Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
23/04/2021 
 
Căn cứ kế hoạch số 1726/KH-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai chuẩn bị các nội dung các Nghị quyết trình tại các họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021;
Chi tiết File đính kèm: 2021-04-23 (5).pdf
Chi tiết File đính kèm: 2021-04-23 (23.04.2021_08h49p13)_signed.pdf
NQT-QLNS 
Tin đã đưa
(15/09)
(10/09)
(17/06)
(05/05)
(08/04)
(24/03)
(22/04)
(20/04)
(06/04)
(01/04)