Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 
11/01/2017 
 

    Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính về việc lập báo cáo công tác hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016, cụ thể như sau:

    Phần thứ nhất
    TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

    I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT
    Ngay từ đầu năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/01/2016 về việc triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung Kế hoạch, Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định; tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ pháp luật về XLVPHC cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định.
    II. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
    Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các Bộ, ngành để tổ chức thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC. Trên cơ sở Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đạt hiệu quả, tránh sự chồng chéo trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC tại địa phương; ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành:
    - Quyết định số 91/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động kinh doanh thuốc Thú y trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    - Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 Quy định về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN VỀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
    1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:
    Căn cứ Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 410/KH-HĐPHPBGDPL ngày 03/02/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức, tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật được Trung ương, địa phương ban hành, trong đó lĩnh vực về XLVPHC được quan tâm, chú trọng, nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác, thượng tôn pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.
    Trên cơ sở các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện, như sau:
    - Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập huấn nghiệp vụ về XLVPHC cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác XLVPHC tại 07 huyện, thành phố và 65 xã, phường, thị trấn;
    - Sở Y tế: tổ chức 01 lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về XPVPHC trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cho 41 cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm;
    - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
    + Tổ chức Hội nghị tập huấn cho công chức, viên chức có liên quan đến công tác XLVPHC về Luật xử lý VPHC năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và một số Nghị định về xử phạt VPHC chuyên ngành.
    + Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về một số chính sách hỗ trợ, phát triển thuỷ sản và các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; các văn bản pháp luật về XLVPHC cho hộ kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; tổ chức cho 667 hộ dân ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng;
    - Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 516/KH-CAT-PV11 ngày 25/7/2016 về triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trong ngành Công an, nhằm quán triệt, triển khai có hiệu quả trong lực lượng Công an; tiếp tục nâng cao công tác quản lý về XLVPHC và xác định rõ trách nhiệm cho các đơn vị, địa phương;
    - Sở Tài nguyên và Môi trường tập huấn nghiệp vụ về XLVPHC quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.
    Bên cạnh các hình thức phổ biến, giáo dục truyền thống, một số Sở, ngành và địa phương còn chủ động nhiều hình thức để phù hợp với đối tượng như: tuyên truyền qua phóng sự, bản tin, sóng truyền thanh của địa phương; tuyên truyền lưu động; lồng ghép các buổi sinh hoạt đoàn thể ở cơ quan, địa phương; tổ chức “Ngày pháp luật” hàng tháng và cập nhật văn bản pháp luật trên Trang thông tin điện tử của ngành mình để theo dõi.
    IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
    - Công tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về XLVPHC:
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm liên ngành (gồm Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường) theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 07 huyện, thành phố, về theo dõi kiểm tra lĩnh vực đất đai, xây dựng và lâm nghiệp.
    Qua kiểm tra cho thấy, công tác này được tổ chức triển khai tương đối đồng bộ, mức độ tuân thủ pháp luật của cá nhân, tổ chức có nhiều chuyển biến, việc kiểm tra đã giúp cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật từng bước đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả tích cực. Đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật để kiến nghị cấp trên, đồng thời hướng dẫn những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện, sau kiểm tra Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3474/UBND ngày 26/8/2016 về việc khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót vừa qua.
    Ngoài nhiệm vụ nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức kiểm tra, thanh tra nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực thi nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức, cụ thể:
    * Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 160/QĐ-STP ngày 09/12/2015 phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016, thực hiện 03 cuộc thanh tra đối với các Văn phòng Luật sư, Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh.
    * Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành:
    + Quyết định số 541/QĐ-SNNPTNT ngày 17/12/2015 về việc giao nhiệm vụ, kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 cho 05 Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
    + Quyết định số 537/QĐ-SNNPTNT ngày 16/12/2015 về việc giao nhiệm vụ, kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 cho Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
    * Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 396/QĐ-SGTVT ngày 14/12/2016 về phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2016;
    * Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ban hành Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 về việc thành lập tổ kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2016.
    V. XÂY DỰNG, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
    - Về tổ chức bộ máy, biên chế
    Hiện nay, các Sở, ngành bố trí cán bộ, công chức làm kiêm nhiệm, mặt khác cán bộ làm công tác này không ổn định do điều chuyển vị trí và một số chưa đáp ứng theo yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Riêng Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ giao tại Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật bố trí 03 biên chế.
Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận nhiệm vụ mới như: Kiểm soát thủ tục hành chính, hộ tịch, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính..., nhưng biên chế hiện nay chỉ bố trí được 03 đến 04 công chức. 
    - Về kinh phí: Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật (thay thế Công văn số 616/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 03/3/2015), do đó việc lập, thanh quyết toán và bố trí kinh phí gặp nhiều khó khăn.
    VI. CÔNG TÁC BÁO CÁO, THỐNG KÊ
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh kèm theo tại Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015, trong đó giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện chế độ báo cáo 06 tháng, hàng năm theo theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
    Phần thứ hai
    TÌNH HÌNH THỰC THI, ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

    I. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH
    Trên cơ sở báo cáo của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, tình hình XPVPHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực như: môi trường, an toàn giao thông đường bộ, quản lý và bảo vệ rừng, thương mại (buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác), xây dựng, đất đai.
    II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
    1. Số vụ việc vi phạm và đối tượng bị XLVPHC
    Tổng số vụ vi phạm: 3273 vụ (kèm theo biểu Mẫu số 1).
    2. Kết quả thi hành quyết định XPVPHC
    - Tổng số quyết định xử phạt: 3226 quyết định (bao gồm: 2807 cá nhân, 419 tổ chức);
    - Tổng số quyết định đã thi hành: 2703 trường hợp, quyết định chưa thi hành xử phạt: 523 trường hợp;
    - Tổng số vụ chưa xử phạt: 09 trường hợp; 
    - Tổng số quyết định bị cưỡng chế thi hành: 0 trường hợp;
    - Tổng số tiền thu được: 7.107.110.000 đồng;
    - Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 615.212.000 đồng.
    - Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 21 trường hợp.
    3. Một số vấn đề khác
    - Nhìn chung trên địa bàn tỉnh thời gian qua chủ yếu xử phạt bằng hình thức phạt tiền là thường xuyên áp dụng; biện pháp khắc phục hậu quả và biện pháp ngăn chặn và bảo đảm XLVPHC tương đối ít được áp dụng.
    - Các lĩnh vực xảy ra nhiều hành vi vi phạm hành chính, như: Lĩnh vực Giao thông vận tải tổng số vụ vi phạm là 1989; Lĩnh vực Tài nguyên môi trường tổng số vụ vi phạm là 08; Lĩnh vực Thương mại tổng số vụ vi phạm là 197; Lĩnh vực Quản lý rừng, lâm sản, thủy sản tổng số vụ vi phạm là 446.
    III. KẾT QUẢ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
    1. Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 0 đối tượng.
    2. Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp XLHC: 0 đối tượng, trong đó:
    - Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 0 đối tượng;
    - Áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng: 0 đối tượng;
    - Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở bắt buộc: 0 đối tượng.
    3. Tình hình thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 0 đối tượng. 
    4. Số vụ khiếu nại, khởi kiện đối với lập hồ sơ và ra quyết định áp dụng các biện pháp xử lý: 0 không.
    Phần thứ ba
    NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
    I. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC XUẤT PHÁT TỪ CÁC CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
Qua quá trình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và một số Nghị định chuyên ngành về XLVPHC đã bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổng hợp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác XLVPHC trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã kiến nghị Chính phủ, các Bộ ngành liên quan tại Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 10/11/2015, Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 07/6/2016 và được Bộ Tư pháp tổng hợp chung tại Báo cáo số 172/BC-BTP ngày 11/7/2016 để báo cáo Chính phủ.
    II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
    1. Đối với Chính phủ
    - Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua.
    - Phê duyệt Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về vi phạm hành chính để các cơ quan chức năng xử phạt theo dõi.
    2. Đối với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành Trung ương 
    - Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Sở, ngành, địa phương.
    - Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, để thay thế Công văn số 616/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 03/3/2015; đồng thời có chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác này.
    Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp nghiên cứu, tổng hợp./.

KSTTHC