Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2017 
18/09/2017 
 

    Thực hiện Công văn số 3750/UBND-TH ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2017; Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

    I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
    1. Công tác xây dựng; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    1.1. Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý:
    a) Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ngày càng được quan tâm đúng mức về trình tự, thủ tục ban hành. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành cơ bản tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành (từ khâu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý và gửi cơ quan thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành). Do đó, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp giữa văn bản địa phương và văn bản cấp trên; tính hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, từ đó bảo đảm chất lượng của văn bản được ban hành khi tổ chức triển khai thực hiện. Sở Tư pháp đã chủ động ban hành Kế hoạch số 441/KH-STP ngày 16/3/2017 về việc tập huấn công tác lập đề nghị xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lập đề nghị xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh cho các cán bộ pháp chế của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, cán bộ tư pháp của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Tổng số văn bản góp ý, thẩm định trong 9 tháng đầu năm 2017 là 375 văn bản (136 thẩm định, 239 góp ý).
    b) Để bảo đảm công tác soạn thảo, ban hành văn bản QPPL (nhất là các văn bản có liên quan đến xây dựng chính sách) được tuân thủ chặt chẽ, thủ tục theo quy định và tiến độ thực hiện, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 4907/UBND-TH ngày 06/12/2016 đăng ký chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017, theo đó UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 09/01/2017 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017, với 30 Nghị quyết; đồng thời ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2017, với 49 văn bản.
    - Xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế lấy ý kiến doanh nghiệp khi ban hành các chính sách có liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    c) Tham mưu UBND tỉnh ban hành 05 văn bản QPPL( ) và trình HĐND tỉnh 02 dự thảo văn bản QPPL( ) liên quan đến công tác Tư pháp.
    1.2. Về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    a) Tham mưu UBND tỉnh tự kiểm tra 82 văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ ngày 01/5/2016 đến ngày 31/12/2016; kiểm tra 62 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành; Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng; Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 30/12/2016 về kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 10/10/2015 đến ngày 10/10/2016 đang còn hiệu lực pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
    b) Báo cáo số 1953/BC-STP ngày 28/12/2016 về kết quả rà soát các văn bản bản QPPL của UBND tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2016 và tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 theo Kế hoạch số 4854/KH-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh triển khai rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách của Trung ương, địa phương ban hành liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trình UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL năm 2016 với tổng số văn bản là 309 văn bản (Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 15/02/2017). Rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh có liên quan đến quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và quản lý, sử dụng con dấu với số văn bản là 06 văn bản.
    c) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận năm 2016; Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016; Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL và tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ.
    1.3. Công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
    a) Công tác pháp chế: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 25/01/2017 về công tác pháp chế năm 2017. Báo cáo số 187/BC-STP ngày 09/02/2017 về kết quả công tác pháp chế năm 2016. Duy trì chế độ giao ban theo quy định.
    - Tổ chức tập huấn công tác lập đề nghị xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và cấp huyện.
    b) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: 
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1127/KH-UBND ngày 03/4/2017 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017. Ban hành Công văn số 661/STP-XDKTrVB ngày 14/4/2017 về việc phối hợp, rà soát nội dung tập huấn, bồi dưỡng hỗ trợ pháp lý năm 2017; Công văn số 219/STP-XDKTrVB ngày 14/02/2017 về việc phối hợp rà soát nhu cầu hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2017; Công văn số 1543/STP-XDKTrVB ngày 21/8/2017 về việc báo cáo tình hình triển khai công tác tập huấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2017.
    2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:
    a) Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 127/KH-HĐPHPBGDPL ngày 12/01/2017 về tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật-Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017 (viết tắt là Hội thi); Quyết định số 204/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 14/02/2017 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Thành lập Ban Tổ chức Hội thi; Quyết định số 205/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 14/02/2017 của HĐPHPBGDPL về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và ban hành Thể lệ hội Hội thi. Theo Kế hoạch Hội thi đã được tổ chức vào ngày 19/8/2017 mà hiện nay đang hoàn thành báo cáo kết quả tổ chức hội thi.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 về Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh và Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 phân công nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đối với Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Kế hoạch số 1015/KH-UBND ngày 24/3/2017 phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.
    - Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Tổng kết công tác năm 2016 và ban hành Kế hoạch số 385/KH-HĐPHPBGDPL ngày 14/02/2017 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. 
    - Để thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; Sở Tư pháp phối hợp với Báo Ninh Thuận ký kết Chương trình số 51/CTr-STP-BNT và Đài phát thanh truyền hình ký kết Chương trình số 165/CTr-STP-ĐPTTH ngày 07/02/2017 để triển khai thực hiện. Thông qua đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu; đạt nhiều kết quả và mở rộng đến nhiều đối tượng. Cụ thể:
    + Tham gia Tọa đàm: Luật phí và lệ phí, Luật Đấu giá tài sản và Luật Tố tụng hành chính trên Đài Phát thanh và truyền hình.
    + Viết bài Hỏi-đáp trên Báo Ninh Thuận: những điểm mới về Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015, Luật Phí và lệ phí, Luật Dược.
    + Trả lời thư trong chuyên mục Hộp thư truyền hình trên Đài phát thanh và Truyền hình: 40 thư.
    Cử Báo cáo viên pháp luật phổ biến Bộ luật Dân sự năm 2015 tại các huyện: Thuận Bắc (70 người tham dự), Thuận Nam (100 người tham dự); các xã, phường: Đô Vinh, Bảo An và Thành Hải có trên 160 người tham dự; phổ biến Luật Đấu giá tài sản với hơn 40 người tham dự; Luật Trẻ em cho thanh niên tình nguyện chi viện do Tỉnh đoàn tổ chức với hơn 50 lượt người tham dự
    - Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát việc xây dựng, thực hiện Hương ước, quy ước; tình hình xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên  địa bàn tỉnh năm 2017.
    b) Công tác Hòa giải ở cơ sở: 
    - Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    - Được sự chấp thuận của UBND tỉnh tại Công văn số 1096/UBND-NC ngày 30/3/2017, Sở Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở tại 07/07 huyện, thành phố với 846/846 hòa giải viên tham dự.
    3. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước:
    a) Công tác Hộ tịch:
    - Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 09/5/2017 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc cải chính năm sinh.
    -   Cấp 09 bản sao hộ tịch.
    b) Công tác chứng thực: Triển khai Thông tư số 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực; Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành; Công văn số 413/HTQTCT-CT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Ban hành Kế hoạch số 829/KH-STP ngày 12/5/2017 kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 03/3/2017 phê duyệt cộng tác viên dịch thuật của huyện Ninh Hải (có 03 cộng tác viên).
    c) Công tác lý lịch tư pháp: 
    - Cấp phiếu Lý lịch tư pháp: Hồ sơ đã thụ lý: 1.385 hồ sơ ( hồ sơ trực tuyến:  12); trong đó:
    + Hồ sơ đã giao nhận cho đương sự: 1.221 hồ sơ hẹn trước.
    + Hồ sơ trễ hẹn: 147 hồ sơ.
    + Hồ sơ đang giải quyết theo quy định : 17 hồ sơ.
    - Vào sổ tiếp nhận thông tin: 2.249 thông tin. Lập hồ sơ lý lịch tư pháp: 309 hồ sơ.
    - Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận. 
    - Ban hành Quyết định số 43/QĐ-STP ngày 26/5/2017 về việc ủy quyền ký văn bản liên quan đến công tác lý lịch tư pháp. Theo đó, Giám đốc Sở ủy quyền cho Trưởng phòng Hành chính tư pháp ký phiếu xác minh thông tin LLTP, Phiếu cung cấp thông tin LLTP bổ sung và văn bản cung cấp thông tin LLTP bổ sung, văn bản cung cấp thông tin LLTP cho Trung tâm LLTP quốc gia và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; ký sao y bản chính, sao lục đối với thông tin LLTP trước khi chuyển cho Trung tâm LLTP quốc gia  và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố.
    d) Công tác giao dịch bảo đảm:
    - Ban hành Công văn số 146/STP-HCTP ngày 25/01/2017 về việc cơ quan tham mưu các khoản phí liên quan đến Giao dịch bảo đảm.
    -  Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2639/KH-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017; Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    e) Công tác bồi thường nhà nước: ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại cho hộ gia đình bà Cao Thị Kính; Công văn số 29/STP-HCTP ngày 09/01/2017 về việc gấp rút triển khai xem xét trách nhiệm hoàn trả Bồi thường trách nhiệm nhà nước; Công văn số 509/STP-HCTP ngày 24/3/2017 về việc góp ý dự thảo Luật trách nhiệm Bồi thường nhà nước (sửa đổi); Kế hoạch số 977/KH-STP ngày 30/5/2017 về việc triển khai áp dụng Bộ tiêu chí trong năm 2017 và tổng kết 03 năm triển khai áp dụng Bộ tiêu chí; Tờ trình số 1601/TTr-STP ngày 28/8/2017 về việc trình ký Báo cáo công tác Bồi thường nhà nước năm 2017.
    g) Công tác quốc tịch: tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 15/8/2017 tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
    h)  Công tác nuôi con nuôi:
    -  Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; Quyết định 1736/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 về việc sửa đổi Điều 2 của Quyết định 1362/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận.
    -  Ban hành Công văn số 1511/STP-HCTP ngày 16/8/2017  đề nghị Công an tỉnh xác minh nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi để làm con nuôi nước ngoài; Công văn số 1325/STP-HCTP ngày 25/7/2017 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở cơ sở trợ giúp xã hội; Công văn số 1251/STP-HCTP ngày 11/7/2017 về việc tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt.
    4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    a) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 887/KH-UBND ngày 17/3/2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo số 231/BC-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh về việc báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc tại tỉnh Ninh Thuận; 
    b) Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/01/2017 triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017; Kế hoạch số 2016/KH-UBND ngày 30/5/2017 về tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 
    Để tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính năm 2017 tại Hạt kiểm lâm các huyện: Ninh Sơn, Bác Ái; Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Thanh tra Sở Y tế. Trên cơ sở đó, ngày 31/5/2017, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 986/KH-ĐKT để triển khai thực hiện.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 242/BC-UBND ngày 02/8/2017 về báo cáo Tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Báo cáo số 1553/BC-ĐKT ngày 21/8/2017 về kết quả kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
    c) Tham gia tư vấn pháp luật xử lý vụ việc vi phạm hành chính của Công ty TNHH thực phẩm Nam Nguyên, Công an tỉnh, Công an huyện Thuận Nam, Thuận Bắc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh... Báo cáo kết quả thực hiện nội dung Thông báo số 76/TB-VPUB ngày 14/3/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về vụ việc khiếu nại của các hộ dân tại tiểu khi 63a, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn; Báo cáo UBND tỉnh về dự án Khu du lịch Bình Tiên theo yêu cầu tại Thông báo số 187/TB-VPUB ngày 01/6/2017; tham mưu tư vấn vụ khiếu nại đất đai của 3 hộ dân tại huyện Thuận Nam theo Công văn 2237/VPUB-TCD ngày 18/7/2017 của Văn phòng UBND tỉnh;
    5. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC):
    5. 1. Cải cách thủ tục hành chính tại Sở:
    a) Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1929/KH-STP ngày 23 tháng 12 năm 2016 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 1405/SNV-CCHC ngày 26/5/2017, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1017/STP-VP ngày 02/6/2017 hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở thống nhất quy trình thực hiện việc thành lập, kiện toàn, tổ chức lại các Ban Chỉ đạo và tổ chức phối hợp liên ngành, góp phần vào quá trình cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.
    b) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung  trên lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 công bố TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 công bố TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
    c) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2017). Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của các Sở, ban, ngành tỉnh Ninh Thuận. Kết quả đến nay có 814 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và 344 thủ tục hành chính không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ này. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính.
    d) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 09/5/2017  công bố TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, cụ thể trên các lĩnh vực: Luật sư, Công chứng, Giám định Tư pháp, Tư vấn pháp luật, Bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Quyết định số 2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp, gồm 112 thủ tục để thay thế 90 thủ tục hành chính đã được công bố, trong đó giảm thời gian giải quyết 50/112 thủ tục, đạt 44,64%. Đến nay, có 139 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; đã được niêm yết công khai đầy đủ 139 TTHC trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp với 11 lĩnh vực, gồm: Lý lịch tư pháp : 03TT; Nuôi con nuôi: 03 TT; Chứng thực: 02 TT; Trợ giúp pháp lý: 09 TT; Luật sư: 20TT; Tư vấn pháp luật: 10TT; Công chứng: 39TT (trong đó QLNN: 27TT, Tổ chức hành nghề CC: 22TT); Giám định tư pháp: 11TT; Đấu giá tài sản: 11TT; trọng tài thương mại: 19TT; Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản: 12TT; bồi thường nhà nước: 07TT; phổ biến giáo dục pháp luật: 02TT.
    e) Thực hiện giải quyết TTHC tại Sở Tư pháp: Đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy trình TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình một cửa trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; có phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; có sổ theo dõi quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả nên chất lượng giải quyết hồ sơ ngày càng nâng lên, số hồ sơ đều giải quyết đúng và trước hẹn. Từ đó, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp. 
    g) Từ đầu năm 2017 đến nay không có phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính.
    h) Thực hiện cơ chế “một cửa”: Sở Tư pháp có 08 phòng và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trong đó có 03 phòng và 02 đơn vị triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt yêu cầu. Bố trí 03 công chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (trong đó 01 chuyên trách) do đồng chí Phó Chánh Văn phòng phụ trách làm Tổ trưởng. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoạt động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-STP ngày 28/12/2013.
    i) Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016; Sở Tư pháp xây dựng dự thảo Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với thủ tục lý lịch tư pháp, thủ tục chứng thực, thủ tục đăng ký kết hôn và thủ tục đăng ký khai sinh, chứng thực, xác thực của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, Sở Thông tin truyền thông là đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ về chỉ số hài lòng của người dân đối với các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Sở Tư pháp đã chủ động ban hành Công văn 209/STP-HCTP ngày 14/02/2017; theo đó đề xuất lồng ghép với Đề án của Sở Thông tin truyền thông.
5.2. Kiểm soát thủ tục hành chính:
    - Góp ý 36 Dự thảo Quyết định công bố TTHC của các Sở, ban, ngành. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 47 Quyết định công bố TTHC (cấp tỉnh 28, cấp huyện 10, cấp xã 09). Tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh được công bố là 1.208 thủ tục (TT mới ban hành, được chuẩn hóa: 820; sửa đổi, bổ sung: 09; thay thế hoặc bãi bỏ: 379).
    Sau khi được UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố các TTHC, Sở Tư pháp đã tổ chức nhập dữ liệu 829 TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy định TTHC và đề nghị Cục Kiểm soát TTHC công khai theo quy định; đồng thời rà soát đề nghị Cục Kiểm soát TTHC không công khai (gỡ bỏ) 379 TTHC không còn hiệu lực.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 23/01/2017 về truyền thông công tác kiểm soát TTHC năm 2017.
    5.3. Tình hình thực hiện Bộ chỉ số PCI:
    a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ các Kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 23/01/2017 về truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017; Kế hoạch số 5260/KH-UBND ngày 28/12/2016 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017; Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; Công văn số 804/UBND-NC ngày 14/3/2017 về việc tập trung thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.
    b) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3052/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường.
    c) Thực hiện Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 21/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 Sở đã ban hành Công văn số 312/STP-KSTTHC ngày 27 tháng 02 năm 2017 về việc triển khai thực hiện  Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực  cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017.
    d) Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 26/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tổ chức ký kết và ban hành Quy chế phối hợp hành động thực hiện Chỉ số thiết chế pháp lý giữa các cơ quan có liên quan số 354/QCPH-STP-TTr-CA-VKS-TA-THA để thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
    Ban hành Kế hoạch số 1874/KH-STP ngày 15/12/2016 triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) về “Thiết chế pháp lý” năm 2017.
    6. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác bổ trợ tư pháp:
    - Về lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật: 
    + Ban hành Quyết định số 08/QĐ-STP ngày 10/01/2017 về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư Hoàng Ấn và Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng Luật sư; Công văn số 229/STP-BTTP ngày 19/02/2017 gửi Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho bà Nguyễn Minh Hà. Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư Hải Phát.   
    Nhằm bảo đảm đội ngũ Luật sư hoạt động hành nghề theo đúng quy định pháp luật, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 902/STP-BTTP ngày 19/5/2017 đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với đội ngũ Luật sư là thành viên của Đoàn, nhất là các Luật sư chưa đăng ký hành nghề theo quy định của pháp luật.
    + Tham mưu Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo Đoàn Luật sư tăng cường công tác quản lý, giám sát luật sư theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông báo số 1301/TB-STP ngày 19/7/2017 về thông báo thời gian kiểm tra về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 1270/STP-BTTP ngày 12/7/2017 góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn triển khai Luật Luật sư.
    + Cấp 03 thẻ Tư vấn viên pháp luật cho Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.
     - Về lĩnh vực công chứng: Triển khai Thông tư số 257/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Công văn số 247/STP-BTTP ngày 27/02/2017 về hướng dẫn việc áp dụng thực hiện mức thu phí chứng thực và mức trần thu phí chứng thực tại UBND cấp xã;
    Phối hợp Ban vận động thành lập Hội công chứng viên tỉnh tổ chức thành công Đại hội Hội công chứng viên tỉnh và thẩm định hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội công chứng viên tỉnh giai đoạn 2017 – 2021.
    Báo cáo 518/BC-STP ngày 27/3/2017 về tình hình chuyển đổi Văn phòng công chứng. Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 06/06 Văn phòng Công chứng, tuy nhiên trên thực tế chưa thực hiện được việc chuyển đổi loại hình công ty hợp danh theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Công chứng năm 2014. Qua đó Sở Tư pháp đã có kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp tham mưu hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng, đảm bảo tính ổn định, khả thi và phù hợp với thực tiễn, trong đó có thực tiễn tại tỉnh Ninh Thuận hiện nay. 
     Cung cấp thông tin theo Công văn số 582/STP-BTTP ngày 14/7/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long về công chứng viên; Công văn số 1272/STP-BTTP ngày 12/7/2017 phúc đáp công văn số 51/UBND ngày 22/6/2017 của UBND Phường Bảo An về công bố di chúc.
 Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên cho 03 trường hợp đã có kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai; Công văn số 1563/STP-BTTP ngày 22/8/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1224/QĐ-BTP ngày 01/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam; Báo cáo số 1460/BC-STP ngày 10/8/2017 báo cáo kế hoạch chuyển đổi loại hình hoạt động của Văn phòng công chứng.
    - Về lĩnh vực giám định tư pháp: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; phê duyệt danh sách thành viên của Ban Chỉ đạo.
    Ban hành Công văn số 168/STP-BTTP ngày 08/02/2017 về việc triển khai Thông báo số 04/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; Công văn số 719/STP-BTTP 24/4/2017 về việc góp ý dự thảo Đề án " Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp" đến năm 2022. Triển khai tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp tại cơ quan đơn vị.
    Thông báo số 1302/TB-STP ngày 19/7/2017 về thời gian kiểm tra về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và đã tổ chức kiểm tra Trung tâm giám định pháp y trực thuộc Sở Y tế.
    - Về lĩnh vực bán đấu giá tài sản: Ban hành Công văn số 113/STP-BTTP ngày 20/01/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản; Công văn số 493/STP-BTTP ngày 22/3/2017 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 907/UBND-TH ngày 20/3/2017; Công văn số 449/STP-BTTP ngày 16/3/2017 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.
    Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh (tại Tờ trình số 755/TTr-STP ngày 03/5/2017). Ban hành Công văn số 694/STP-BTTP ngày 19/4/2017 về việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản; Công văn số 1603/STP-BTTP ngày 28/8/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá; Công văn số 1433/STP-BTTP ngày 07/8/2017 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
    - Trong 9 tháng đầu năm (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 04/8/2017) Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã ký 31 hợp đồng, tổ chức đấu giá thành 38 với giá khỏi điểm 11.580.644.500 đồng, giá bán 12.005.697.000 đồng chênh lệch 425.052.500 đồng.
    - Về thực hiện Thiết chế pháp lý: 
    Tổ chức ký kết Quy chế số 354/QCPH-STP-TTr-CA-TA-VKS-THA ngày 06/3/2017 giữa Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về Phối hợp hành động thực hiện chỉ số " Thiết chế pháp lý" nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 - 2020 và Công văn số 522/STP-BTTP ngày 27/3/2017 về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ số thiết chế pháp lý năm 2016; Công văn số 479/STP-BTTP ngày 21/3/2017 về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp hành động thực hiện chỉ số " Thiết chế pháp lý"; tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ký Công văn số 2766/UBND-NC ngày 12/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp hành động nâng cao chỉ số Thiết chế pháp lý và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ số Thiết chế pháp lý theo Quy chế số 354/QCPH-STP-TTr-CA-TA-VKS-THA ngày 06/3/2017 về phối hợp hành động thực hiện chỉ số Thiết chế pháp lý nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 – 2020.
    Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 746/KH-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
    b) Công tác trợ giúp pháp lý:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
    - Tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành ban hành Kế hoạch số 649/KH-HĐPHLN ngày 13/4/2017 hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017. Kế hoạch số 1441/KH-HĐPHLN ngày 08/8/2017 kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017. Quyết định số 66/QĐ-HĐPHLN ngày 11/9/2017 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017.
    - Ban hành Quyết định số 09/QĐ-STP ngày 10/01/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch Công tác trợ giúp pháp lý năm 2017. Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 19/4/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch số 54/KH-TTTGPL ngày 18/4/2017 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017. Quyết định số 39/QĐ-STP ngày 21/4/2017 ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9/1997-06/9/2017); Quyết định số 55/QĐ-STP ngày 03/8/2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017.
    - Báo cáo 603/BC-STP ngày 07/4/2017 về kết quả thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.  
    - Ban hành Công văn 166/STP-BTTP ngày 08/02/2017 về việc triển khai Quyết định số 2662/QĐ-BTP ngày 29/12/2016 về việc ban hành tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2016 và năm 2017; Công văn số 156/STP-BTTP ngày 07/02/2017 về việc thực hiện quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư và Công văn số 971/STP-BTTP ngày 29/5/2017 về việc triển khai thực hiện thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 491/STP-BTTP ngày 22/3/2017 về việc báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 25/01/2013 của Bộ Tư pháp.
    - Tổng số vụ việc các Phòng Chuyên môn, Chi nhánh thuộc Trung tâm thụ lý giải quyết: 246 vụ việc. Đã giải quyết: 246 vụ việc, đạt 100%.
    7. Công tác xây dựng Ngành:
    a) Ban hành Kế hoạch số 322/KH-STP ngày 28/02/2017 kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng chuyên môn; luân chuyển, điều động công chức của Sở Tư pháp; Kế hoạch số 240/KH-STP ngày 17/02/2017 về việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII);  Kế hoạch số 356/KH-STP ngày 07/03/2017 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 06/01/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 536/UBND-NC ngày 23/2/2017 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 20/02/2017 về phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017; Kế hoạch số 1861/KH-STP ngày14/12/2016 triển khai thực hiện Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 193/STP-VP ngày 10/02/2017 về việc tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức...
    b) Ban hành Công văn số 628/STP-VP ngày 11/4/2017 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở. Theo đó đã mô tả cụ thể đối với 32 vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2070/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 và xác định các Khung năng lực tương ứng với từng vị trí việc làm.
    c) Căn cứ Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 20/02/2017 phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017. Việc bố trí công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo kế hoạch, lộ trình và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan; phù hợp với công tác quy hoạch của Sở. Trong 09 tháng đầu năm 2017, sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Sở Tư pháp đã cử 02 công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng Trung cấp Lý luận chính trị (hệ không tập trung); 04 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị (hệ tập trung);03 công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính; 02 công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên; lập thủ tục đề nghị Sở Nội vụ  ban hành quyết định cử công chức đi học lớp Thạc sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự lớp bồi dưỡng Trợ giúp viên pháp lý hạng II.
    d) Ngày 24/10/2016, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1546/KH-STP triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Phòng và đơn vị thuộc Sở nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả: đưa ra khỏi quy hoạch 14 đồng chí, bổ sung quy hoạch đối với 18 đồng chí.
    Ngày 10/3/2017, Sở Tư pháp tiếp tục ban hành Kế hoạch số 381/KH-STP triển khai thực hiện công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo. Kết quả: Theo Thông báo số 766/TB-STP ngày 05/5/2017 về kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo, có 34 công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (trong đó đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phê duyệt kết quả quy hoạch đối với 13 công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh thuộc Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý); đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt kết quả quy hoạch đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở đối với 06 công chức (Giám đốc: 03, Phó Giám đốc: 03). 
    8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:
     - Triển khai cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư tại Văn phòng luật sư Thanh Thủy. Kết quả: Hoạt động của Văn phòng luật sư Thanh Thủy về cơ bản đảm bảo các quy định của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, quá trình hoạt động vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như: thực hiện việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng nhưng nội dung hợp đồng chưa thể hiện đầy đủ, chi tiết các nội dung; chưa tiến hành thanh lý hợp đồng với khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng; chậm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng quý I năm 2017.
    - Tiến hành cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Kết quả: đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đến các công chức, viên chức của đơn vị; chế độ thông tin báo cáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên, quá trình hoạt động vẫn còn một số thiếu sót như: việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo chưa được thực hiện thường xuyên; chưa xây dựng kế hoạch triển khai đối với các chuyên đề cụ thể như kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; chưa ban hành Quy chế tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, chưa triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
    - Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại Công ty TNHH đấu giá Chương Dương – Chi nhánh Ninh Thuận. Kết quả: hồ sơ bán đấu giá về cơ bản đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, hoạt động của Chi nhánh vẫn còn một số hạn chế như: hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá có công chứng nhưng không đánh số trang; sổ đăng ký bán đấu giá tài sản, sổ theo dõi tài sản bán đấu giá đã được lập nhưng thực hiện việc ghi chép, quản lý sổ không đúng hướng dẫn; thời hạn thực hiện chế độ báo cáo chậm so với quy định; nội dung báo cáo chưa đầy đủ theo hướng dẫn; treo biển hiệu không đúng vị trí; chưa tiến hành kê khai thuế GTGT quý II năm 2017, không kê khai đầy đủ và không nộp đầy đủ tiền thuế.
    - Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. Kết quả: công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được đẩy mạnh, củng cố, kiện toàn vì vậy các vụ việc tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật được Trung tâm thực hiện đều đạt chất lượng tốt; công tác trợ giúp pháp lý lưu động được các cấp chính quyền địa phương quan tâm phối hợp nên đã đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, hồ sơ thanh toán vụ việc trợ giúp pháp lý còn có thiếu sót như: việc người thực hiện trợ giúp pháp lý kê khai không cụ thể thời gian làm việc (buổi hoặc cả ngày (02 buổi)) mà chỉ ghi ngày làm việc trong phiếu xác nhận thời gian làm việc.
    - Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư đối với Văn phòng luật sư Thanh Thủy theo kế hoạch thanh tra đầu năm.
    - Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư đối với Văn phòng luật sư Thanh Thủy, Công ty TNHH đấu giá Chương Dương – Chi nhánh Ninh Thuận theo kế hoạch thanh tra đầu năm.
    - Báo cáo kết quả thực hiện nội dung Công văn số 5419/UBND-NC ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Lại Hồng Vân; triển khai thực hiện Thông báo số 357/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra từ năm 2007 đến hết năm 2016 theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Tư pháp và báo cáo kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Kim Long cho Ban Nội chính Tỉnh ủy.
    - Góp ý dự thảo Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết  số 10-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; ban hành Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 20/6/2017 về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020.
    - Trong kỳ, Sở nhận được 13 đơn (02 đơn kiến nghị, phản ánh, 06 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo), giảm 04 đơn so với cùng kỳ năm trước (giảm 25%). Trong đó : lĩnh vực công chứng: 03 đơn; đất đai 06 đơn; lĩnh vực khác 04 đơn. Kết quả xử lý đơn: đơn không thuộc thẩm quyền 11 đơn, đã xử lý 11 đơn (hướng dẫn 03 đơn; chuyển 07 đơn; lưu theo dõi 01 đơn), đơn không thuộc thẩm quyền 02 đơn.
   - Đã xử lý 02 đơn:
     + Đơn khiếu nại Phòng Công chứng số 1 công chứng di chúc không đúng quy định của pháp luật. Qua xác minh kết luận việc khiếu nại của người dân là không đúng và quyết định giữ nguyên toàn bộ nội dung bản di chúc đã công chứng.
   + Đơn tố cáo Văn phòng công chứng Thanh Hằng công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật. Kết quả xác minh cho thấy, việc tố cáo của công dân là đúng một phần. Do đó, đã có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải tuyên bố Hợp đồng tặng cho nêu trên vô hiệu theo quy định. Đồng thời xử phạt công chứng viên Nguyễn Thanh Bình số tiền 1,5 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm: sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định
    9. Công tác chỉ đạo, điều hành; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng:
    a) Công tác chỉ đạo, điều hành:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017 (Kế hoạch số 1947/KH-STP ngày 27/12/2016).
    - Ban hành Kế hoạch số 160/KH-STP ngày 07/02/2017 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 137/KH-STP ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017. Tổng kết công tác Tư pháp năm 2016 và triển khai Kế hoạch năm 2017.
    - Tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác cải cách Tư pháp 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017; Báo cáo kết quả công tác Tư pháp 06 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm gửi Bộ Tư pháp theo quy định.
    - Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng vừa bám sát kế hoạch, vừa linh hoạt chủ động trong từng vụ việc cụ thể. Duy trì tốt các cuộc giao ban để chỉ đạo kịp thời tình hình thực hiện Kế hoạch công tác và triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Tư pháp đảm bảo sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành.
    b) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính:
    - Để triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, hàng năm Sở Tư pháp đều ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin xác định cụ thể nội dung thực hiện phù hợp với lộ trình. Năm 2017, ban hành Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 15/01/2017, trong đó tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin mạng, ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ người dân, doanh nghiệp và xác định nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Ban hành Kế hoạch số 576/KH-STP ngày 31/3/2017 triển khai thực hiện Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
    Tiếp tục duy trì sử dụng mạng nội bộ (LAN) và mạng Internet trong trao đổi công việc qua hệ thống thư điện tử (Email).
    Ban hành Quyết định số 36/QĐ-STP ngày 12/4/2017 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận và Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở. Ngày 27/02/2017, Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Trang thông tin điện tử. Tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 01/5/2017, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã đăng 101 tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở. Việc đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử Sở được đưa vào tiêu chí xét thi đua khen thưởng của năm.
    Hiện nay các công chức thuộc Sở Tư pháp đã thường xuyên sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử trong cơ quan. Tuy nhiên, chưa quy định cụ thể quy trình để thống nhất đồng bộ triển khai thực hiện.
    - Ban hành Báo cáo số 383/BC-STP ngày 10/02/2017 Tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Quyết định số 83/QĐ-STP ngày 14/11/2016 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, trong đó xác định 26 nhiệm vụ trọng tâm trên 06 nội dung cải cách hành chính; Kế hoạch số 139/KH-STP ngày 24/01/2017 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017; Báo cáo số 157/BC-STP ngày 07/02/2017 phục vụ chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh năm 2016. Duy trì tốt việc Báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính tại Kế hoạch số 274/KH-STP ngày 22/02/2017. Phát động phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017. Kiện toàn Tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017. Ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tư pháp năm 2017 và Quyết định đánh giá nội bộ năm 2017. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoạt động hiệu quả, nề nếp.
    c) Công tác Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực tư pháp:
    Trên cơ sở Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-STP ngày 12/01/2017 về phát động phong trào thi đua năm 2017; Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng; Công văn số 64/STP-VP ngày 12/01/2017 về việc phát động phong trào thi đua đợt 1 năm 2017; Công văn số 62/STP-VP ngày 12/01/2017 về hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2017; Công văn số 132/STP-VP ngày 23/01/2017 về đăng ký thi đua năm 2017; Kế hoạch số 241/KH-STP ngày 17/02/2017 phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Hưởng ứng các phong trào thi đua: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”… Ký giao ước thi đua năm 2017. Ban hành Kế hoạch số 730/KH-STP ngày 26/4/201 về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2017”. Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
    II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
    1. Những kết quả đạt được:
    Bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, sát hợp, tạo chuyển biến tích cực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế -xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành Tư pháp. Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng; lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân; quản lý nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào nề nếp, việc xã hội hóa được tiếp tục đẩy mạnh theo đúng chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính; công tác trợ giúp pháp lý triển khai đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền pháp luật. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong ngành Tư pháp được thực hiện thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, nghiêm minh; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ. 
    2. Những hạn chế và nguyên nhân:
    a) Hạn chế:
    - Công tác phối hợp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao, chưa phát huy hết trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. 
    - Hiệu quả triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa cao, chưa phản ánh đúng những khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương. Việc tham mưu chuẩn hóa thủ tục hành chính còn chậm. 
    - Một số tổ chức hành nghề luật sư chưa thật sự nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Luật sư và pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động. Một số luật sư năng lực, kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu  chưa thật sự đáp ứng kịp nhu cầu của công việc. 
    b) Nguyên nhân:
    - Nguồn nhân lực làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ. 
    - Công tác phối hợp trong theo dõi thi hành pháp luật chưa chặt chẽ. Khối lượng các mặt công tác theo dõi thi hành pháp luật rộng, trên nhiều lĩnh vực. 
    - Vai trò tự quản của tổ chức luật sư chưa được phát huy đầy đủ; công tác phối hợp giữa luật sư và cơ quan quản lý nhà nước chưa nhịp nhàng. 
    - Một số Sở, ngành, địa phương báo cáo chậm so với thời gian quy định nên ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, báo cáo.
    - Khối lượng công việc ngày càng nhiều, trong khi đó tổ chức, biên chế, chất lượng nguồn nhân lực, kinh phí và trách nhiệm của một số công chức, viên chức chưa đảm bảo.
    Trên đây là báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận./.

Văn phòng