Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận 
11/02/2020 
 
Căn cứ Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;
Chi tiết File đính kèm: 2020-02-11 (11.02.2020_09h42p02)_signed.pdf
NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00162972