Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp Quý I 
12/03/2019 
 

    Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 và Công văn số 746/UBND-KTTH ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2019. Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Quý I và chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019 như sau:

    I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I/2019
    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
     a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được quan tâm đúng mức về trình tự, thủ tục ban hành theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 về Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2019, gồm: 37 Quyết định; Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 về Danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, gồm: 03 Quyết định; trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/02/2019 về Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, gồm: 02 Nghị quyết.
    Ban hành Quyết định số 17/QĐ-STP ngày 26/02/2019 về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định văn bản; tăng cường đăng tải các tài liệu, hồ sơ tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh.
    Tổng số văn bản góp ý, thẩm định trong Quý I có 97 văn bản (24 thẩm định, 73 góp ý). Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 04//02/2019: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 16 quyết định quy phạm pháp luật và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật: 16 văn bản.
    b) Công tác kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được duy trì thường xuyên: Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 5373/KH-UBND ngày 14/12/2018 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019; Kế hoạch số 5374/KH-UBND ngày 14/12/2018 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019; Báo cáo số 330/BC-UBND ngày 17/12/2018 kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2017 đến ngày 01/11/2018; Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 28/01/2019 về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2018; Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018, gồm: 
    - Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 20 văn bản (03 Nghị quyết; 17 Quyết định); 
    - Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 53 văn bản (01 Nghị quyết; 49 Quyết định; 03 Chỉ thị). 
    Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 10/01/2019 về kết quả tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018; Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 28/01/2019 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, cụ thể: Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong năm 2018, gồm 103 quyết định quy phạm pháp luật . Công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền: tiếp nhận và kiểm tra 20 văn bản (02 nghị quyết, 18 quyết định, đạt 100%) của các huyện, thành phố gửi đến. Qua kiểm tra cho thấy các văn bản được ban hành vẫn còn một số sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, có 05 văn bản có dấu hiệu trái với các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên.
    Sở Tư pháp ban hành văn bản về báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018; Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 03/01/2019 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2019.
    c) Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp: Tham mưu UBND tỉnh bàn hành Kế hoạch số 699/KH-UBND ngày 27/02/2019 về việc hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019. Đề nghị phối hợp đề xuất nội dung, đối tượng, số lượng cần tập huấn, bồi dưỡng hỗ trợ pháp lý cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp năm 2019.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 28/01/2019 theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/01/2019 về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019; Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 28/01/2019 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh: 
    - Tình hình xử phạt vi phạm hành năm 2018 trên địa bàn tỉnh 4.385 vụ (giảm 465 vụ so với năm năm 2017); tổng số quyết định đã thi hành: 4.172 trường hợp (tăng 92%); quyết định chưa thi hành xử phạt: 213 trường hợp (giảm 2,32%); tổng số vụ chưa xử phạt: 205 trường hợp, (giảm 17,5%). Tổng số tiền thu được: 6.068.094.000 đồng, (giảm 15,1 %); số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 9.805.000 đồng, (giảm 97,7%). 
    - Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 119 đối tượng, tăng 86 đối tượng so với năm 2017; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 99 đối tượng; tăng 70 đối tượng so với năm 2017; áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng: 03 đối tượng; áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc: 07 đối tượng; tăng 06 đối tượng so với năm 2017, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 04 đối tượng.
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 08/01/2019 về tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 về việc miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 15/01/2019 công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và Kế hoạch số 710/KH-UBND ngày 27/02/2019 phát động thi đua trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Quyết định công bố Danh sách 18 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2018, gồm: huyện Ninh Phước (thị trấn Phước Dân; xã: Phước Thuận; Phước Thái; Phước Hậu; Phước Sơn; An Hải; Phước Hải; Phước Hữu); huyện Ninh Sơn (xã Ma Nới; Nhơn Sơn; Hòa Sơn; Lương Sơn); huyện Thuận Bắc (xã Lợi Hải; Công Hải; Bắc Sơn; Phước Kháng; Phước Chiến và Bắc Phong).
    - Trình Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2019. Rà soát củng cố thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.
    - Ban hành các Báo cáo về thực hiện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ; tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác cải cách Tư pháp năm 2019; thực hiện phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Ninh Thuận.
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm: 
    a) Công tác Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi: Ban hành Kế hoạch số 172/KH-STP ngày 23/01/2019 về kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn ghi chú Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam; giải quyết các thủ tục về hộ tịch để phục vụ cho việc thu thập thông tin dân cư; bổ sung hồ sơ trẻ em Nguyễn Văn Toàn.
    b) Công tác lý lịch tư pháp: Trong quý I, (Số liệu tính từ 05/12/2018 đến 07/3/2019), thụ lý 462 hồ sơ; đã cấp 348 phiếu lý lịch tư pháp và đang giải quyết 114 hồ sơ; vào sổ tiếp nhận thông tin 992; lập hồ sơ lý lịch tư pháp 129 hồ sơ, cập nhận bổ sung Quyết định bản án 463; xác minh việc chấp hành dân sự, án phí.
    c) Công tác Bồi thường nhà nước: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5260/KH-UBND ngày 05/12/2019 công tác bồi thường nhà nước năm 2019; tham mưu giải quyết vụ việc ông Nguyễn Ngọc Quế. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2019 .
    5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Công tác quản lý nhà nước về hoạt động luật sư: Công bố danh sách Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động luật sư năm 2018; tham gia góp ý phương án nhân sự, Đề án tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư nhiệm kỳ VII ( 2019-2024); đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 02 trường hợp và thu hồi chứng chỉ hành nghề Luật sư 01 trường hợp.
    - Công tác quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 183/UBND-TCDNC ngày 16/01/2019 về việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018.
    - Công tác quản lý nhà nước về hoạt động Công chứng: Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2018; hướng dẫn kết quả cung cấp thông tin tài sản đã được công chứng lên cơ sở dữ liệu công chứng của tỉnh; đăng ký kết quả tập sự hành nghề công chứng năm 2019; hỗ trợ cung cấp thông tin để cấp thẻ công chứng viên và Thừa phát lại cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố. Tình hình tổ chức và hoạt động Phòng Công chứng số 1: tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 3.891 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực: 540.614.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 130.519.900 đồng.
    - Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đấu giá tài sản: Báo cáo  tình hình tổ chức và hoạt động Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh năm 2018; tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp cho ý kiến về Đề án “ Giải thể Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp”. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã ký 06 hợp đồng. Tổng giá khởi điểm: 296.736.790 đồng, tổng giá bán: 314.792.790 đồng, chênh lệch 18.056.000 đồng. Tổng số phí thù lao thu được 16.060.164 đồng; nộp ngân sách nhà nước 6.424.066 đồng.
    - Thừa phát lại và Quản tài viên: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề Thừa phát lại năm 2018. 
     - Tư vấn pháp luật: Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật năm 2018. Tham mưu tư vấn vụ việc khiếu nại do UBND tỉnh giao như: thống nhất đề xuất UBND tỉnh xử lý dự án Trung tâm sản xuất tôm bố mẹ HVB - Ninh Thuận; xem xét chủ trương đầu tư dự án Khách sạn cao cấp kết hợp vườn ẩm thực tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; quyết định xử phạt vi hành chính của Công an huyện Ninh Phước; cho ý kiến thông qua kế hoạch tổ chức đối thoại với các hộ dân bị thi hồi đất thực hiện dự án Khu K2; tư vấn thu hồi đất khu Lô Cối (K1); đề xuất việc xử lý thanh toán, điều chỉnh Hợp đồng BT của các dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; Dự án điện gió Trung Nam,…
    b) Công tác trợ giúp pháp lý:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Thuận.
    - Ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐPHLN ngày 16/01/2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh; Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh; phê duyệt Kế hoạch Công tác trợ giúp pháp lý và Chương trình công tác trọng tâm năm 2019; Quyết định phân công người thẩm định chất lượng vụ việc (14 hồ sơ vụ việc đã hoàn thành); Quyết định số 16/QĐ-STP ngày 22/02/2019 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019 tại tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-STP ngày 21/02/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp Phòng thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; Kế hoạch số 257/KH-HĐPHLN ngày 14/02/2019 phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019; 
    Tổng số vụ việc các Phòng Chuyên môn thuộc Trung tâm thụ lý giải quyết: 28 vụ việc. Đã giải quyết: 28 vụ việc, đạt 100%.  Số vụ việc tiếp công dân cho các đối tượng không thuộc diện người được trợ giúp pháp lý: 09 vụ việc (Dân sự: 03; Đất đai: 01; Hình sự: 03; Khác: 02).
    6. Công tác xây dựng Ngành:
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 về việc giải thể Chi nhánh Ninh Phước - Thuận Nam và Chi nhánh Ninh Sơn - Bác Ái thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 ((Kế hoạch số 65/KH-STP ngày 08/01/2019, trong đó xác định 15 nhóm công việc trọng tâm; trong Quý I đã thực hiện hoàn thành 03 nhóm công việc. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết công tác Phổ biến giáo dục pháp luật và công tác Tư pháp năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019.
    Ban hành Quyết định số 03/QĐ-STP ngày 03/01/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Ninh Sơn-Bác Ái đối với ông Hoàng Xuân Ích; Quyết định số 04/QĐ-STP ngày 03/01/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Ninh Phước-Thuận Nam đối với ông Lưu Văn Hy; Kế hoạch số 147/KH-STP ngày 16/01/2019 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 20/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và triển khai nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. 
    7. Công tác thống kê, kế hoạch, tài chính:
    Ban hành Quyết định số 09/QĐ-STP ngày 14/01/2019 về việc ban hành Quy chế định mức chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản Sở Tư pháp; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tính minh bạch và quyền giám sát của mỗi công chức, viên chức; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng và tiết kiệm tối đa kinh phí được cấp hằng năm và tài sản của cơ quan; Quyết định số 05/QĐ-STP ngày 07/01/2019 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác năm 2018; Báo cáo thống kê kỳ báo cáo chính thức ngành Tư pháp năm 2018.
    Ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận về công tác thi tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2019; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2019; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 4860/KH-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Ban hành Quyết định: công bố Mục tiêu chất lượng năm 2019; Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019; Kế hoạch triển khai “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2019.  
    8. Công tác Thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    Ban hành Kế hoạch số 283/KH-STP ngày 18/02/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 269/KH-STP ngày 18/02/2019 về thực hiện Chương trình trọng tâm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kết luận hanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Đấu giá Đức Tín trong việc chấp hành pháp luật về đấu giá 12 lô đất tại khu quy hoạch dân cư A8, tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản; Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư tại Văn phòng luật sư Ngọc Khánh, Văn phòng luật sư Phúc Nguyên. Tham gia Ban chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận thành Công ty cổ phần; tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận.
    Tiếp nhận 03 đơn (02 kiến nghị; 01 khiếu nại) của người dân chuyển đến qua đường bưu điện và đã chuyển đến các cơ quan để giải quyết theo quy định pháp luật do không thuộc thẩm quyền giải quyết.
    9. Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tư pháp: 
    - Tham mưu trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Báo cáo số 03-BC/BCSĐ ngày 05/01/2019 kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2018. 
    - Ban hành Kế hoạch: Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2019; tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019; hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; thực hiện chuyển đổi phiên bản hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019. Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019; Quyết định số 72/QĐ-STP ngày 06/11/2018 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Trong đó xác định 22 nhiệm vụ trọng tâm trên 06 nội dung cải cách hành chính (đã thực hiện 16 nhiệm vụ).
    - Ban hành Kế hoạch số 2611/KH-STP ngày 17/12/2018 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động năm 2019; triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên chức trên hệ thống phần mềm.
    10. Công tác Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực tư pháp:
    Trên cơ sở Quyết định số 413/QĐ-BTP ngày 13/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 14/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, Sở đã ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch số 139/KH-STP ngày 16/01/2019 phát động phong trào thi đua năm 2019; Kế hoạch số 289/KH-STP ngày 19/02/2019 phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Kế hoạch số 316/KH-STP ngày 21/02/2019 về phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2019.
    11. Công tác chỉ đạo, điều hành:
    Ban hành Kế hoạch số 242/KH-STP ngày 13/02/2019 về về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2019; Kế hoạch số 166/KH-STP ngày 23/01/2019 về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội nghị quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh chuyên đề năm 2019  và Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan.
    II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
    Bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh; Quý I, Sở Tư pháp đã triển khai các mặt công tác Tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2018, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế -xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành Tư pháp. Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng; lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân; quản lý nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào nền nếp, việc xã hội hóa được tiếp tục đẩy mạnh đã phục vụ đắc lực hơn nhiệm vụ cải cách tư pháp, cải cách hành chính; công tác trợ giúp pháp lý đúng định hướng, ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, sự nghiêm minh của pháp luật; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Văn phòng