Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO (lần 1) Tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 
11/01/2017 
 

    Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Chương II Thông Tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện thủ tục hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

    I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC
    1. Đánh giá tác động quy định TTHC:
    Năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận không ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC.
    2. Tham gia ý kiến và thẩm định quy định đối với văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC:
    Thực hiện Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2583/UBND-NC ngày 04/7/2016 chỉ đạo các Sở, Ban, ngành triển khai thực hiện; các Sở, Ban, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 13 quyết định bãi bỏ 15 quyết định ban hành TTHC của UBND tỉnh theo quy định.
    3. Về công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia:
    a) Về thực hiện công bố TTHC: 
    Trong năm 2016 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 38 Quyết định công bố TTHC (cấp tỉnh 24 quyết định, cấp huyện 08 quyết định, cấp xã 6 quyết định). Tổng số TTHC được công bố là 1.588 thủ tục. Trong đó: thủ tục hành chính mới ban hành, được chuẩn hóa: 896 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 05 thủ tục; bị thay thế hoặc bãi bỏ 687 thủ tục. 
    b) Về công khai thủ tục hành chính: 
    Nhằm tăng cường và thực hiện nghiêm túc công khai các thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6046/UBND-NC ngày 12/12/2014 về việc hướng dẫn báo cáo và niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Từ đó các TTHC sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố đều được đăng tải đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, website của các Sở, Ban, Ngành và được các Sở, Ban, ngành, địa phương niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan,  đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.
    c) Về nhập dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia: 
    Trên cơ sở Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức nhập dữ liệu 901 TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy định TTHC đề nghị Cục Kiểm soát TTHC công khai theo quy định; đồng thời rà soát đề nghị Cục Kiểm soát TTHC không công khai (gỡ bỏ) 1102 TTHC không còn hiệu lực, đã được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ. 
    4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC:
    a) Ngày 29/12/2015 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5237/KH-UBND tỉnh về rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm của tỉnh năm 2016 trên địa bàn tỉnh, trong đó giao các Sở, Ban, Ngành rà soát đơn giản trình tự thực hiện, giảm thời gian giải quyết và nâng cao chất lượng TTHC ở  tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng...
    Các Sở, Ban, Ngành đã chủ động rà soát, theo kế hoạch của UBND tỉnh. Qua rà soát, các Sở, Ngành đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với thời gian quy định tại các TTHC được các Bộ, Ngành, chủ quản công bố, như: Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu giảm thời gian giải quyết cho 4/25 TTHC được rà soát, tỷ lệ 16%, với tổng thời gian giải quyết TTHC giảm 8 ngày; Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu giảm thời gian giải quyết cho 23/ 59 TTHC được rà soát, tỷ lệ 39%, với tổng thời gian giải quyết TTHC giảm 111 ngày, có thủ tục giảm tới hơn 76%, 23 ngày như thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị  X-quang chẩn đoán trong y tế giảm thời gian thực hiện từ 30 ngày xuống còn 7 ngày; Sở Nội vụ đã tham mưu giảm thời gian giải quyết cho 18/31 TTHC được rà soát, tỷ lệ 58%, với tổng thời gian giải quyết TTHC giảm 468 ngày; Sở Tư pháp đã tham mưu giảm thời gian giải quyết cho 16/163 TTHC, tỷ lệ 9,82%, với tổng thời gian giải quyết TTHC giảm 51 ngày; Sở Y tế giảm thời gian giải quyết 4/45 TTHC, tỷ lệ 8,8%, với tổng thời gian giải quyết TTHC giảm 12 ngày...
    b) Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1471/KH-UBND ngày 09/4/2015 để triển khai Quyết định số 08/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh; căn cứ các quyết định chuẩn hóa của Bộ, ngành Trung ương, trong năm 2016 đã có 13 Sở, Ban, ngành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 37 quyết định công bố chuẩn hóa TTHC trên các lĩnh vực ở các cấp (cấp tỉnh 23 quyết định, cấp huyện 08 quyết định, cấp xã 6 quyết định). 
    5. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC:
    - Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; UBND tỉnh đã  ban hành Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã bố trí công chức tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị đảm bảo thông suốt và hiệu quả. 
    - Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng theo đúng quy trình TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố nên chất lượng giải quyết hồ sơ ngày càng nâng lên, đa số hồ sơ đều giải quyết đúng và trước hẹn. Theo quy định hiện nay thì việc trễ hẹn hồ sơ phải được thực hiện xin lỗi, thông báo cam kết thời hạn trả kết quả.. Từ đó, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.
    Kết quả giải quyết cụ thể như sau:
    + Cấp tỉnh: Tổng hồ sơ nhận giải quyết 57.516 HS; Tổng hồ sơ giải quyết 56.887, giải quyết đúng và trước hẹn: 56.806 HS đạt 99,85%, quá hạn 81HS chiếm 0,15%; Hồ sơ đang giải quyết 505; Hồ sơ không hợp lệ trả lại 124;
    + Cấp huyện: Tổng hồ sơ nhận giải quyết 36.044HS; Tổng hồ sơ giải quyết 32.670, giải quyết đúng và trước hẹn: 30.385HS đạt 93%, quá hạn 2.2851HS chiếm 7 %; Hồ sơ đang giải quyết 3.317; Hồ sơ không hợp lệ trả lại 57;
    + Cấp xã: Tổng hồ sơ nhận giải quyết 147.354HS; Tổng hồ sơ giải quyết 146.952, giải quyết đúng và trước hẹn:146.697HS đạt 99,83%, quá hạn 273HS chiếm 0,17%; Hồ sơ đang giải quyết 402. 
    - Thực hiện công văn số 5274/BNV-CCHC ngày 13/11/2015 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai nhân rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 1514/UBND-NC ngày 22/4/2016 chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai nhân rộng mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
    6. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC:
    Thực hiện Quyết định số 108/2014/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp triển khai các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; Công văn số 6046/UBND-NC ngày 12/12/2014, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hướng dẫn báo cáo và niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện việc niêm yết công khai, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định; đồng thời công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và quy định hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và bố trí công chức thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, các Sở, Ban, Ngành còn thực hiện việc lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của Người dân và tổ chức khi đến thực hiện TTHC tại cơ quan, đơn vị; phiếu đánh giá về TTHC, về sự phục vụ; xây dựng phần mềm quản lý việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC tại Sở, giúp lãnh đạo Sở quản lý, kiểm soát, xử lý kịp thời những khó khăn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Sở (Sở Tài nguyên và Môi trường), từ đó giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị qua lấy phiếu và làm cơ sở trong việc rà soát, đơn giản hóa TTHC.
Năm 2016, các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện, xã không nhận được  phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC, (kèm theo Phụ lục).
    7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:
    Nhằm tăng cường công tác truyền thông về kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, ngày 03/02/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND về truyền thông công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2016. Các Sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan đến kiểm soát TTHC, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp; tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và Nhân dân; tiếp tục duy trì và đổi mới việc trao đổi, trả lời thắc mắc, phản ánh của Nhân dân, của doanh nghiệp và của cử tri trên các chuyên mục “hỏi-đáp” phát trên sóng truyền hình và thông qua website của các Sở, Ban, ngành, qua đó góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể trong việc phục vụ Người dân, tổ chức tham gia thực hiện các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.
    8. Nội dung khác liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC:
    - Năm 2016 UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kịp thời, đầy đủ các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh như: Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 5237/KH-UBND ngày 29/12/2015 về việc rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm trên địa bàn tỉnh năm 2016; Kế hoạch số 416/KH-UBND về truyền thông công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2016; Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 – 2020.
    - Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 02/8/2016); Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015, ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ  (Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 02/8/2016). 
    - Về công tác kiểm tra: UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch và thành lập Tổ kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2016 (Kế hoạch số 824/KH-STP ngày 13/6/2016 về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016). Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 4 Sở (Công thương, Lao động-Thương binh-Xã hội, Xây dựng và Tài nguyên-Môi trường), UBND 04 huyện (Ninh Sơn, Thuận Bắc, Ninh Hải và Ninh Phước) và kiểm tra 04 UBND cấp xã (Lâm Sơn, Công Hải, Tri Hải và Phước Hậu). Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh (Công văn số 4576/UBND-NC ngày 10/11/2016 về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh).
    - Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn. 
    - Thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 27/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2015 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 1145/UBND-NC ngày 31/3/2016 yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: về công tác cải cách thể chế; về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về cải cách tài chính công; về hiện đại hóa nền hành chính.
    II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
    Trong năm 2016, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, nhất là việc ban hành Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 – 2020; Công văn số 1625/UBND-NC ngày 04/5/2016 về triển khai một số nội dung cải cách TTHC, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, quy định những hành vi bị nghiêm cấm; thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC ở cơ quan, đơn vị mình; quan tâm củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC. Từ đó, các hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh trong năm đạt được nhiều kết quả tích cực; các ngành, các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, đưa hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh đi vào nề nếp. Công tác cập nhật công bố, công khai thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện; Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, đúng hẹn tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: còn một số Sở, Ngành chưa kịp thời rà soát, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố các TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý; sự giám sát, kiểm tra, kiểm soát về TTHC của người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa thường xuyên, chưa chuyên sâu; sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc và TTHC thiếu chặt chẽ; tỷ lệ giải quyết quá hạn hồ sơ trên lĩnh vực đất đai của cấp huyện còn cao, chiếm 7%; thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật số liệu của một số Sở, Ban, Ngành và địa phương chưa kịp thời, đầy đủ.
    III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017
    Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
    1. Chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm soát TTHC trên toàn tỉnh; ban hành kịp thời các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC như: Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017 và các nội dung khác theo chỉ đạo của của Chính phủ, Bộ Tư pháp.
    Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; kịp thời củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC khi có thay đổi.
    2. Tập trung thực hiện hoàn thành chuẩn hóa TTHC trên các lĩnh vực ở các cấp. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ với nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.
    3. Thực hiện hoàn thành tốt công tác rà soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch năm 2017, trọng tâm là việc rà soát, cắt giảm 30% thời gian thực hiện trên từng thủ tục theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 – 2020.
    4. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc niêm yết công khai TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố và nội dung,  địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, website của các Sở, Ban, Ngành và tại trụ sở các cơ quan,  đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.
    5. Tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đối với các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã theo kế hoạch.
    6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nâng cao nhận thức trong cán bộ công chức, viên chức và sự phối hợp của Nhân dân trong việc phối hợp thực hiện TTHC theo phương châm được phục vụ.
    IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT  BỘ TƯ PHÁP:
    1. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm có hướng dẫn thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; mở rộng đối tượng được dự tập huấn công tác kiểm soát TTHC (do Bộ Tư pháp tổ chức) là cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các Sở, Ban, ngành, địa phương.
    2. Đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến đề nghị các Bộ, ngành Trung ương kịp thời gửi Quyết định công bố TTHC về địa phương (đồng thời đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, ngành Trung ương) để các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ động theo dõi, cập nhật, nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC đảm bảo thời gian theo yêu cầu./.
    (Phụ lục)

KSTTHC