Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 
11/01/2017 
 

    Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016, nội dung như sau:

    I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2016
    1. Những kết quả đạt được 
    a) Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện:
    Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2016 được ban hành tại Quyết định số 486/QĐ-BTP ngày 23/3/2016 và căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai và ban hành một số văn bản chỉ đạo, cụ thể như sau:
- Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh;
    - Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/01/2016 về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh;
    b) Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
    Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm và xem nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục là cầu nối giữa đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân.
    Căn cứ Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 410/KH-HĐPHPBGDPL ngày 03/02/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức, tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật được Trung ương, địa phương ban hành, nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, thực hiện tốt khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
    Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 980/KH-UBND ngày 22/3/2016 về tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1192/KH-UBND ngày 04/4/2016 về tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; Kế hoạch số 2000/KH-UBND ngày 26/5/2016 về tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; Kế hoạch số 1397/KH-UBND ngày 14/4/2016 về việc phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.
    Trên cơ sở các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện, như sau:
    - Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến:
    + Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho 80 cán bộ, công chức các Sở, ngành và địa phương;
    + Luật Hộ tịch 2014; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP cho 200 cán bộ, công chức các Sở, ngành và địa phương;
    + Phối hợp với Cục Thi hành án tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 cho 20 cán bộ, công chức, viên chức ngành thi hành án các huyện, thành phố;
    + Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại 07 huyện, thành phố và 65 xã, phường, thị trấn.
    - Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền, phổ biến: Luật Đo lường chất lượng, Luật Tiếp công dân, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; với số lượng 110 người tham gia.
    - Sở Y tế tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn Vệ sinh lao động và tổ chức 06 lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về triển khai phần mềm quản lý tài sản của Bộ Tài chính; phổ biến: Thông tư số 12/2014/TT-BYT về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vắc xin trong tiêm chủng cho cán bộ Trung tâm y tế các huyện, thành phố; Thông tư số 162/2014/TT-BTC về quy định chế độ quản lý và tính khấu hao tài sản cố định trong các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cho 41 cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm;
    - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, phổ biến: Luật Thú y, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và tổ chức 01 lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật với 56 người tham dự; tổ chức 12 lớp về phổ biến pháp luật về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016, với 600 người tham gia; tổ chức 02 lớp tập huấn văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh với số lượng 147 hộ tham dự; tổ chức 03 lớp tấp huấn Luật Thú y và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn nuôi tôm giống, số người tham gia 150 người; tổ chức 02 lớp tập huấn phổ biến kiến thức về An toàn thực phẩm cho 08 tổ chức, 109 cá nhân.
    Bên cạnh các hình thức phổ biến, giáo dục truyền thống, một số Sở, ngành và địa phương còn chủ động nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: phát tờ rơi, pano, khẩu hiệu, loa phát thanh, đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử, tổ chức tìm hiểu pháp luật, tổ chức hội nghị, tuyên truyền trực tiếp, tập huấn pháp luật, sinh hoạt pháp luật định kỳ hàng tháng, thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã góp phần đưa pháp luật vào đời sống xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Nhân dân, cơ quan, tổ chức trong việc đấu tranh phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
    c) Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
    - Về tổ chức bộ máy, biên chế:
    Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy và biên chế làm công tác theo dõi thi hành pháp luật nói riêng và công tác pháp chế nói chung chưa thực hiện theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, các Sở, ngành bố trí cán bộ, công chức làm kiêm nhiệm, mặt khác cán bộ làm công tác này không ổn định do điều chuyển vị trí và một số chưa đáp ứng theo yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Riêng Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ giao tại Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật bố trí 03 biên chế.
    Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận nhiệm vụ mới như: Kiểm soát thủ tục hành chính, hộ tịch, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính..., nhưng biên chế hiện nay chỉ bố trí được 03 đến 04 công chức. 
    - Về kinh phí: Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật (thay thế Công văn số 616/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 03/3/2015), do đó việc lập, thanh quyết toán và bố trí kinh phí gặp nhiều khó khăn. 
    d) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực, ngành.
    Căn cứ Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực mình quản lý đảm bảo thực thi đúng kế hoạch đề ra. Cụ thể trên địa bàn tỉnh có 13/21 Sở, ban ngành và 03/07 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch để triển khai. Vì vậy, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được thực hiện trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của ngành, địa phương, chủ động triển khai và mang lại những hiệu quả tích cực, qua theo dõi đã phát hiện một số văn bản của Trung ương đang vướng mắc đã có kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo quy định.
Tuy nhiên, qua theo dõi, Thủ trưởng một số Sở, ngành và địa phương chưa quan tâm, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến nhiệm vụ theo dõi chung về tình hình thi hành pháp luật của tỉnh đề ra như ngành: Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Tài chính, Công thương; UBND các huyện: Thuận Nam, Bác Ái, Thuận Bắc, Ninh Sơn.
    Lĩnh vực trọng tâm theo dõi của ngành tư pháp năm 2016 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tại Quyết định số 486/QĐ-BTP ngày 23/3/2016, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 721/KH-STP ngày 27/5/2016 về kiểm tra thi hành pháp luật lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài năm 2016.  
    - Tình hình tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật
    Ngoài nhiệm vụ Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các Sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã về một số văn bản quy phạm pháp luật. Các Sở, ban ngành và UBND cấp huyện tổ chức, phổ biến đến cán bộ, công chức do mình quản lý về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 
    - Tình hình kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật
    Để triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo, thống nhất và đạt hiệu quả đúng yêu cầu của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm liên ngành (gồm Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường) theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 06 huyện, thành phố, trọng tâm theo dõi kiểm tra lĩnh vực đất đai, xây dựng và lâm nghiệp.
Qua kiểm tra cho thấy, công tác này được tổ chức triển khai tương đối đồng bộ, mức độ tuân thủ pháp luật của cá nhân, tổ chức có chuyển biến tích cực, việc kiểm tra đã giúp cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật từng bước đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả tích cực. Đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật để kiến nghị cấp trên, đồng thời hướng dẫn những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3474/UBND ngày 26/8/2016 về việc khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, nhằm chấn chỉnh kịp thời.
Ngoài ra, các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật của ngành, lĩnh vực địa phương mình, cụ thể như:
    * Sở Tư pháp ban hành:
    + Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 08/8/2016 thành lập Tổ kiểm tra công tác thủ tục hành chính và chứng thực năm 2016 tại 05 huyện, thành phố tại 05 xã;
    + Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 06/9/2016 thành lập đoàn kiểm tra công tác thủ tục hành chính năm 2016 tại 04 Sở;
    + Quyết định số 18/QĐ-STP ngày 04/03/2016 thành lập Tổ kiểm tra việc thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn các huyện, thành phố tại 07 Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.
    * Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành:
    + Quyết định số 541/QĐ-SNNPTNT ngày 17/12/2015 về việc giao nhiệm vụ, kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 cho 05 Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
    + Quyết định số 537/QĐ-SNNPTNT ngày 16/12/2015 về việc giao nhiệm vụ, kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 cho Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
    * Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 396/QĐ-SGTVT ngày 14/12/2016 về phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2016;
    * Ủy ban nhân dân huyện các huyện, thành phố ban hành:
    + Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện; trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi quản lý như: đất đai, an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý vi phạm hành chính và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
    + Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước về việc thành lập tổ kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2016.
    + Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc thành lập tổ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.
    2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
    a) Tồn tại, hạn chế
    - Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tham gia vào công tác theo dõi còn thiếu và yếu; lực lượng cán bộ pháp chế tại các Sở, ngành chủ yếu là kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi, không ổn định; năng lực, khả năng tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức chưa sâu sát, thiếu kinh nghiệm trong công tác này;
    - Kinh phí hoạt động theo dõi thi hành pháp luật chưa được quan tâm, phân bổ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các Sở, ngành, địa phương còn gặp khó khăn về kinh phí để triển khai công tác này;
    - Tập huấn nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của một số Sở, ngành, địa phương còn lúng túng; báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn chậm. 
    - Công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật đôi lúc chưa chặt chẽ, có lúc chồng chéo, do đó kết quả theo dõi thi hành pháp luật chưa thực sự nổi bật.
    b) Nguyên nhân
    - Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn mới và phức tạp, do vậy đòi hỏi phải có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của nhiều Sở, ngành, địa phương;
    - Một số Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chưa quan tâm đúng mức về công tác này.
    - Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa được tập huấn sâu về nghiệp vụ, hầu hết các Sở, ngành đều không có tổ chức pháp chế, cán bộ làm công tác pháp chế phần lớn là kiêm nhiệm đây là nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến công tác theo dõi thi hành pháp luật. 
    II. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
    1. Tình hình tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật
    a) Về tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật
    Thời gian qua, nhiều văn bản luật của Trung ương như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Căn cước công dân, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hộ tịch; Luật Tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Bộ luật Tố tụng dân sự… và các Nghị định của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo, triển khai công tác này tại địa phương chủ yếu là các Chỉ thị, kế hoạch, công văn… để triển khai thực hiện sau khi văn bản của Chính phủ và Bộ, ngành có hiệu lực, đảm bảo kịp thời, có hiệu quả, nhằm góp phần đưa văn bản quy phạm pháp luật vào thực tiễn một cách có hiệu quả.
    b) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật 
    - Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết
    Để ban hành văn bản quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Năm 2016, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng Nghị quyết, Quyết định và Chỉ thị trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 về ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 và Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 về điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 76 Quyết định và 01 Chỉ thị.
    Đến nay, công tác ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Chương trình xây dựng đã được phê duyệt đảm bảo đúng thời hạn quy định. 
    - Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết
    Văn bản quy định chi tiết thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành tương đối kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi, văn bản quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh chủ yếu cụ thể hóa một số chính sách trên cơ sở văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương đã quy định. Trình tự, thủ tục và thể thức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chặt chẽ, do đó đã hạn chế sai sót về nội dung, hình thức của văn bản.
    2. Đánh giá chung về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết
    Công tác ban hành văn bản quy định chi tiết theo quy định tại một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ ngành trên địa bàn tỉnh dần đi vào nề nếp; công tác tham mưu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của các cơ quan được giao chủ trì ngày càng được nâng lên, bảo đảm các yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản. Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật trên địa bàn tỉnh.
    Tuy nhiên, công tác ban hành văn bản chi tiết thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế như: việc rà soát, đề xuất bổ sung vào Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của một số Sở, ngành còn chậm; thiếu tính chủ động; cán bộ pháp chế chủ yếu làm công tác kiêm nghiệm chưa nắm rõ các quy định tại văn bản của Trung ương để tham mưu, đề xuất xây dựng văn bản quy định chi tiết cho ngành mình quản lý, do đó một số văn bản quy định chi tiết của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành chưa kịp thời gian theo quy định của văn bản cấp trên.
    3. Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật
    a) Kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn pháp luật
    Công tác tập huấn về pháp luật được các Sở, ngành và địa phương quan tâm, chú trọng thực hiện. Nội dung các quy định pháp luật mới ban hành được các Sở, ngành, địa phương tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
    b) Kết quả theo dõi tính phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí cho thi hành pháp luật
    Tổ chức, bộ máy, biên chế của các Sở, ngành, địa phương được quan tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tổ chức, bộ máy của các cơ quan thực thi pháp luật không ngừng được kiện toàn, củng cố theo hướng tập trung, chuyên sâu, cơ chế phối hợp trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung của bộ máy hành chính (chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế) nên cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh còn mỏng, chủ yếu làm kiêm nhiệm, do đó chưa đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
    - Về kinh phí: việc bố trí kinh phí để thực hiện công tác này chưa nhiều, do ngân sách tỉnh hạn chế. Mặt khác Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư hướng dẫn trọng việc lập, phân bổ và thanh quyết toán kinh phí này, nên càng khó khăn.
    4. Tình hình tuân thủ pháp luật
    Thông qua Ban chỉ đạo 389/ĐP về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kịp thời; công tác thanh tra, kiểm tra, của các Sở, ngành và địa phương về xử lý vi phạm pháp luật ngày càng được chú trọng.
    Qua công tác kiểm tra, thanh tra của các Sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh cho thấy một số lĩnh vực vi phạm chủ yếu như sau:
    - Lĩnh vực tư pháp: Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 160/QĐ-STP ngày 09/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016. Năm 2016 đã thanh tra các Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng và tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh, qua kiểm tra phát hiện 01 vụ vi phạm hành chính về đấu giá, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 10.000.000 đồng;
    - Lĩnh vực Công thương: Số lượng vi phạm phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân: 197 vụ; tổng số tiền xử phạt 1.007.261.000 đồng.
    - Lĩnh vực Kiểm lâm: phá rừng 04 vụ, khai thác rừng 114 vụ, vận chuyển và buôn bán lâm sản 434 vụ, chế biến gỗ và lâm sản 3 vụ; vi phạm khác 425 vụ. Tổng số tiền xử phạt 2.491.710 đồng;
    - Lĩnh vực Thú y: qua kiểm tra đã xử phạt 33 trường hợp (21 tổ chức, 12 cá nhân). Tổng số tiền xử phạt trên 164.800.000 đồng; giá trị hàng hóa bị tiêu hủy gần 4 triệu đồng;
    - Lĩnh vực thủy sản: qua kiểm tra 718 trường hợp, có 161 trường hợp vi phạm, ra Quyết định xử phạt bằng hình thức phạt tiền 155 trường hợp. Tổng số tiền xử phạt 175.150.000 đồng;
    - Lĩnh vực Bảo vệ thực vật: qua kiểm tra 35 cơ sở, có 04 cơ sở vi phạm. Tổng số tiền xử phạt 3.050.000 đồng;
    -  Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: qua kiểm tra 37 cơ sở (29 cá nhân, 08 tổ chức), có 03 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền là 138.000. đồng; hình thức phạt bổ sung đình chỉ hoạt động sản xuất thực phẩm từ 2,5 đến 06 tháng; biện pháp khắc phục hậu quả: buộc tiêu hủy 1.000 kg măng, 02 gói hóa chất khối lượng 5,4 kg không rõ nguồn gốc;
    - Thanh tra Sở: qua thanh  tra 21 cở sở, lấy 13 mẫu thức ăn, chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; kết quả 01/13 mẫu thức ăn chăn nuôi không đạt chất lượng, đoàn thanh tra đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp (cá nhân) với số tiền 95.069.560 đồng, còn 01 trường hợp chưa thực hiện quyết định với số tiền 2.569.560 đồng.
    Đánh giá chung: qua theo dõi tình hình vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, mặc dù các hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm so với năm trước, tuy nhiên thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, nhất là hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực ngành nông nghiệp, làm ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
    III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
    1. Phương hướng, giải pháp để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh 
    Công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, cần tập trung một số phương hướng và giải pháp sau:
    a) Tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng. 
    b) Chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương thực hiện tốt Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    c) Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại các Sở, ngành; cán bộ, công chức tại các Phòng Tư pháp cấp huyện, cấp xã để thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật ngày càng được nâng cao, đáp ứng tình hình hiện nay.
    d) Đảm bảo kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.
    2. Đề xuất, kiến nghị
    a) Đối với Chính phủ
    - Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế theo hướng; quy định và yêu cầu xác lập, bố trí cán bộ, công chức làm công tác này chuyên trách tại các Sở, ngành;
    - Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó quy định rõ trách nhiệm cơ quan, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc theo dõi thi hành pháp luật.
    - Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua.
    - Phê duyệt Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về vi phạm hành chính để các cơ quan chức năng xử phạt theo dõi.
    b) Đối với Bộ Tư pháp
    - Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp.
    - Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, để thay thế Công văn số 616/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 03/3/2015; đồng thời có chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác này.
    Trên đây là báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, báo cáo Bộ Tư pháp nghiên cứu, tổng hợp./.

KSTTHC