Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 
14/02/2017 
 

    Thực hiện Kế hoạch số 410/KH-HĐPHPBGDPL ngày 03/02/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 (Kế hoạch số 410); Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (viết tắt là Hội đồng PHPBGDPL tỉnh) báo cáo kết quả như sau:

    I. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.
    Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 15 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong năm 2016.
(Nội dung chi tiết các văn bản được ban hành cụ thể xem tại Phụ lục 1)
    II. KẾT QUẢ CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH, HỘI, ĐOÀN THỂ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THUỘC TỈNH.
    1. Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013.
Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 theo Kế hoạch số 410, công tác tác tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp năm 2013 tiếp tục quan tâm thực hiện sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, nổi bật có các cơ quan, đơn vị như Sở Tư pháp, Tỉnh Đoàn; Quân sự tỉnh; Bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Sở Y tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Luật gia tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh ...
    2. Công tác tuyên truyền văn bản pháp luật mới do Quốc hội khóa XIII ban hành tại kỳ họp thứ 8, 9, 10, 11 và các văn bản pháp luật khác đã được 27 cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết tại Mục I Phụ lục 2) 
    3. Về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL của 04 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh: 04 Hội đồng phối hợp PBGDPL thuộc tỉnh đã kịp thời củng cố, kiện toàn như Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Liên Đoàn Lao động tỉnh. Trong năm, các Hội đồng đã làm tốt công tác tham mưu cho các Ban, ngành mình, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý, đồng thời thực hiện có hiệu quả các Đề án về PBGDPL trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết tại Mục II Phụ lục 2)
    4. Về hình thức tuyên truyền, PBGDPL: 
    a) Hình thức tuyên truyền, PBGDPL thường xuyên, chủ yếu: Tổ chức các Hội nghị triển khai, quán triệt; mở lớp tập huấn nghiệp vụ; Cuộc thi, Hội thi viết, sân khấu hóa; các phóng sự, bản tin, chuyên trang, chuyên mục Hỏi-đáp pháp luật trên Báo, Đài; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; nói chuyện chuyên đề; trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phát sóng trên hệ thống truyền thanh, truyền hình; sinh hoạt Ngày Pháp luật; cấp phát tờ gấp, tờ rơi, tài liệu tuyên truyền; băng rôn khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền giải thích trong công tác tiếp công dân, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.
    b) Hình thức tuyên truyền, PBGDPL hiệu quả: Hội nghị triển khai, quán triệt; mở lớp tập huấn nghiệp vụ; Cuộc thi, Hội thi viết, sân khấu hóa; các phóng sự, bản tin, chuyên trang, chuyên mục Hỏi-đáp pháp luật trên Báo, Đài.
    5. Công tác sinh hoạt Ngày Pháp luật:
    a) Công tác tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật được cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh duy trì, thực hiện nghiêm túc và ngày càng nâng cao hiệu quả trong sinh hoạt.  
    b) Tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật bảo đảm nội dung, hình thức sinh hoạt, được thực hiện thường kỳ vào sáng thứ Hai tuần đầu tiên của tháng, với thời lượng từ 30 đến 45 phút, nổi bật có các cơ quan, đơn vị như Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải ...; có cơ quan thực hiện sinh hoạt Ngày Pháp luật đến 120 phút như Sở Nội vụ.
    6. Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật: Thực hiện Kế hoạch số 3934/KH-UBND ngày 26/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016, qua công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, cơ bản các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch, ngoài việc trang trí các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực của các Sở ngành, đơn cử như Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tọa đàm chuyên đề công tác tuyên truyền, PBGDPL thành công tốt đẹp, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra và các cơ quan, đơn vị khác như Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều nổ lực tổ chức các Hội thi tuyên truyền, PBGDPL .
    7. Về nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL: Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật tỉnh được củng cố, kiện toàn lại trong năm (theo hướng nâng cao chất lượng), gồm có 46 báo cáo viên; đồng thời tổ chức lại Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh có 29 thành viên và Ban thư ký, do có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo của các Sở, Ban ngành như nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác. (Xem nội dung chi tiết tại Phụ lục 5)
    8. Công tác xã hội hóa về tuyên truyền, PBGDPL: 
    a) Thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016”, Hội Luật gia tỉnh đã có nhiều nổ lực trong việc thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. 
    b) Năm 2016, Hội Luật gia tỉnh đã tham mưu thực hiện thí điểm Đề án “Mô hình cà phê giao lưu pháp luật”, Đề án này đã đạt được một số kết quả ban đầu; Đề án tiếp tục thực hiện thí điểm đến hết Quý I năm 2017; Hội cũng đã phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trên nhiều  địa bàn dân cư, thực hiện tuyên truyền, triển khai, phổ biến văn bản luật theo Chương trình, kế hoạch tại 23 hội nghị, có 3.215 lượt người tham dự.
    II. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ.
    1. Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013:
    Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Thành ủy, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 tiếp tục được các huyện, thành phố quan tâm triển khai, phổ biến thông qua hế thống loa truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Nổi bật trong công tác này có các huyện như Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam.
    2. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới do Quốc hội khóa XIII ban hành tại kỳ họp thứ 8, 9, 10, 11 và các văn bản pháp luật khác:
    a) Thực hiện Kế hoạch số 410/KH-HĐPHPBGDPL ngày 03/02/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố đã chủ động trong công tác tham mưu tuyên truyền, PBGDPL tập trung vào các văn bản pháp luật mới do Quốc hội khóa XIII ban hành tại kỳ họp thứ 8, 9, 10, 11 và các văn bản pháp luật theo lĩnh vực chuyên ngành gắn với yêu cầu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – chính trị địa phương. 
    b) Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản cụ thể như Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trưng cầu ý dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bảo hiểm xã hội; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Căn cước công dân; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật Biển Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy …
    (Xem nội dung chi tiết tại Phụ lục 3 và 4)
    3. Hình thức tuyên truyền, PBGDPL chủ yếu, thường xuyên, hiệu quả: Để công tác tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả, Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố thực hiện với các hình thức đa dạng, phong phú như mở Hội nghị triển khai, quán triệt; tập huấn nghiệp vụ; Hội thi viết, sân khấu hóa; các phóng sự, bản tin, chuyên trang, chuyên mục Hỏi-đáp pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phát sóng trên hệ thống truyền thanh huyện, xã; sinh hoạt Ngày Pháp luật; công tác hoà giải ở cơ sở; cấp phát tờ gấp tờ rơi, tài liệu tuyên truyền; băng rôn khẩu hiệu, pano, áp phích.
    4. Về nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL:
    a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã có nhiều nổ lực trong việc xây dựng nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là công tác chủ động tham mưu của Hội đồng phối hợp PBGDPL và Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL. 
    b) Thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố đã có sự thay đổi nhiều sau đợt Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác củng cố, kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL, báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện, bảo đảm thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL tại địa phương, cơ sở đạt hiệu quả. 
    c) Cấp huyện công nhận 87 báo cáo viên pháp luật; cấp xã công nhận 774 tuyên truyền viên pháp luật. (Xem chi tiết tại Phụ lục 5)
    5. Công tác tuyên truyền, PBGDPL đến người dân nông thôn và khu phố:
    Trong năm qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL đến người dân nông thôn và khu phố đã được Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các văn bản pháp luật mới do Quốc hội khóa XIII ban hành; hoạt động hòa giải ở cơ sở. Qua đó, đã góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức pháp luật cho người dân ở nông thôn và khu phố. Các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL thường xuyên được tổ chức trên địa bàn các huyện, thành phố, cụ thể:
    a) Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, trên địa bàn cấp xã đã tổ chức 268 cuộc tuyên truyền, PBGDPL tại các xã, phường, với 14.280 lượt người tham dự; tổ chức 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với 12 người tham dự.
    b) Huyện Bác Ái, trên địa bàn cấp xã đã tổ chức 193 cuộc tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, với 14.220 lượt người tham dự; tổ chức 03 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với 204 người tham dự; cấp phát miễn phí 190 tài liệu tuyên truyền; phát sóng chương trình tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh 172 lần.
    c) Huyện Thuận Nam, trên địa bàn cấp xã đã tổ chức 67 cuộc tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, với 3.675 lượt người tham dự; tổ chức 11 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với 190 người tham dự; cấp phát miễn phí 845 tài liệu tuyên truyền; phát sóng chương trình tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh 3.100 lần.
    d) Huyện Ninh Hải, trên địa bàn cấp xã đã tổ chức 71 cuộc tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, với 2.479 lượt người tham dự; tổ chức 07 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với 90 người tham dự (mỗi cuộc có khoảng 10 đến 20 người dự thi); cấp phát miễn phí 655 tài liệu tuyên truyền; phát sóng chương trình tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh 1.469 lần.
    đ) Huyện Ninh Phước, trên địa bàn cấp xã đã tổ chức 59 cuộc tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, với 3.627 lượt người tham dự; tổ chức 04 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với 259 người tham dự; cấp phát miễn phí 958 tài liệu tuyên truyền (trong đó có 80 tài liệu tiếng dân tộc thiểu số).
    e) Huyện Thuận Bắc, trên địa bàn cấp xã đã tổ chức 56 cuộc tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, với 5.954 lượt người tham dự; tổ chức 08 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với 1280 người tham dự; phát sóng chương trình tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh 549 lần.
    g) Huyện Ninh Sơn, trên địa bàn cấp xã đã tuyên truyền, phổ biến thông qua họp dân tại khu dân cư với 61 lần, có 4.677 lượt người tham dự; truyên truyền thông qua công tác trợ giúp pháp lý có 208 lần (trong đó có 18 lần thực hiện lưu động).
    6. Công tác sinh hoạt Ngày Pháp luật: Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác sinh hoạt Ngày Pháp luật, tổ chức sinh hoạt vào ngày thứ Hai tuần đầu tiên của tháng, với thời lượng từ 15 đến 45 phút. Thông qua buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị. Nổi bật có các đơn vị như thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Thuận Bắc, huyện Ninh Hải, huyện Thuận Nam.
    7. Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật: Thực hiện Kế hoạch số 3934/KH-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại cơ quan, địa phương, cơ sở. Nổi bật có huyện Thuận Nam, huyện Ninh Hải, huyện Ninh Sơn. 
    8. Công tác hòa giải ở cơ sở: 
    a) Các huyện, thành phố đã chỉ đạo, củng cố, kiện toàn 402 Tổ hòa giải cơ sở ở các thôn, khu phố, với số lượng 2.814 hòa giải viên, trong đó có 2.129 hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 17 hòa giải viên có trình độ chuyên ngành luật.
    (Xem nội dung chi tiết tại Phụ lục 6)
    b) Trong năm, các Tổ hòa giải đã tiếp nhận giải quyết 891 vụ việc, trong đó hòa giải thành 657 vụ chiếm tỷ lệ 74%, hòa giải không thành 209 vụ chiếm tỷ lệ 23%, đang giải quyết 25 vụ chiếm tỷ lệ 03%. 
    9. Công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật: Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, cơ sở; tạo điều kiện thuận tiện để cán bộ và nhân dân khai thác tủ sách pháp luật.
    (Xem nội dung chi tiết tại Phụ lục 3)
    IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
    1. Kết quả đạt được:
    a) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 theo Kế hoạch số 410/KH-HĐPHPBGDPL ngày 03/02/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, nhìn chung các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố đã chủ động, khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở. Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, trong năm qua, các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, PBGDPL thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động này đã góp phần lớn đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội, nâng cao nhận thức và hành động phù hợp với pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên và các tầng lớp Nhân dân.
    b) Những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền, PBGDPL năm 2016, đó là sự nổ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, nhất là hoạt động nổi bật của nhiều Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Cơ quan Thường trực của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp) đã làm tốt công tác tham mưu, bám sát kế hoạch, tham mưu tư vấn, hoàn thiện thể chế về PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị định hướng những nội dung văn bản pháp luật trọng tâm cần phổ biến trong năm, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.
    c) Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, PBGDPL phong phú, đa dạng phù hợp, nội dung của Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn bản luật do Quốc hội khóa XIII ban hành tại kỳ họp thứ 8, 9, 10, 11 được tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân địa phương. 
    d) Công tác tuyên truyền, PBGDPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và chấp hành pháp luật của người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
    đ) Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của các huyện, thành phố và 4 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã có nhiều nổ lực trong công tác tuyên truyền, PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều Hội đồng được củng cố, kiện toàn kịp thời sau thay đổi nhân sự, đồng thời đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đã được củng cố, bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động.
    e) Công tác tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật và các hoạt động hưởng ứng  Ngày pháp luật được duy trì, thực hiện nghiêm túc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Nhiều Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương đã dành nhiều thời gian cho việc sinh hoạt Ngày Pháp luật, bảo đảm thời lượng để tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật. 
    2. Hạn chế:
    a) Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL và phát động thi đua ngay từ đầu năm. Công tác báo cáo định kỳ 06 tháng, hằng năm về công tác tuyên truyền, PBGDPL thường rất chậm, một số cơ quan, đơn vị báo cáo nội dung không bám sát đề cương báo cáo, nên cơ quan thực hiện gặp khó khăn khi tổng hợp báo cáo.
    b) Một số Hội đồng PHPBGDPL của cấp huyện chưa chủ động tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL kịp thời đến các tầng lớp Nhân dân. Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện và tuyên truyền viên pháp luật xã, chưa được quan tâm thực hiện.
    c) Còn văn bản luật có hiệu lực thi hành trong năm, nhưng chưa được tuyên truyền PBGDPL kịp thời. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh và cấp huyện với số lượng rất ít.   
    d) Việc tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn hình thức, lồng ghép nhiều hoạt động, thời gian và nội dung sinh hoạt chưa thực sự chất lượng.
    3. Nguyên nhân:
    a) Kinh phí phân bổ cho tuyên truyền, PBGDPL hạn chế do ngân sách địa phương còn khó khăn, đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 
    b) Nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của một số báo cáo viên pháp luật tỉnh, cấp huyện còn hạn chế, nhất là về kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn.
    c) Biên chế của Phòng Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện), Tư pháp – Hộ tịch ở cấp xã còn mỏng, trong khi đó đầu việc chuyển giao nhiều.
    4. Đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực hiện:
    a) Đề nghị Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp; đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp (cần tăng số lượng người mời tham dự lớp tập huấn)
    b) Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở, nội dung và hình thức tuyên truyền bám sát với tình hình thực tế và phù hợp với đối tượng.
    c) Đề nghị Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và các huyện, thành phố tạo điều kiện tốt cho công tác tham gia học tập, nghiên cứu tại các lớp tập huấn nghiệp vụ.
    d) Thường xuyên rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, bảo đảm đủ năng lực và hiệu quả hoạt động.
    V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017.
    1. Triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 22/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.
    2. Tổ chức Hội thi báo cáo viên pháp luật - tuyên truyền viên pháp luật.
    3. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở.
    4. Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.
    5. Nâng cao hiệu quả sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ hàng tháng, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh.
    (Kèm theo Phụ lục)./.

PBGDPL