; lập126 hồ sơ lý lịch tư pháp; thụ lý 423 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó đã cấp 384 hồ sơ (363 hồ sơ giải quyết trước hẹn, 21 hồ sơ giải quyết đúng hẹn), đang giải quyết 39 hồ sơ.  
    c) Công tác giao dịch bảo đảm: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực đăng ký Giao dịch bảo đảm;
    d) Công tác bồi thường nhà nước: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 về việc thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại cho hộ gia đình bà Cao Thị Kính; Công văn số 327/STP-HCTP ngày 01/3/2017 về việc gửi văn bản làm việc đối với các công chức trong thi hành công vụ gây ra thiệt hại để xem xét trách nhiệm hoàn trả.
    6. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Về lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật: Ban hành Kế hoạch số 1851/KH-STP ngày 13/12/2016 kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư, công chứng, giám định tư pháp năm 2017; Báo cáo số 1850/BC-STP ngày 13/12/2016 về tình hình tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh năm 2016; Báo cáo số 1880/BC-STP ngày 16/12/2016 về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật năm 2016; Quyết định số 08/QĐ-STP ngày 10/01/2017 về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Luật sư Hoàng Ấn.
     - Về lĩnh vực công chứng: Ban hành Báo cáo số 1825/BC-STP ngày 09/12/2016 về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2016; Thông báo kết quả kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Công chứng An Khang, Nguyễn Thị Thanh Hiền và Phòng Công chứng số 01 (theo Quyết định số 81/QĐ-STP ngày 27/10/2016 và Kế hoạch số 1576/KH-STP ngày 27/10/2016 của Sở Tư pháp), trên cơ sở đó, ban hành Công văn số 1927/STP-BTTP ngày 23/12/2016 về việc chấn chỉnh trong hoạt động công chứng. Triển khai thực hiện Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND  ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức trần thù lao công chứng, thù lao dịch thuật và chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh; Công văn số 247/STP-BTTP ngày 27/02/2017 về hướng dẫn việc áp dụng thực hiện mức thu phí chứng thực và mức trần thu phí chứng thực tại UBND cấp xã. Phối hợp Ban Vận động thành lập Hội Công chứng viên tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội vào cuối tháng 3/2017. Quý I, Phòng Công chứng số 01 đã thụ lý 1.666 vụ việc, tổng số phí thu được 215.674.000 đồng.
     - Về lĩnh vực giám định tư pháp: Trình UBND tỉnh củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”; Ban hành Báo cáo số 1847/BC-STP ngày 12/12/2016 về tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn thủ tục miễn nhiệm Giám định viên tư pháp và triển khai Thông báo số 04/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.
    - Về lĩnh vực bán đấu giá tài sản: Ban hành Báo cáo số 1826/BC-STP ngày 09/12/2016 về tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh năm 2016. Triển khai thực hiện Thông báo số 51/TBKL-BTP-VKSNDTC Kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Viện trưởngViện kiểm sát nhân dân tối cáo về công tác phối hợp năm 2016 và các năm tiếp theo; Công văn số 113/STP-BTTP ngày 20/01/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản; Công văn số 18/STP-BTTP ngày 15/01/2017 về việc triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản. Trong Quý I, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã ký 11 hợp đồng, trong đó: 04 hợp đồng được tổ chức đấu giá thành, với tổng giá khởi điểm 3.804.117.500 đồng, giá bán 3.810.717.500 đồng, chênh lệnh 6.600.000 đồng; 07 hợp đồng bán đấu giá tài sản không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, tổng giá khởi điểm tài sản không bán được 9.147.254.000 đồng.
    - Triển khai Kế hoạch 4265/KH-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 30/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội; Quyết định số 2312/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành Kế hoạch số 79/KH-STP ngày 13/01/2017 triển khai thực hiện kế hoạch số 4754/KH-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Báo cáo số 1946/BC-STP ngày 27/12/2016 về kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án Dân sự Quý 4/2016;
    b) Công tác trợ giúp pháp lý:
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/01/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh. Ban hành Quyết định số 09/QĐ-STP ngày 10/01/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2017; Công văn số 156/STP-BTTP ngày 07/02/2017 về việc thực hiện quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý của Luật sư; Công văn số 166/STP-BTTP ngày 08/02/2017 về việc triển khai Quyết định số 2662/QĐ-BTP ngày 29/12/2016 ban hành tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2016 và năm 2017. Quý I, thụ lý giải quyết: 75 vụ việc; đã giải quyết 75 vụ việc, đạt 100%.
    7. Công tác xây dựng Ngành:
    - Tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp và Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp và Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 về việc bổ sung Khoản 35 vào Điều 2 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 
    - Ban hành Kế hoạch số 381/KH-STP ngày 10/03/2017 triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo; Kế hoạch số 322/KH-STP ngày 28/02/2017 kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng chuyên môn; luân chuyển, điều động công chức của Sở Tư pháp; Kế hoạch số 240/KH-STP ngày 17/02/2017 về việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII);  Kế hoạch số 356/KH-STP ngày 07/03/2017 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 06/01/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 536/UBND-NC ngày 23/2/2017 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 20/02/2017 về phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017; Kế hoạch số 1861/KH-STP ngày 14/12/2016 triển khai thực hiện Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 193/STP-VP ngày 10/02/2017 về việc tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức...
    8. Công tác thống kê, kế hoạch, tài chính:
    - Ban hành Quyết định số 01/QĐ-STP ngày 03/01/2017 về Quy chế định mức chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản Sở Tư pháp; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng và tiết kiệm tối đa kinh phí được cấp hằng năm và tài sản của cơ quan; Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; Báo cáo tổng kết 25 năm của ngành Tư pháp; Báo cáo thống kê các chỉ tiêu phát triển giới của Quốc gia năm 2016; Báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016; Báo cáo thống kê chính thức năm 2016; Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 05/01/2017 triển khai thực hiện Kế hoạch số 5099/KH-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và sử dụng tài nguyên nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch phân công trách nhiệm trong việc thực hiện Kế hoạch hành động ”đổi mới nếp sống văn hoá, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận năm 2017; Kế hoạch chuyên đề về bảo vệ an ninh trật tự năm 2017; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 504/KH-BTC ngày 21/02/2017 của Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Ninh Thuận về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2017) gắn với kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2017), giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017); Kế hoạch số 400/KH-STP ngày 13/03/2017 về công tác dân vận năm 2017; Kế hoạch Quy chế dân chủ Cơ sở năm 2017, Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017; Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2017…
    - Công tác tổng hợp, tham mưu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, phát huy tốt vai trò đầu mối xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác chung của toàn Ngành. 
    - Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp kinh phí gần 1 tỷ đồng để cải tại, sửa chữa các hạng mục trụ sở làm việc của Sở Tư pháp, đến nay đã hoàn thành.
    9. Công tác Thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    - Ban hành Quyết định số 89/QĐ-STP ngày 07/12/2016 Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017; Báo cáo số 1955/BC-STP ngày 29/12/2016 kết quả thực hiện nội dung Công văn số 5419/UBND-NC ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra từ năm 2007 đến hết năm 2016 theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Tư pháp và triển khai thực hiện Công văn số 259-CV/BNC của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Công văn số 4909/UBND-TCD ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
    - Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.
    - Thực hiện việc tiếp công dân theo Quy chế tiếp công dân và Quyết định 127/QĐ-STP ngày 16/9/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp. Kết quả, trong Quý I không có người dân nào đến khiếu nại, tố cáo. Trong kỳ, tiếp nhận 02 đơn (01 đơn kiến nghị, 01 đơn tố cáo); qua nghiên cứu phân lọai, 01 đơn kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đã hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền đã thụ lý giải quyết theo quy định. 
    10. Công tác Cải cách hành chính, cải cách tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tư pháp: 
    - Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 26/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tổ chức ký kết và ban hành Quy chế phối hợp hành động thực hiện Chỉ số thiết chế pháp lý giữa các cơ quan có liên quan số 354/QCPH-STP-TTr-CA-VKS-TA-THA để thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
    - Ban hành Kế hoạch số 1874/KH-STP ngày 15/12/2016 triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) về “Thiết chế pháp lý” năm 2017; Công văn số 312/STP-KSTTHC ngày 27/02/2017 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017.
    - Ban hành Báo cáo số 383/BC-STP ngày 10/02/2017 Tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Quyết định số 83/QĐ-STP ngày 14/11/2016 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, trong đó xác định 26 nhiệm vụ trọng tâm trên 06 nội dung cải cách hành chính; Kế hoạch số 139/KH-STP ngày 24/01/2017 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017; Báo cáo số 157/BC-STP ngày 07/02/2017 phục vụ chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh năm 2016. Duy trì tốt việc Báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính tại Kế hoạch số 274/KH-STP ngày 22/02/2017. Phát động phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.
 - Kiện toàn Tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017.
    - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoạt động hiệu quả, nề nếp. Quý I, Sở Tư pháp thụ lý và giải quyết 2.095 hồ sơ, trong đó: trước hẹn 366, đúng hẹn 1.729, không có hồ sơ trễ hẹn.
    - Ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tư pháp năm 2017 và Quyết định đánh giá nội bộ năm 2017.
    11. Công tác Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực tư pháp:
    Trên cơ sở Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-STP ngày 12/01/2017 về phát động phong trào thi đua năm 2017; Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng; Công văn số 64/STP-VP ngày 12/01/2017 về việc phát động phong trào thi đua đợt 1 năm 2017; Công văn số 62/STP-VP ngày 12/01/2017 về hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2017; Công văn số 132/STP-VP ngày 23/01/2017 về đăng ký thi đua năm 2017; Kế hoạch số 241/KH-STP ngày 17/02/2017 phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Hưởng ứng các phong trào thi đua: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”… Ký giao ước thi đua năm 2017. 
    12. Công tác chỉ đạo, điều hành:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017 (Kế hoạch số 1947/KH-STP ngày 27/12/2016), trong đó xác định 15 nhóm công việc trọng tâm; trong Quý I/2017 phải thực hiện 05 nhóm công việc, đến nay đã hoàn thành 02 nhóm công việc; 01 nhóm công việc đã chuyển cho Sở Thông tin và Truyền thông (Công văn số 209/STP-HCTP ngày 14/02/2017 về việc đề xuất lồng ghép Đề án của Sở Thông tin và Truyền thông) theo chỉ đạo của UBND tỉnh; 02 nhóm công việc đang triển khai thực hiện; Kế hoạch số 160/KH-STP ngày 07/02/2017 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 137/KH-STP ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017. Tổng kết công tác Tư pháp năm 2016 và triển khai Kế hoạch năm 2017.
    - Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng vừa bám sát kế hoạch, vừa linh hoạt chủ động trong từng vụ việc cụ thể. Duy trì tốt các cuộc giao ban để chỉ đạo kịp thời tình hình thực hiện Kế hoạch công tác và triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Tư pháp đảm bảo sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành.
    II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
    Bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh; Quý I, Sở Tư pháp đã triển khai các mặt công tác Tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế -xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành Tư pháp. Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng; lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân; quản lý nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào nền nếp, việc xã hội hóa được tiếp tục đẩy mạnh đã phục vụ đắc lực hơn nhiệm vụ cải cách tư pháp, cải cách hành chính; công tác trợ giúp pháp lý đúng định hướng, ngày càng đi vào chiều sâu. Việc kiện tòan tổ chức bộ máy trong ngành Tư pháp được thực hiện thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, sự nghiêm minh của pháp luật; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ, mang lại hiệu quả rõ rệt. 
    Bên cạnh đó, công tác Tư pháp vẫn còn một số hạn chế như: Một số công việc triển khai còn chậm so với Kế hoạch đề ra; công tác phối hợp với các Sở, ngành đôi khi chưa đồng bộ./.

Văn phòng