Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Về việc tăng cường công tác thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh 
21/12/2020 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4498/UBND-TCDNC ngày 16/12/2020 về việc tăng cường công tác thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh;
Sở Tài chính lập Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo biểu mẫu đính kèm: 2020-12-18 (18.12.2020_15h23p53)_signed.pdf

NTBL-VP